dnes je 21.7.2024

Input:

Opravné prostředky proti rozhodnutím správních soudů

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.12.8.7 Opravné prostředky proti rozhodnutím správních soudů

JUDr. Lukáš Potěšil

Jednoinstančnost správního soudnictví

Mezi další specifické znaky správního soudnictví náleží, že soudy rozhodují v jediném stupni. Znamená to, že proti rozhodnutí krajského soudu nejsou přípustné řádné opravné prostředky. Proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů lze podat pouze mimořádný opravný prostředek. Tím je kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soud. Řízení o kasačních stížnostech představuje těžiště činnosti Nejvyššího správního soudu.

Kasační stížnost

Kasační stížnost je mimořádný opravný prostředek. Napadá se jí pravomocné rozhodnutí krajského soudu. Kasační stížnost je přípustná proti každému rozhodnutí, není-li zákonem výslovně vyloučena. Může být tedy podána jak proti rozhodnutí ve věci samé, tak i proti velké části procesních rozhodnutí. Kasační stížnost lze podat pouze jen z některého z důvodů, které zákon vypočítává a přesně vymezuje v § 103 odst. 1 s. ř. s. Mimo zkoumání přípustnosti kasační stížnosti (§ 104 s.ř.s.) se Nejvyšší správní soud u kasačních stížností ve věcech mezinárodní ochrany zabývá také jejich případnou nepřijatelností (§ 104a s.ř.s.), tj. zda taková kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele či nikoliv. Soudní poplatek za kasační stížnost činí 5 000 Kč. Kasační stížnost nemá odkladný účinek, o jeho přiznání však lze požádat. Kasační stížností nelze napadnout rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti. Lze ji však uplatnit v případě, kdy krajský soud rozhodl poté, co bylo jeho původní rozhodnutí na základě kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem zrušeno.

Pozor!
Kasační stížnost se od 1. 1. 2012 podává u Nejvyššího správního soudu. Přitom se připouští podat kasační stížnost u krajského soudu, který vydal napadené rozhodnutí.

Povinné zastoupení advokátem

Protože formulování kasační stížnosti je odborně náročné, stanoví soudní řád správní, že stěžovatel musí být zastoupen advokátem. Byl-li stěžovateli ustanoven zástupcem advokát již v průběhu řízení o žalobě před krajským soudem, takto ustanovený advokát zastupuje stěžovatele i v řízení o kasační stížnosti.

Lhůta pro podání kasační stížnosti

Lhůta pro podání kasační stížnosti je dvoutýdenní. Její zmeškání nelze prominout. Je-li však kasační stížnost podána včas, ale má nedostatky, má stěžovatel právo na to, aby nedostatky mohl odstranit do jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým mu je soud vytkl. Lhůta je zachována, je-li kasační stížnost podána u krajského soudu, který vydal napadené rozhodnutí, namísto

Nahrávám...
Nahrávám...