dnes je 2.2.2023

Rekodifikace oblasti vyhrazených technických zařízení již od července v účinnosti včetně svých nařízení vládyArchiv

27.5.2022, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon”), nabude účinnosti 1. července 2022. K jeho funkčnímu použití v praxi bylo nezbytné připravit za poslední rok…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vyhrazená elektrická zařízení - úvod a základní definiceArchiv

25.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika, rozdělení a typologie vyhrazených elektrických zařízení. Skupiny nevyhrazených elektrických zařízení. Základní pojmy provozu elektrických zařízení a závaznost technických norem.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Péče o elektrická zařízení vysokého napětíArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Dokumentace k elektrickým spotřebičůArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod k obsluze je dle čl. 6 normy ČSN 33 1600 ed. 2 základním dokumentem v oblasti spotřebičů, neboť je podkladem pro jejich pravidelné kontroly, revize, údržbu, opravy…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti provozovatelů vyhrazených elektrických zařízení a odpovědných osob, stupně jejich odpovědnosti a způsob stanovení a součinnost s revizním technikem.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Provozní dokumentace elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice provozní dokumentace podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Požadavky na provozní dokumentaci vyhrazených zařízení a význam jejího řádného vedení.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Uvádění nových a rekonstruovaných elektrických zařízení do provozuArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veškerá nová a rekonstruovaná vyhrazená technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen tehdy, byla-li na ně provedena výchozí revize ve smyslu ČSN.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - revizní techniciArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revizní technici jsou osoby znalé s příslušnou způsobilostí. Vypracovávají pro organizaci revizní zprávy na základě objednávky nebo mandátní smlouvy, při které je možno touto smlouvou určit odpovědnost vůči dozorovým…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - kompetentní osobyArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrovně kvalifikace kompetentních osob a jejích úprava podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Výchozí revizeArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po skončení montážních prací na nových nebo rekonstruovaných vyhrazených EZ je před uvedením do provozu zhotovitel povinen zpracovat výchozí revizní zprávy.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Systémy ochrany před bleskemArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, údržba a pravidelné revize systémů a zařízení ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Péče o elektrická zařízení nízkého napětíArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Osoba zodpovědná za provoz elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutární zástupce společnosti jmenuje osobu zodpovědnou, aby na ni přenesl valnou většinu svých právních povinností. Takto pověřená osoba podpisem jmenovací listiny musí vykonávat minimálně ty činnosti EZ, které jsou popsané v ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - externí zhotoviteléArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Externí zhotovitelé zajišťují pro organizaci činnosti dodavatelským způsobem, pro které provozovatel nemá vhodné kvalifikované zaměstnance, kapacity nebo je to pro něj ekonomicky výhodné.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - pověřené osobyArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pověřené osoby (vedoucí útvarů) sledují lhůty kontrol el. zařízení podle kategorií na svém úseku, vedou a uchovávají provozní dokumentaci, řeší zjištěné závady, neprovozují zařízení neprověřená, s bezpečnostními závadami nebo prošlými lhůtami kontrol. Lhůty a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Pronajatá a pronajímaná zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly a údržba technických zařízení u pronajatých objektů, el. zařízení, strojů atd. je řešena v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou. V této smlouvě nebo v její nedílné příloze musí být detailně stanoveno, za co a v jakém rozsahu zodpovídá nájemce a…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Obsluhy elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Systém péče o elektrická zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, revize a údržba elektrických zařízení zabezpečuje jeho řádný a bezpečný stav a zachycuje počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zařazování, specifikace a odstraňování závadArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízení - kompetentní osoby - specialistéArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy specialistů a jejich činnosti tak jak to vyplývá z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Dokumentace elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návod k obsluze a údržbě dle zákona č. 634/1992 Sb., je návod výrobce pro používání technického zařízení. Musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace zařízení a další informace které jsou důležité pro užívání zařízení.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické spotřebičeArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly, údržba a pravidelné revize a opravy elektrických spotřebičů.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Témata do školení zaměstnanců o zajišťování BOZPGarance

27.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do osnovy školení o právních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se ohledně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ohledně služeb poskytovaných na tomto úseku, doporučuje zařadit následující…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizikGarance

24.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Koordinovaný postup zaměstnavatelů při zajišťovíní BOZPGarance

24.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Odpovědnost za BOZP ve firměGarance

22.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Služby pro zajištění BOZPGarance

22.2.2016, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Postup při prevenci rizikGarance

12.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastní způsob provedení vyhledání nebezpečí a hodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření, není nijak závazně upraven. Pro každou jednotlivou fázi si zaměstnavatel může zvolit jinou metodu, nebo dokonce použít svou vlastní, kterou si pro tento účel…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prevence rizik a kategorizace pracíGarance

10.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsob, jak má být provedena kategorizace prací je poměrně podrobně stanoven právními předpisy – výklad  ZDE . U vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, tedy těch ostatních, tomu tak není. Vždy záleží na zpracovateli (zaměstnavateli), jakou metodu vzhledem ke…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Systémy řízení BOZPGarance

6.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá firma, společnost nebo instituce si musí, většinou ve spolupráci s odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik, vytvořit svůj vlastní systém řízení BOZP k plnění požadavků BOZP na jednotlivých pracovištích (pro poskytování OOPP, pro…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Úvod a pojmy prevence rizikGarance

4.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prevence rizikGarance

3.10.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Evropská unieGarance

10.4.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská unie vznikla v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy (Smlouvy o Evropské unii) jako paralelní celek bez právní subjektivity k Evropským společenstvím. Byla pouze základem politické integrace a nástrojem pro spolupráci v některých oblastech. Až…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Světová zdravotnická organizaceGarance

10.4.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization = WHO) je specializovanou agenturou Organizace spojených národů pro zdraví. Byla založena dne 7. dubna 1948. Cílem Světové zdravotnické organizace, jak je prohlášeno v její zakládací listině, je…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Pohled do historie BOZPGarance

30.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk byl vždy spojen s prací, která mu byla živitelkou, a zároveň hnací silou lidského pokroku vůbec. Při každé práci se objevovala různá rizika, vyplývající z výrobního způsobu toho kterého období, z použitých materiálů, nástrojů, zařízení, pracovních…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Struktura bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarance

30.1.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud bychom chtěli formulovat definici bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dalo by se zjednodušeně říci, že jde o právní regulaci chování osob při práci s cílem, aby pracující osoby byly chráněny před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a jinými…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Předpisy k zajištění BOZPGarance

30.1.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v ust. § 439 odst. 2 definuje právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje předpisy na ochranu života…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Úrazy elektrickým proudemArchiv

30.7.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvíce přicházejí do bezprostředního kontaktu s elektřinou elektrotechnici. Jejich znalosti, zkušenosti a dodržování stanovených pravidel zacházení s elektřinou by je měly dostatečně chránit před úrazy elektrickým proudem. Ne vždy tomu tak…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Prevence rizikArchiv

30.7.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevence rizik je definována v § 102 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Rozumějí se jí všechna opatření vyplývající z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Odborná způsobilost v elektrotechniceGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace osob pro činnosti na el. zařízení a povinnosti organizací v souvislostí s touto kvalifikací řeší vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vyhrazená elektrická technická zařízeníGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazená elektrická technická zařízení v působnosti SÚIP jsou určena vyhláškou č. 73/2010 Sb. Vyhláška se nevztahuje na zdravotnické prostředky, na organizace a technická zařízení, které nejsou v působnosti dozoru podle § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nebezpečí výbuchuGarance

29.9.2011, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu uvádí nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrická zařízeníGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Využití elektřiny je od počátku doprovázeno úrazy elektrickým proudem. Výborný sluha, zlý pán, tak lze charakterizovat elektřinu. Přítomnost el. proudu zjistíme až dotykem, a to už bývá často…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Nebezpečí od elektrických zařízeníGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečí zasažení člověka el. proudem je nejpodstatnějším nebezpečím a vyplývá z chování lidského těla při průchodu el. proudu.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Pneumatické nářadí a přístrojeGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pneumatické nářadí je nářadí zpravidla s rotačním nebo přímočarým pohybem, které je poháněno pneumatickými motory.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Pracovní úrazy el. proudemGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi úrazy el. proudem počítáme všechny úrazy, kdy došlo k průchodu proudu lidským tělem, ale i úrazy nepřímé. Mezi nepřímé úrazy můžeme počítat popálení elektrickým obloukem, pád nebo prudký pohyb člověka způsobený úlekem při průchodu el. proudu, ale i…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rizika a jejich prevence na staveništíchGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Elektrické ruční nářadíGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V provozu smí být používáno jen přenosné elektrické nářadí schváleného typu.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Charakteristika nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí ve stavebnictví - příkladyGarance

18.3.2011, Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při pohybu po staveništi může nastat pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu, zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky v prostorách stavby, uklouznutí při chůzi po terénu, pády osob do nezakrytých…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vyhrazená elektrická zařízeníArchiv

30.7.2010, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Celý rozvoj elektřiny je od počátku doprovázen i úrazy elektrickým proudem. Elektřina je výborný sluha, ale zlý pán. Velikou nevýhodou elektrického proudu je, že je lidskými smysly nezjistitelný až do okamžiku, než s ním přijdeme do bezprostředního…

Přístupné pro: ElektrikářProfi
Nahrávám...
Nahrávám...