dnes je 1.12.2020

Nejnovější

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnostiGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Horecký, Ph.D. Vážený pan …………….. nar.: ……………….. bytem: ……………… V Praze dne ………………. Výpověď dohody o pracovní činnosti Vážený pane, na základě dohody o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel dne ………… s naší společností, vykonáváte ve sjednaném rozsahu pracovní činnost u naší společnosti na pozici ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Horecký, Ph.D. Zaměstnavatel: ……………………………….… IČO: …………………………. se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: …………………….. bytem ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Podíl ve společnosti s ručením omezenýmGarance

1.12.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným je obsažena zejména v příslušných ustanoveních § 132 a násl. ZOK.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Dohoda o pracovní činnostiGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová Zaměstnavatel: ............................................................................................................. IČO: …………………………………………. se sídlem ......................................................................................... ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Smlouva o výkonu funkce jednatele - platné od 1. ledna 2021Garance

30.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava smlouvy o výkonu funkce, která je uzavírána mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností, je zakotvena v ustanoveních § 59 - 61 ZOK.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Zaměstnanecké benefityGarance

30.11.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanecké benefity (jejich škála) mohou ozvláštnit a zatraktivnit jak nabídky práce (pracovní inzeráty), tak vylepšit pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnanců a mohou mít pozitivní vliv na celkovou spokojenost a výkonnost zaměstnanců.

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Rozhodování valné hromady - platné od 1. ledna 2021Garance

28.11.2020, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po přednesení návrhů, případně protinávrhů k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady obvykle následuje diskuse všech zúčastněných zakončená hlasováním. Z osob účastnících se jednání valné hromady náleží hlasovací právo pouze společníkům, neboť je spojeno…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Průběh zasedání valné hromady v s. r. o. a zápis z ní - platné od 1. ledna 2021Garance

28.11.2020, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod valné hromady je ověřena usnášeníschopnost zasedání. Zasedání řídí předseda, který je na schůzi zvolen spolu se zapisovatelem. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí zasedání valné hromady její svolavatel. Přítomní…

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Obecná plná moc k zastupování společníka na valné hromadě s. r. o. dle ustanovení § 168 ZOKGarance

27.11.2020, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Markéta Káninská Plná moc Já níže podepsaná Olga Kratochvílová , nar. 21. 7. 1948 bytem Táborská 29/1, Praha 4, Nusle (dále jen jako „ Zmocnitel ”) tímto, jako společník společnosti ALFA, s. r. o. , IČO: 544 77 889, se sídlem Táborská 29/1, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku ...

Přístupné pro: ElektrikářProfi

Vzor - Listina přítomných na valné hromaděGarance

26.11.2020, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 10. dubna 2020 od 16:00 hod.…

Přístupné pro: ElektrikářProfi
více článků
Nejčtenější

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči

24.6.2014, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči... „Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozváděči?“ Minimální průřez vedení od elektroměru k podružným bytovým rozváděčům nelze obecně stanovit pro všechny případy. Pro stanovení průřezu konkrétního vedení je nutno vycházet zejména z ustanovení následujících předpisů ...

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

16.4.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jak se stát osobou oprávněnou k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?... Pokyny pro získání oprávnění k instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm ...

Zásuvkové rozvody a přepěťová ochrana

31.7.2014, Ing. Jiří Burant, Zdroj: Verlag Dashöfer

V několika kancelářích budeme instalovat zásuvky pro PC (cca 40 zásuvek). Zásuvkové rozvody budou zakončeny v podružném rozvaděči - asi dva jističe 16 A. V případě, že budou mít tyto zásuvky přímo zabudovanou přepěťovou ochranu 3. stupně, je potřeba, aby i v…

Nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči

31.7.2014, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jaký je nejmenší povolený průřez kabelu od elektroměru k bytovému rozvaděči? S ohledem na více faktorů, které do výpočtu vstupují je nutno provádět alespoň základní výpočet pro dimenzování tohoto vedení. Základní vstupní parametry jsou určeny v ČSN 33 2130 ed. 2 a v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a konkrétní ...

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustav

10.11.2015, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)

Pravidla provozovatelů lokálních distribučních soustavProvozovatel lokální distribuční soustavy České teplo s.r.o. předkládá ERÚ aktualizované informace pro připojení uživatelů k LDS.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 457/2020 Sb. o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 186)
  • 458/2020 Sb. o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 187)
  • 466/2020 Sb. Program statistických zjišťování na rok 2021 (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 191)
  • 467/2020 Sb. novela nař. vl. č. 361/2007 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2020 v částce č. 192)
  • 479/2020 Sb. novela nař. vl. č. 240/2014 Sb. (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 195)
  • 480/2020 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 195)
  • 481/2020 Sb. novela zák. č. 139/2002 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 196)
  • 485/2020 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 27.11.2020 v částce č. 199)
  • 487/2020 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2020 v částce č. 200)
  • 488/2020 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2020 v částce č. 200)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

E-audit

8.12.2020, On-line, Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů

9.12.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Novela odpadových zákonů přináší celou řadu změn. Jaká jsou jejich pozitiva a jaká negativa?

Aktuální změny bezpečnostního listu

9.12.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Podrobný rozbor aktuálních změn Přílohy II nařízení REACH zavedených nařízením 2020/878. Využití SW CASEC nejen pro tvorbu bezpečnostních listů, ale i pro management chemických látek a směsí ve firmě. Tvorba výstupů požadovaných národní legislativou v BOZP, PO a ochraně životního prostředí a také evropskými nařízeními v souvislosti s chemickými látkami.

Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci

11.12.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je seznámit se strategiemi, které lze při řešení konfliktů využít, i hlavními metodami jejich mediace ze strany vnějších osob, především manažerů.

Nakládání s vodami v průmyslu

16.12.2020, On-line, Mgr. Kateřina Holendová

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Elektrikář profi
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.12.2020 - úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad
Kurzy měn 30.11.2020
 1 EUR26,19 CZK (-0,02)
 1 USD21,86 CZK (-0,13)
 1 GBP29,15 CZK (-0,16)
 100 RUB28,73 CZK (-0,08)
 100 JPY20,99 CZK (-0,11)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody