dnes je 25.7.2024

Input:

91/2012 Sb., Zákon o mezinárodním právu soukromém, ve znění účinném k 23.9.2023

č. 91/2012 Sb., Zákon o mezinárodním právu soukromém, ve znění účinném k 23.9.2023
ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012
o mezinárodním právu soukromém
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 112 odst. 1
161/2016 Sb.
(k 7.6.2016)
vkládá nový § 73a
286/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 16, § 63 a § 122
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
vkládá v § 111 odst. 6
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem
a)  právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,
b)  právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,
c)  pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,
d)  uznávání a výkon cizích rozhodnutí,
e)  právní pomoc ve styku s cizinou,
f)  některé záležitosti týkající se úpadku,
g)  některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.
§ 2
Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie
Zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva”), a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie1) .
§ 3
Nutně použitelná ustanovení právních předpisů
Ustanovení tohoto zákona nebrání použití těch ustanovení českého právního řádu, kterých je nutné v mezích jejich předmětu úpravy použít vždy bez ohledu na to, kterým právním řádem se řídí právní poměry, v nichž se projeví účinky použití takových ustanovení.
§ 4
Výhrada veřejného pořádku
Ustanovení zahraničního právního řádu, jehož se má použít podle ustanovení tohoto zákona, nelze použít, jestliže by se účinky tohoto použití zjevně příčily veřejnému pořádku. Ze stejných důvodů nelze uznat cizí rozhodnutí, cizí soudní smír, cizí notářskou a jinou veřejnou listinu, cizí rozhodčí nález, nebo provést procesní úkon k dožádání z ciziny, anebo uznat právní poměr nebo skutečnost, které vznikly v cizině nebo podle zahraničního právního řádu.
§ 5
Obcházení zákona
Nepřihlíží se ke skutečnostem vytvořeným nebo předstíraným záměrným jednáním v úmyslu, aby se těch ustanovení tohoto zákona, od nichž se nelze odchýlit ujednáním stran, nepoužilo nebo aby se jich použilo jinak, než kdyby takto vytvořené nebo předstírané skutečnosti nebyly.
ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO
HLAVA I
PRAVOMOC
§ 6
Pravomoc českých soudů
(1)  Pravomoc českých soudů je dána, jestliže je podle procesních předpisů pro řízení místně příslušný soud na území České republiky, pokud z ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu nevyplývá něco jiného.
(2)  Je-li ve věci dána pravomoc českých soudů, vztahuje se jejich pravomoc i na vzájemný návrh z téhož právního poměru nebo z týchž skutkových okolností.
§ 7
Vynětí z pravomoci českých soudů
(1)  Z pravomoci českých soudů jsou vyňaty cizí státy, pokud jde o řízení vyplývající z jejich jednání a úkonů učiněných při výkonu jejich státních, vládních a jiných veřejných pravomocí a funkcí, včetně jejich majetku, který je k takovému výkonu používán nebo určen.
(2)  Vynětí z pravomoci českých soudů se nevztahuje na jiná jednání, úkony nebo případy, a to v rozsahu, v němž podle obecného
Nahrávám...
Nahrávám...