dnes je 25.7.2024

Input:

77/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

č. 77/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
VYHLÁŠKA
ministerstva stavebnictví
ze dne 28. června 1965
o výcviku, způsobilosti a registrací obsluh stavebních strojů
Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, ostatními úředními orgány a Ústřední radou odborů stanoví podle § 27 odst. 1 zákona č. 65/1961 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:
§ 1
Rozsah platnosti
1. Stavební stoje uvedené v odstavci 2 (dále jen „stavební stroje”) smí v souvislosti s prováděním zemních1) nebo jiných stavebních prací obsluhovat jen ten, komu ministerstvo stavebnictví nebo orgán jím pověřený udělí k obsluze oprávnění.
2. Oprávnění podle odstavce 1 je třeba k obsluze
a)  dozerů a traktorů kolových nad 50 k,
b)  dozerů a traktorů pásových,
c)  speciálních tahačů stavebních mechanismů,
d)  lopatových rypadel pásových, automobilových a kolových,
e)  korečkových rypadel,
f)  korečkových hlubidel,
g)  drenážních fréz a rýhovačů,
h)  nakládacích a vykládacích strojů kolových a pásových nad 35 k,
i)  autogrejdů a grejdrelevátorů,
j)  motorových skrejprů,
k)  skrejprů s pásovým tahačem,
l)  truboukladčíků,
m)  silničních válců,
n)  úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy,
o)  speciálních motorických sněhových strojů,
p)  kompresorů s provozním tlakem nad 5 atm. a 300 m3/hod.,
q)  stavebních strojů, které zvláštním opatřením stanoví ministerstvo stavebnictví2) .
3. Bez oprávnění k obsluze smí obsluhovat stavební stroj jen ten, kdo se ho se souhlasem provozovatele stroje učí obsluhovat pod přímým a stálým dohledem odborového učitele nebo školitele za účelem získání předběžné praxe podle § 5.
§ 2
Oprávnění k obsluze stavebních strojů
1. Oprávnění k obsluze stavebních strojů lze udělit jen tomu, kdo
a)  dosáhl věku 18 let,
b)  je tělesně a duševně schopný a spolehlivý k takové obsluze,
c)  absolvoval předepsaný výcvik,
d)  prokázal zkouškou odbornou způsobilost.
2. Má-li stavební stroj také charakter motorového vozidla nebo parního stroje, lze udělit oprávněné k obsluze jen tomu, kdo již má odpovídající řidičský průkaz3) popř. oprávnění k obsluh parních strojů (kotlů)4) .
§ 3
Zjištění tělesné a duševní schopnosti
Tělesná a duševní schopnost k obsluze stavebních zdrojů se zjišťuje lékařskou prohlídkou, které se musí uchazeč o oprávnění k obsluze stavebních strojů podrobit před zahájením výcviku. Pro provedení lékařské prohlídky platí přiměřeně předpisy ministerstva zdravotnictví vydané pro zjištění tělesné a duševní schopnosti uchazečů o řidičský průkaz5) .
§ 4
Spolehlivost k obsluze stavebních strojů
1. Spolehlivým k obsluze stavebních strojů není
a)  kdo nemá dobrou pracovní morálku a svou dosavadní prací a chováním nezaručuje bezpečnou a hospodárnou jejich obsluhu,
b)  kdo požívá často nadměrně alkoholické nápoje nebo požívá omamné prostředky,
c)  komu je soudem zakázána obsluha stavebních strojů.
2. Osvědčení o spolehlivosti k obsluze stavebních strojů podle odst. 1 písm. a) a b) dává se souhlasem závodního (dílenského) výboru ROH organizace, která navrhuje uchazeče k zařazení do výcvikového zařízení.
§ 5
Výcvik
Nahrávám...
Nahrávám...