dnes je 23.5.2024

Input:

592/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

č. 592/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Vláda nařizuje podle § 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen „zákon”):
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví
a) podmínky pro udělení, pozastavení nebo zrušení akreditace fyzické nebo právnické osoby pro provádění zkoušek odborné způsobilosti,
b) zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti,
c) obsah a způsob zkoušky z odborné způsobilosti, její organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu této zkoušky, jakož i náležitosti dokladu o úspěšném vykonání uvedené zkoušky,
d) vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti.
§ 2
Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k
a) zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti
§ 3
(1) Předkladatelem návrhu na udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti (dále jen „návrh”) může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „předkladatel”). Podmínkou pro udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti je, že předkladatel prokáže zajištění nezbytných organizačních, materiálních, technických a personálních předpokladů k řádnému ověřování odborné způsobilosti fyzických osob pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném zákonem a zvláštním právním předpisem2)
a) předložením projektu ověřování odborné způsobilosti obsahujícím podrobný popis personálního zabezpečení, finančního zajištění, technického vybavení, postupů, metod a způsobů ověřování odborné způsobilosti, včetně souboru zkušebních otázek se zaměřením na obor činnosti, pro který se zkouška z odborné způsobilosti vykonává, a metod hodnocení zkoušek z odborné způsobilosti, zajišťujících nestrannost, objektivitu, důvěrnost a vyloučení střetu zájmů,
b) stanovením systému řízení a vedení dokumentace projektu ověřování odborné způsobilosti a způsobu přezkoumávání procesů provádění zkoušek z odborné způsobilosti včetně určení způsobu nápravy zjištěných nedostatků,
c) zajištěním dostatečného počtu zaměstnanců nebo jiných fyzických osob ve smluvním vztahu k předkladateli podílejících se na prověřování odborné způsobilosti včetně stanovení popisu jejich povinností a odpovědnosti,
d) určením fyzické osoby odpovědné za vypracování a dodržování projektu ověřování odborné způsobilosti a za zajištění odborné úrovně provádění
Nahrávám...
Nahrávám...