dnes je 24.7.2024

Input:

360/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 360/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
164/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění § 8 odst. 7, § 34
275/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění § 34
224/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
celkem 47 novelizačních bodů
224/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 1 písm. e), § 2 odst. 2 věty posl., § 7 odst. 1 písm. b),
§ 22a, § 23 odst. 6 písm. e), § 23 odst. 7, část šestá a přílohy č. 1 a 2
ÚZ 150/2004 Sb.
 
 
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 48 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
ÚZ 357/2008 Sb.
 
 
153/2011 Sb.
(k 7.6.2011)
mění § 29; nové přechodné ustanovení
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 17 písm. b), § 18 písm. a), § 19 písm. a)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 23 odst. 7 písm. d), § 30b odst. 2 písm. b), § 30c, § 30l, § 30p a přílohu
459/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění celkem 22 novelizačních bodů
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 30b odst. 2 a přílohu
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
47/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 13 odst. 3 a 4
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 4, § 5, § 7, § 9, § 11, § 13, § 17, § 18, § 30b, § 30c a § 30d
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje
a)  postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
b)  postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
c)  způsob a podmínky udělování autorizace,
d)  vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a
e)  podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství1) .
§ 2
(1)  Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.
(2)  Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností1a) ve výstavbě. Autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností osobami uvedenými v části šesté tohoto zákona.
(3)  Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen „autorizované osoby”), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.
(4)  Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti.2)
(5)  Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů3) mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.
ČÁST DRUHÁ
AUTORIZACE
§ 3
Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou
a)  autorizovaný architekt,
b)  autorizovaný inženýr,
c)  autorizovaný technik.
§ 4
Autorizovaný architekt
(1)  Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů.
(2)  Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory
a)  architektura,
b)  územní plánování,
c)  krajinářská architektura.
(3)  Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. a) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. b), c), e) až n) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. b) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. a), b), g), h), m) a n) tohoto zákona. Autorizace uvedená v odstavci 2 písm. c) opravňuje vykonávat činnosti podle § 17 písm. b), d), e), f), g), h), j), l) až n) tohoto zákona. Podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanoví autorizační řád vydaný Českou komorou architektů.
Nahrávám...
Nahrávám...