dnes je 13.7.2024

Input:

164/2001 Sb., Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 164/2001 Sb., Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2001
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 37 doplňuje odst. 5
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 43 odst. 4 doplňuje slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11, § 16 odst. 1 a § 20 odst. 4 nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 33 odst. 3, § 37, § 38 a § 43
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá slova v § 37 odst. 5
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 33 odst. 3, § 37, § 38 a § 43
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
v § 43 vkládá odst. 5
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 1 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 20 odst. 4 a § 41 odst. 10
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 odst. 3, § 18 odst. 3, § 27, § 41 odst. 1 písm. d); ruší část čtvrtou
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 43 odst. 4
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část třetí
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy X
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 35 odst. 2 a § 43 odst. 2
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 8
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
205/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 35, § 39 a § 40; nová přechodná ustanovení
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
ruší § 13, mění § 14, § 35, § 37, § 38, § 43; nová přechodná ustanovení
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 13, § 14, § 37 a § 43
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD, PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A LÁZEŇSKÁ MÍSTA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví podmínky pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod určených zejména k dietetickým účelům, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Přírodním léčivým zdrojem je přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití, a o tomto zdroji je vydáno osvědčení podle tohoto zákona. Peloidem se rozumí rašelina, slatina nebo bahno. Minerální vodou pro léčebné využití se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem jiného pro zdraví významného chemického prvku anebo která má u vývěru přirozenou teplotu vyšší než 20 °C nebo radioaktivitu radonu nad 1,5 kBq/l.
(2)  Zdrojem přírodní minerální vody je přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty, stálého složení a vlastností, která má z hlediska výživy fyziologické účinky dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo jiných součástí, které umožňují její použití jako potraviny a k výrobě balených minerálních vod,1) a o tomto zdroji bylo vydáno osvědčení podle tohoto zákona.
(3)  Přírodními léčebnými lázněmi se rozumí soubor zdravotnických a jiných souvisejících zařízení sloužících k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, (dále jen „lázeňská péče”)2) stanovený za přírodní léčebné lázně podle tohoto zákona.
(4)  Lázeňským místem se rozumí území nebo část území obce3) nebo více obcí, v němž se nacházejí přírodní léčebné lázně, stanovené za lázeňské místo podle tohoto zákona.
§ 3
Hodnocení a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
(1)  Způsob a rozsah hodnocení přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní minerální vody, způsob získávání minerální vody, plynu a peloidu z těchto zdrojů (dále jen „výtěžek”), úpravu, přepravu a skladování výtěžku z těchto zdrojů a označování výrobku z přírodního léčivého zdroje stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”). Při výrobě balených přírodních minerálních vod a nakládání s výrobkem ze zdroje přírodní minerální vody se postupuje podle zvláštních právních předpisů,4) pokud tento zákon nestanoví jinak. Ukazatele přírodního ozáření z vody stanoví zvláštní právní předpis.5)
(2)  K účelům lázeňské péče lze využívat pouze ty zdroje minerální
Nahrávám...
Nahrávám...