dnes je 13.7.2024

Input:

101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. ledna 2005
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Vláda nařizuje k provedení § 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí.
§ 2
(1)  Toto nařízení se nevztahuje na pracoviště
a)  v dopravních prostředcích používaných při silniční, železniční a letecké dopravě mimo objekt zaměstnavatele2) ,
b)  užívané při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami, podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona3) ,
c)  na plavidlech používaných při vnitrozemské nebo námořní plavbě4) .
(2)  Tímto nařízením nejsou dotčeny
a)  obecné technické požadavky na výstavbu5) ,
b)  zvláštní požadavky na pracoviště6) ,
c)  zvláštní požadavky na uvedení výrobků na trh a do provozu7) ,
d)  zvláštní požadavky na činnosti související s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření8) ,
e)  zvláštní požadavky na požární ochranu9) ,
f)  zvláštní požadavky na činnosti související s prevencí závažných havárií10) ,

které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.
§ 3
(1)  Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.
(2)  Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.
(3)  Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech5) ,6,7a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné zajistit
a)  uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště,
b)  stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení,
c)  umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí,
d)  náležité a bezpečné upevnění
Nahrávám...
Nahrávám...