dnes je 4.12.2023

Input:

Zvířata u poplatníků vedoucích daňovou evidenci

19.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvířata u poplatníků vedoucích daňovou evidenci

Ing. Jiří Nigrin

Úvod

Z hlediska hospodářského procesu v zemědělské výrobě mají zvířata zvláštní postavení. V hospodářské činnosti se mohou zvířata vyskytovat jak ve funkci pracovního prostředku (dospělá chovná a tažná zvířata) a pracovního předmětu (mladá zvířata), tak mohou být hotovým výrobkem (při prodeji v kterékoli fázi) či mohou přecházet z jedné kategorie do druhé.

Funkce dospělých a tažných zvířat v hospodářské činnosti spočívá v poskytování mláďat, různých živočišných produktů (mléko, vejce, vlna aj.) nebo v poskytování tažné síly. Z tohoto důvodu jsou dospělá chovná zvířata zařazována jako pracovní prostředky, při jejichž financování se postupuje stejným způsobem jako u dlouhodobého hmotného majetku.

Daňová uznatelnost

Ustanovení § 7b odst. 2 ZDP stanoví, že pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, pokud není dále stanoveno jinak.

Pokud jde o nakoupená zvířata, která nepatří do základního stáda a která jsou z účetního hlediska zásobou, platí pro ně obecná pravidla jako pro nakupované zásoby, to znamená, že výdaje na jejich pořízení se evidují při splnění podmínek daňové uznatelnosti přímo do daňových výdajů. Zvířata zahrnutá do základního stáda jsou součástí hmotného majetku a do daňových výdajů se promítnou postupně až formou odpisů.

Zvířata jako HM

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚ, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli vedoucími účetnictví (dále PVZÚ), vymezuje zvířata následovně:

  • Podle § 7 odst. 5 PVZÚ se pod položku rozvahy "B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny" zahrnují dospělá zvířata a jejich skupiny (např. stáda, hejna), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázaných v této položce se účtuje jako o zásobách.

  • Podle § 9 odst. 1 PVZÚ se pod položku "C.I.1. Materiál" zahrnují také pokusná zvířata.

  • Podle § 9 odst. 4  PVZÚ  patří mezi zásoby – pod položku rozvahy "C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny" - zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována v položkách "Dospělá zvířata a jejich skupiny", "Materiál" a "Zboží";

  • Podle § 9 odst. 5 PVZÚ položka "C.I.3.2. Zboží" obsahuje zvířata nabytá za účelem prodeje, pokud s nimi účetní jednotka obchoduje, a dále zvířata z vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečních zvířat.

Hmotným majetkem jsou podle § 26 odst. 2 písm. e) ZDP  dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena (podle § 29 ZDP) je vyšší než 80 000 Kč (limit platný od 1. 1. 2021, předtím byla limitem částka 40 000 Kč). ZDP tak převzal vymezení zvířat podle účetních předpisů.

Zvířata, která jsou součástí HM, jsou evidována na kartě HM (event. v knize HM).

Zvířata jako zásoby

Do zásob se zahrnují:

  • mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny,

  • pokusná zvířata (součást materiálu) a

  • zvířata, která jsou součástí zboží.

Pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b ZDP, stanoví tento zákon v § 26 odst. 5 ZDP, že zvířata z vlastního chovu, nakoupená a darovaná zvířata zůstávají po dosažení dospělosti součástí zásob.

Daňové odpisy zvířat

ZDP stanovuje hranici povinného daňového odpisování dospělých zvířat jako u ostatního odpisování movitého majetku, tedy vstupní cenu vyšší než 80 000 Kč.

Odpisy dospělých zvířat se stanoví:

  • jednotlivě za každé zvíře při individuální evidenci,

  • skupinově podle jednotlivých druhů zvířat.

V případě, že jsou dospělá zvířata evidována jednotlivě za každé zvíře, postupuje se při výpočtu odpisů podle § 31 ZDP, pokud se podnikatel

Nahrávám...
Nahrávám...