dnes je 30.9.2023

Input:

Změny v zákoně o DPH

20.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále ZDPH), začneme novelou účinnou od ledna 2023. Dále zmíníme i změny související s novým stavebním zákonem a závěrem upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ.

1. Novela ZDPH od roku 2023

Zákon č. 366/2022 Sb.

Hlavní novelou pro rok 2023 je zákon č. 366/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 254), jehož účinnost je ve většině případů od 1. 1. 2023. Doplňme, že stejný zákon provedl změny v daních z příjmů (viz text Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob).

Zvýšení limitu pro obrat DPH

Asi nejzajímavější změnou je zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH, a to z částky nad 1 000 000 Kč na částku nad 2 000 000 Kč.

Poměrně komplikovaně napsaná přechodná ustanovení k této významné změně zaručila, že se plátcem DPH nestala ani ta osoba, jejíž obrat přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč, a to za období 12/2021 až 11/2022 nebo za období kalendářního roku 2022 (pokud by se přesto tyto osoby chtěly stát plátcem DPH, musely by tento úmysl oznámit do určitého termínu správci daně).

Zvýšení částky z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč bylo zapracováno také do §§ 106 a 106b ZDPH, upravujících zrušení registrace plátce z moci úřední a na žádost. Přechodná ustanovení pak zaručila, že pokud se stávající plátce s příjmy do 2 000 000 Kč chtěl odregistrovat tak, aby coby fyzická osoba mohl vstoupit pro rok 2023 do paušálního režimu pro paušální daň z příjmů, mohl tak učinit do 5 dnů po vyhlášení novely (a v takovém případě mu byla k 1. 1. 2023 zrušena registrace plátce).

Rovněž byla zvýšena na dvojnásobek (z 250 000 Kč na 500 000 Kč) částka pro zrušení registrace plátce na žádost v případě, kdy se jedná o plátce z důvodu nabytí obchodního závodu nebo z důvodu pokračování v činnosti dědicem po zemřelém plátci. I v takovém případě bylo možné zrušit registraci do 5 dnů po vyhlášení novely (za předpokladu, že příjmy za poslední tři měsíce nepřevýšily částku 500 000 Kč).

Zpřesnění pravidla pro prodej zboží na dálku

V předchozí časové verzi tohoto textu jsme rozebírali také novelu ZDPH, která opožděně od 1. 10. 2021 zavedla nová pravidla v případě prodeje zboží na dálku. Ani ne po roce přichází legislativa EU se zpřesněním pravidla pro výjimku (§ 8 odst. 2 ZDPH), kdy může být místem plnění místo, kde se zboží nachází v době jeho odeslání, pokud celková hodnota takto prodávaného zboží nepřesáhne 10 000 EUR. Změna výkladu se týká jenom situací, kdy je zboží přepraveno z členského státu, kde má prodávající provozovnu nebo sídlo (dříve bylo v zákoně, že se úprava použije obecně v jakémkoliv případě dodání zboží do členského státu odlišného od provozovny nebo sídla prodávajícího).

Příklad

Podle dřívější úpravy do výjimky spadl prodej zboží na dálku českým subjektem neplátci do Německa jak v případě, kdy je dodáváno z ČR, tak z jiného členského státu EU, po novele již jen v situaci, kdy je dodáváno do Německa z ČR.

Lhůty pro reakci na výzvu ohledně kontrolního hlášení

Zákonodárci si jsou vědomi mnohdy šibeničních lhůt, ve kterých je podle § 101g ZDPH nutné reagovat na výzvu správce daně v souvislosti s kontrolním hlášením. Lhůta na reakci plátce, která je 5 dnů od oznámení výzvy, je i nadále zachována v situaci, že plátce kontrolní hlášení nepodá. Ale lhůta 5 pracovních dnů na potvrzení údajů, příp. na jejich změnu na základě výzvy správce daně, se v případě, kdy je výzva doručována do datové schránky, prodloužila až na 17 dní ode dne dodání výzvy do datové schránky, čímž se na jedné straně zvýhodnilo používání datových schránek, a na druhé straně nedochází k přílišnému zdržení při porovnávání, protože pro daňové subjekty, kterým není doručováno do datové schránky, zůstala původní lhůta pěti pracovních dnů.

Příklad

Ve dvou variantách srovnáme postup dřívější a postup nový.

a) Starý postup: Nechť byla výzva dodána správcem daně do datové schránky 1. 2. 2022, pak platilo:

  • přečetl-li plátce zprávu 1. 2. 2022 (úterý), musel na výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, tj. do úterý 8. 2. 2022,

  • pokud plátce výzvu neotevřel, fikce dodání nastala desátý den, tj. v pátek 11. 2. 2022, a na výzvu tak musel reagovat do 5 pracovních dnů od 11. 2. 2022, tj. do pátku 18. 2. 2022.

b) Nový postup: Nechť byla výzva dodána správcem daně do datové schránky 1. 2. 2023 (středa), pak výzvu musí splnit do 17 dnů od dodání, tj. do pondělí 20. 2. 2023 (přesun z 18. 2. 2023, což byla sobota); takže:

  • otevře-li datovou schránku již 1. 2. 2023 (středa), má na to 19 dní, a

  • otevře-li datovou schránku až 11. 2. 2023 (sobota), má na to jen 9 dní.

Související judikát

V souvislosti s doručováním prostřednictvím datových schránek je ještě jedna novinka, a to v návaznosti na čerstvý judikát - rozhodnutí NSS 4 Afs 264/2018 - 85. Nejvyšší správní soud v něm dal za pravdu stěžovateli, který namítal, že fikce doručení do datové schránky na základě zákona o elektronické komunikaci (uplynutím lhůty 240 hodin, tj. 10 dnů v technickém smyslu slova) jde proti znění daňového řádu. Ten v § 33 odst. 4 DŘ uvádí, že pokud poslední den lhůty připadá na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, posune se lhůta na nejbližší pracovní den.

Provozovatel datových schránek (podle informace na portálu datových schránek) na to zareagoval od 1. 1. 2023 zavedením pravidla, podle něhož v sobotu, neděli ani ve státní svátek nedochází k automatickému doručení datových zpráv, které si dosud jejich adresát neotevřel. Uvedené ale platí pouze pro korespondenci od správce daně.

Sankce za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením

V 101h ZDPH, kde se stanoví výše pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, dochází k úpravě, která na polovinu sníží pokutu 10 000 Kč za podání kontrolního hlášení až po výzvě správce daně, pokutu 30 000 Kč za nepodání kontrolního hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů a pokutu 50 000 Kč za nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě v případě, kdy je:

  • plátcem fyzická osoba, nebo

  • ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit pokutu, je zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí, nebo

  • plátce je společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou (zákon uvádí, k jakému datu se podmínky pro společníka budou testovat).

Ustanovení § 101j ZDPH, které hovoří o tom, že pokuta nevznikne u prvního prohřešku v daném kalendářním roce, pokud je tímto prohřeškem pozdější podání kontrolního hlášení v situaci, kdy správce daně plátce ještě k podání nevyzval, bylo rozšířeno i na situaci, kdy dojde k podání kontrolního hlášení až po výzvě správce daně.

2. Novely zákonů účinné od roku 2024

Nový stavební zákon

Od 1. 1. 2024 bude účinný nový

Nahrávám...
Nahrávám...