dnes je 3.7.2020

Input:

Změny v zákoně o DPH

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2020 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny, které dosud schváleny nebyly a jejichž legislativní proces tedy stále trvá. V závěru se věnujeme i mimořádným opatřením, která byla schválena v souvislosti s důsledky epidemie COVID-19.

1. Změny daňovým balíčkem 2019

Zákon č. 80/2019 Sb. (sněmovní tisk č. 206)

Daňovým balíčkem 2019 označujeme novelizaci zákonem č. 80/2019 Sb. (dle sněmovního tisku č. 206), která přinesla především od 1. 4. 2019 do zákona o DPH poměrně hodně změn. Jelikož jsme se těmto změnám věnovali podrobně v předchozí verzi tohoto článku, zmíníme nyní (pouze pro pořádek) ta ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2020 nebo dokonce později.

Změny s účinností od 1. 1. 2020

 • Jde zejména o změnu pro finanční leasing, kdy do § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH (definice dlouhodobého majetku) bylo doplněno, že jím je i hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele.

Od 1. 1. 2020 se pak toto ustanovení promítlo i do § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH, což znamená, že k uskutečnění zdanitelného plnění dojde již při předání předmětu leasingu uživateli.

Připomeňme, že před novelou byl tento postup jen v případě, kdy byla povinnost k odkupu. Nyní je to prakticky vždy.

 • Změna v § 47 odst. 3 ZDPH způsobuje přeřazení tepla a chladu z 15% DPH do 10% sazby DPH.

Změny s účinností od 1. 1. 2021

Některé změny budou platit (naštěstí) až od roku 2021:

 • Omezují se možnosti aplikace DPH u nájmu v případě nájmů vybraných prostor, i když bude plátcem nájemce i pronajímatel a nájemce bude v najatém prostoru uskutečňovat ekonomickou činnost. DPH již nepůjde uplatnit u:

  • - a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
  • - b) obytného prostoru,
  • - c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
  • - d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem,
  • - e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán, a
  • - f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.
 • Elektronické podání správci daně bude vyžadováno i od identifikované osoby.

K tomu jen doplňme, že Sněmovnou je projednávána novela daňového řádu (sněmovní tisk 580), která obsahuje i novelu zákona o DPH, která by mohla elektronické podání od identifikované osoby zavést i dříve.

2. Změny v souvislosti s rozšířením EET

Novela rozšiřující EET

Zákon č. 256/2019 Sb. (na základě sněmovního tisku 205) přináší od 1. 5. 2020 v souvislosti s rozšířením EET na další podnikatele (podrobněji viz článek Změny v ostatních daňových zákonech) také změny sazeb DPH, a to v podobě rozšíření plnění v 10% sazbě DPH.

V případě zboží bude ve druhé snížené sazbě DPH:

 • - pitná voda a
 • - knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud
  • - jsou obsaženy na hmotném nosiči a
  • - nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.

V případě služeb budou do druhé snížené sazby DPH přeřazeny:

 • - úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí,
 • - odvádění vod (stočné) a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi,
 • - stravovací služby (vyjma cigaret a alkoholu, ale točené pivo v 10% sazbě bude),
 • - úklidové služby (čištění vnitřních prostor a mytí oken) pro domácnosti,
 • - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • - opravy obuvi, kožených výrobků, oděvů, textilních výrobků a jízdních kol a
 • - kadeřnické a holičské služby.

Do 10% sazby DPH se rovněž přesunou elektronicky poskytované služby spočívající v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona.

Uvedené snížení sazeb DPH bude realizováno od 1. 5. 2020 i přesto, že bylo zákonem č. 137/2020 Sb. rozhodnuto o pozastavení evidence tržeb po dobu nouzového stavu vyhlášeného 12. 3. 2020 a dále o pozastavení plnění některých povinností po dobu dalších 3 měsíců po skončení nouzového stavu.

3. Související výklady správce daně

Také v oblasti DPH publikovalo GFŘ na webových stránkách Finanční správy několik informací.

Dne 16. 12. 2019 byla zveřejněna Informace k uplatňování sazeb u tepla a chladu od 1. 1. 2020. Sdělení zdůrazňuje, že pro aplikaci sazby je důležité datum zjištění spotřeby, ale také i případné zaplacené zálohy. Zúčtování záloh k uskutečnění plnění je doplněno příklady.

Rovněž dne 16. 12. 2019 byla vydána obsáhlá Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek. Doporučujeme její prostudování všem, kteří řeší nedobytné pohledávky vzniklé za účinnosti novely č. 80/2019 Sb. (tedy od 1. 4. 2019), na které je možné postup uplatnit.

4. Připravované změny

Balíček změn v souvislosti s implementací předpisů EU

Od srpna loňského roku Sněmovna projednává sněmovní tisk 572 (ke dni zveřejnění tohoto článku ve 3. čtení), který přináší vládní návrh zákona, kterým se mají změnit některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Návrh obsahuje také změny v zákoně o DPH, a to v počtu 51 změnových bodů a 4 bodů přechodných ustanovení, což je oproti minulým létům hodně málo.

Z návrhu změn vybíráme následující:

 • - Má být zapracováno (v § 7 ZDPH) nové jednotné opatření EU pro případy plnění v řetězci s jedinou přepravou zboží v rámci Evropské unie. Přeprava bude přiřazena pouze jedinému z těchto plnění v řetězci (tím se jednoznačně určí dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně). Ostatní dodání v řetězci by měla být posuzována jako dodání zboží bez přepravy.
 • - Pojem přemístění obchodního majetku má být nahrazen novým pojmem „přemístění zboží”. Význam bude obdobný, jen související ustanovení po přijetí novely nalezneme nově v § 4 odst. 5 a 6 ZDPH (definici a výjimky) místo současné úpravy v § 13 odst. 5 až 7 ZDPH.
 • - Nově má být doplněn § 18 ZPDH, který bude řešit uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci režimu skladu (call-off stock) podle směrnice Rady (EU) 2018/1910, kdy dodavatel přemístí zboží do jiného členského státu za účelem následného dodání předem známému odběrateli, tj. aniž by se zatím převádělo vlastnické právo ke zboží. Dosud by se v takových případech řešila dvě zdanitelná plnění (přemístění zboží do JČS EU a následné dodání tamnímu odběrateli). EU ale od 1. 1. 2020 zavádí jiný postup, a to takový, že při splnění určitých podmínek bude řešit jen dodání