dnes je 25.7.2024

Input:

Změny v s.r.o. - základní charakteristika s.r.o. po přijetí nové právní úpravy

26.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.3.7
Změny v s.r.o. – základní charakteristika s.r.o. po přijetí nové právní úpravy

Mgr. Markéta Káninská

Rekodifikace soukromého práva

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva bude s účinností ke dni 1. ledna 2014 zrušen zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Právní úpravě obchodních společností a družstev bude vyhrazen nový právní předpis – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK“). Vedle toho úprava některých obecných otázek týkajících se všech právnických osob bude nově přesunuta do NOZ.

Společnost s ručením omezeným patří dlouhodobě k nejpopulárnější a v praxi nejvyužívanější formě obchodní společnosti, a to zejména pro svou relativně jednoduchou strukturu a pravidla fungování, nižší zřizovací náklady a samozřejmě omezené ručení společníků za závazky společnosti. S nástupem ZOK a zejména změnami, které do právní úpravy společnosti s ručením omezeným přináší, lze však očekávat, že obliba "eseróček“ v budoucnu ještě více poroste.

Právní úpravu společnosti s ručením omezeným nalezneme v části první hlavě IV. ZOK, konkrétně v ustanovení § 132 až 242 ZOK. První, co by mělo čtenáře zaujmout, je výrazné navýšení počtu paragrafů věnujících se úpravě společnosti s ručením omezeným. Stávající ObchZ si totiž vystačil se zhruba 50 paragrafy, ovšem nutno dodat, že řadu otázek na úkor přehlednosti upravoval formou odkazů na právní úpravu akciové společnosti, což zejména u laické veřejnosti často vedlo k opomíjení mnohdy zásadních pokynů a požadavků.

Pouze se ZOK si však již nevystačíme. Některá obecná témata, která jsou společná všem obchodním společnostem, a rovněž vymezení některých základních pojmů byla ze ZOK vyňata a přesunuta do NOZ. NOZ tak obsahuje zejména vymezení pojmu podnikatele, obchodního tajemství či závodu, dále obsahuje úpravu sídla, účelu a pravidel pro tvorbu obchodní firmy společnosti, jakož i úpravu jednání před vznikem společnosti a jednání za společnost. V ZOK již nenajdeme úpravu procesu likvidace obchodních společností, která byla obecně pro všechny právnické osoby přesunuta rovněž do NOZ, a nenachází se zde ani agenda obchodního rejstříku, které je nyní vyhrazen zcela samostatný zákon věnovaný všem veřejným rejstříkům.

Ručení společníků za dluhy společnosti

ZOK nepřináší žádné změny, pokud jde o vymezení jednotlivých forem obchodních společností. I nadále máme 4 formy obchodních společností 1 a družstva. Společnost s ručením omezeným je stále řazena mezi kapitálové společnosti s charakteristickým omezeným ručením společníků. ZOK však nově precizuje okamžik rozhodný pro vznik solidárního ručení společníků za dluhy společnosti 2 s tím, že samotný zápis splacení všech vkladů společníků do obchodního rejstříku již nezpůsobuje zánik ručení společníků, jako tomu je doposud.

Nové pojetí základního kapitálu a vkladu

Jedna z významných změn, která by měla podpořit konkurenceschopnost českých společností s ručením omezeným mezi zahraničními společnostmi obdobného typu a zvýšit jejich oblibu u domácích i zahraničních investorů (rozuměj zakladatelů), je opuštění ochrany věřitelů prostřednictvím zákonem stanovené minimální výše základního kapitálu. Současné zkušenosti totiž ukazují, že stávající zákonná hranice ve výši 200 000 Kč se v praxi ukazuje jako nic nevypovídající hodnota, která má k ochraně věřitelů společnosti skutečně velmi daleko. Ochrana věřitelů bude nově zajišťována prostřednictvím jiných institutů, jako jsou test insolvence, zpřísnění povinností statutárního orgánu a jeho ručení věřitelům, pokud by společnosti přivodil úpadek, ačkoli jej mohl odvrátit atp.

Definice základního kapitálu ani vkladu společníka se nemění. I nadále je základní kapitál chápán jako souhrn všech vkladů a i nadále se vkladem rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu. Ze ZOK byl odstraněn pouze požadavek na minimální výši základního kapitálu a současně došlo k výraznému snížení minimální výše vkladu společníka ze současných 20 000 Kč na 1 Kč.

Bude-li mít tedy společnost jediného společníka, který do společnosti vnese vklad ve výši 1 Kč, pak i základní kapitál společnosti bude činit pouhou 1 Kč. Není ovšem vyloučeno, aby společenská smlouva stanovila zejména ve snaze o větší prestiž společnosti mezi budoucími smluvními partnery vyšší minimální výši vkladu a tedy i základního kapitálu.

Oceňování nepeněžitých vkladů

K výraznému zjednodušení dojde také při oceňování nepeněžitých vkladů, neboť již nebude nutné, aby byl znalec za tímto účelem jmenován soudem. Znalce budou při zakládání společnosti vybírat zakladatelé, eventuelně po jejím vzniku jednatel společnosti. I nadále však zůstává požadavek, aby se jednalo o znalce vedeného v seznamu znalců, a zpřesňují se i obsahové náležitosti znaleckého posudku.

Zrušení některých dosavadních omezení a zákazů

Předně ZOK nepřebírá znění dosavadního § 105 odst. 3 ObchZ a tudíž již neomezuje maximální počet společníků společnosti. V tomto ohledu tedy bude záležet pouze na zakladatelích, resp. společnících, jak četnou vlastnickou strukturu zvolí.

Obdobně se ruší zákaz řetězení jednočlenných společností s ručením omezeným ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 ObchZ, dle kterého společnost s ručením omezeným nesmí být jediným zakladatelem či společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Důvodem tohoto zákazu byla snaha chránit

Nahrávám...
Nahrávám...