dnes je 25.10.2021

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

23.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku jsou informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů od roku 2021 (kromě změn v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH – ty jsou řešeny v samostatných článcích Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme).

Zákon o spotřebních daních v roce 2021

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) změnily pro rok 2021 hned 4 novely. Následující změny jsou účinné od 1. 1. 2021, s výjimkou zvýšení daně z tabákových výrobků (vč. těch zahřívaných), která je účinná od 1. 2. 2021:

 • úprava v § 48 ZSD přináší levnější naftu, neboť se snížila příslušná sazba daně z minerálních olejů o 1 Kč / litr,

 • v této souvislosti ale dochází ke snížení vratky u tzv. zelené nafty (§ 57 odst. 6 ZSD), rovněž o 1 Kč / litr,

 • u daně z tabákových výrobků (§ 104 odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení:

  • - v případě cigaret u pevné části z 1,61 Kč/kus na 1,79 Kč/kus (procentní část zůstává na 30 %), přičemž minimální daň vzroste z 2,90 Kč/kus na 3,20 Kč/kus,
  • - v případě doutníků a cigarillos u pevné části z 1,88 Kč/kus na 2,08 Kč/kus,
  • - v případě tabáku ke kouření u pevné části z 2 460 Kč/kg na 2 720 Kč/kg,
 • u daně ze zahřívaných tabákových výrobků (§ 130c odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení z částky 2,46 Kč/g na 2,721 Kč/g.

Zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků bude pokračovat i v letech 2022 a 2023.

V souvislosti s problémy pivovarů s nespotřebovaným sudovým pivem v důsledku zavřených restaurací byla opatřením vlády proti následkům koronavirové epidemie již na jaře 2020 zavedena do zákona možnost požádat o vrácení piva do režimu podmíněného osvobození za účelem jeho likvidace nebo přepracování. Možnost požádat o vratku ale byla časově omezená. Novelou od roku 2021 se tento postup zakotvil do § 89 odst. 4 ZSD trvale s tím, že místo povolení se bude vše řešit rozhodnutím správce daně (na základě žádosti provozovatele daňového skladu).

Zákon o evidenci tržeb

Přerušení EET v důsledku koronaviru

V minulé časové verzi tohoto článku jsme se věnovali zásadní novele zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb (ZET), která kromě startu poslední vlny od 1. 5. 2020 přinesla také možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu. Zároveň jsme ale upozornili na samostatný zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který evidování tržeb pozastavil. Podle jeho poslední novely:

 • do 30. 6. 2022 dochází k pozastavení evidence tržeb s tím, že subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle ZET (s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití), a

 • od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 není subjekt evidence tržeb povinen plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení (např. registrace do nového zvláštního režimu ale již možná bude).

Zdůrazněme, že popsané pozastavení (úplné či částečné) se týká všech subjektů (jak stávajících, kteří již tržby evidují, tak i nových). Evidování tržeb tak zcela jistě nebude obnoveno dříve než od 1. 1. 2023.

Zmiňme ještě, že dočasné pozastavení evidence tržeb se dotklo možnosti uplatnit slevu na evidenci tržeb za zdaňovací období let 2020–2022. Blíže viz podrobnosti v Informaci GFŘ k uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb, vydané 28. 1. 2021.

Daň z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je od 1. 1. 2021 novelizován dvěma zákony.

První novelou je zákon č. 283/2020 Sb. (který prováděl také významné změny v daňovém řádu). Kromě úpravy osvobození u pozemků zařazených do zóny přírodní v národních parcích (§ 4 odst. 1 písm. j) ZDN) přináší i mírnější postup pro pokuty. Podle § 15a ZDN (pokuta za opožděné tvrzení daně) dosud platilo, že pokud podá poplatník opožděně daňové přiznání, aniž by byl k tomu správcem daně vyzván, povinnost uhradit pokutu nevznikne, pokud je přiznána daň nižší, než je poslední známá daň. Po novele to platí i pro podání v případě zvýšení daně.

Druhou novelou je zákon č. 609/2020 Sb. (tzv. „daňový balíček 2021”), který přinesl nový § 12e ZDN, podle něhož je pro daň z pozemků rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na skutečný stav. Naopak tam, kde druh není v katastru nemovitostí evidován, bude rozhodující skutečný stav. Daleko zajímavější zřejmě bude úprava místního koeficientu, který dosud umožňoval obci upravit svou vyhláškou jeho výši na dvoj, troj, čtyř nebo pětinásobek původní výše. Obce tento nástroj ale příliš nevyužívaly, protože úprava znamenala skokové zvýšení pro celou obec. Po novele je možnost aplikace koeficientu jen na území jednotlivé části obce, a navíc koeficient je možné stanovit v rozmezí 1,1 až 5 s přesností na jedno desetinné místo, zvýšení tak může být pozvolné.

Novela daňového řádu

Od 1. 1. 2021 začala platit velká novela daňového řádu daná zákonem č. 283/2020 Sb. (dle sněmovního tisku č. 841). V následujícím si přiblížíme některé novinky plynoucí ze 142 změnových bodů a 13 bodů přechodných ustanovení novely, což je na daňový řád opravdu hodně (možná jde i o největší novelu za osm let jeho existence).

Podpora elektronizace

Jedním z nosných prvků novely je podpora elektronizace (často uváděné pod pojmem „moje daně”). V rámci tohoto projektu počítá novela s rozšířením funkcionality daňové informační schránky (viz § 69 DŘ a násl.), kdy se předpokládá následující komfort pro daňové subjekty:

 • - získávání informací, tj. možnost prostřednictvím dálkového přístupu (internetu) získávat vybrané informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu daňového subjektu, jakož i užitečné notifikace využitelné pro snazší uplatňování jeho práv a plnění jeho povinností, a
 • - předvyplněné podávání, tedy možnost činit elektronické podání s využitím vybraných individualizovaných údajů, které správce daně o daňovém subjektu zpracovává.

O zřízení daňové informační schránky se navíc již nežádá, každý daňový subjekt jí má zřízenu automaticky ze zákona. Do nové daňové informační schránky, označované též jako DIS+, se dá přihlásit od 28. 2. 2021. Přihlášení je možné pomocí přístupových údajů, které přidělí správce daně, nebo skrze datové schránky, anebo (a to může být velice zajímavá možnost) pomocí tak zvané e-identity např. čipovou občankou nebo přes internetové bankovnictví (zatím podporované přístupy přes Air Bank, Českou spořitelnu, ČSOB, Komerční banku a MONETA Money Bank).

Podávání přiznání

V § 72 DŘ došlo k úpravě, podle níž již není vyžadováno elektronické podání z důvodu vlastnictví datové schránky poplatníka, pokud se nebude jednat o datovou schránku zřízenou ze zákona a pokud povinnost elektronického podání nenařídí přímo zákon (např. jak tomu i nadále bude v případě DPH). Novelizované ustanovení obsahuje rovněž zmocnění pro správce daně stanovit vyhláškou náležitosti a sktrukturu podání, tedy to, po čem např. daňoví poradci volali už dávno, takže v závěru roku 2020 se všechna formulářová přiznání objevila ve Sbírce zákonů (např. formuláře k dani z příjmů ve vyhlášce č. 525/2020 Sb.).

Nahrávám...
Nahrávám...