dnes je 13.7.2020

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku jsou informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů od roku 2020 (kromě změn v  zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH – ty jsou řešeny v samostatných článcích Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme). Prostor je věnován i některým mimořádným opatřením, která byla schválena v souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-19).

Zákon o spotřebních daních v roce 2020

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) doznává několika změn sazeb, které mají přispět k vyšším příjmům státního rozpočtu. Změny byly přijaty v rámci daňového balíčku novelou č. 364/2019 Sb. (na základě sněmovního tisku 509) a mají účinnost od 1. 1. 2020:

 • u daně z lihu (§ 70 odst. 1 ZSD) se zvyšuje sazba 28 500 Kč/hl etanolu na částku 32 250 Kč/hl, u pěstitelského pálení je zvýšení z 14 300 Kč/hl na 16 200 Kč/hl,

 • u daně z tabákových výrobků (§ 104 odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení:

  • - v případě cigaret u procentní části z 27 % na 30 % a u pevné části z 1,46 Kč/kus na 1,61 Kč/kus, přičemž minimální daň vzroste z 2,63 Kč/kus na 2,90 Kč/kus,
  • - v případě doutníků a cigarillos u pevné části z 1,71 Kč/kus na 1,88 Kč/kus,
  • - v případě tabáku ke kouření u pevné části z 2 236 Kč/kg na 2 460 Kč/kg,
 • u daně ze zahřívaných tabákových výrobků (§ 130c odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení z částky 2,236 Kč/g na 2,46 Kč/g.

Jediným pozitivem novely je zvýšení limitu osvobození od daně z piva (§ 80 odst. 1 a § 86 odst. 3 ZSD) z 200 litrů za kalendářní rok na 2 000 litrů za kalendářní rok. Zároveň dochází ke snížení doby, po kterou je třeba uchovávat evidenci piva osvobozeného od daně, z 10 let na 3 roky (§ 86 odst. 6 ZSD).

Zákon o evidenci tržeb

Nejzásadnější novinkou v ostatních daňových zákonech je schválení novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZET). Novela, která byla projednávána jako sněmovní tisk 205, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů jako zákon č. 256/2019 Sb.

Novela přinesla více změn, včetně startu poslední vlny EET od 1. 5. 2020. Od tohoto data byla do ZET přidána povinnost evidovat tržby i pro zbylé podnikatele (dosud se povinně evidují jen tržby za ubytovací a stravovací služby a tržby v maloobchodě a velkoobchodě). Do celé evidence tržeb ale rázně promluvila epidemie koronaviru. Proto dále v textu zmiňujeme speciální zákon, který EET na určitou dobu přerušuje (a to pro všechny povinné subjekty). Nyní ale zpět k dalším novinkám, které přinesla novela ZET zákonem č. 256/2019 Sb.

Zvláštní režim

Novela umožňuje malým podnikatelům požádat o evidování tržeb v tzv. zvláštním režimu. Ten, komu bude správcem daně zvláštní režim schválen, nemusí evidovat hotovostní tržby on-line, ale musí:

 • používat papírové účtenky, které získá u správce daně, a

 • podávat za každé kalendářní čtvrtletí správci daně oznámení (do 20 dnů od konce čtvrtletí).

Předpokladem pro schválení zvláštního režimu pro fyzické osoby je, že:

 • podnikatel není plátcem DPH,

 • má maximálně dva zaměstnance (případný další by mohl být zaměstnán jenom dočasně po dobu dovolené nebo pracovní neschopnosti zmíněných dvou zaměstnanců) a

 • výše evidované tržby je do 600 000 Kč v úhrnu za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí (přičemž je předpoklad, že tyto evidované příjmy uvedenou hranici nepřesáhnou v následujících 12 měsících).

Příklad

Elektrikář pan Pavel není plátcem DPH a má jen jednoho zaměstnance. V roce 2019 měl tržby 850 000 Kč, z toho 200 000 Kč v hotovosti a 650 000 Kč bankovním převodem. Podal-li pan Pavel žádost v březnu 2020, splnil podmínky pro evidování tržby ve zvláštním režimu (neboť do limitu 600 000 Kč se mu počítají jen tržby přijaté v hotovosti). Pokud by pan Pavel podával žádost v dubnu 2020, posuzovalo by se období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.

O evidování tržeb ve zvláštním režimu lze žádat od 1. 2. 2020, správce daně má na rozhodnutí o povolení až 30 dní od podání žádosti. V té době správce daně pro podnikatele připraví blok účtenek v počtu podle povahy a předpokládaného rozsahu činnosti podnikatele. Povolení evidovat tržby je pak účinné ode dne následujícího po dni, ve kterém si podnikatel převezme blok účtenek, nejpozději však patnáctým dnem od převzetí rozhodnutí o povolení režimu. Nicméně podle přechodných ustanovení novely zvláštní režim možný nebude dříve než od 1. 5. 2020.

Na papírové účtence budou povinnými následující údaje:

 • DIČ (není-li jeho kmenová část tvořena rodným číslem),

 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (má-li podnikatel více jak jednu provozovnu, což je vhodné např. v situaci, kdy nezávisle na sobě přijímá tržby jak podnikatel, tak jeho zaměstnanec),

 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky (je-li vystavena dříve) a

 • celková částka tržby v české měně.

Uveďme ještě, že přechod z běžného režimu na zvláštní není možný.

V oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu pak bude podnikatel uvádět:

 • své identifikační a kontaktní údaje,

 • označení provozovny, v níž jsou tržby uskutečněny (má-li více než jednu provozovnu),

 • údaje týkající se účtenek a bloku účtenek (za každou provozovnu zvlášť) a

 • údaje týkající se evidovaných tržeb (za každou provozovnu zvlášť).

Jak již bylo řečeno, oznámení se bude podávat do 20 dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí.

Rozšíření neevidovaných tržeb

Od 1. 11. 2019 se rozšířil výčet činností, které nejsou evidovanou tržbou (doplněním § 12 ZET).

Z evidence tržeb je vyjmut prodej sladkovodních ryb a související služby uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

EET není aplikována ani v případech tržeb:

 • - z hazardních her,
 • - z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,
 • - ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněných prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby, anebo
 • - evidovaných fyzickou osobou, která má nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, která splňuje další podmínky dané novelou.

Evidovanou tržbou také nejsou určité služby sociálního a humanitárního charakteru, vymezené za pomoci klasifikace NACE. Konkrétně jde o činnosti uvedené pod kódy:

 • - 87.20.1 - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • - 87.20.2 - sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách,
 • - 87.30 - sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • - 87.90 - ostatní pobytové služby sociální péče,
 • - 88.10 - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • - 88.91 - sociální služby poskytované dětem a
 • - 88.99 - ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby jinde neuvedené.

Přerušení EET v důsledku koronaviru

V předchozím popsané změny v ZET, start poslední vlny od 1. 5. 2020, ale i celý systém EET výrazně ovlivnila epidemie koronaviru. Je zřejmé, že z důvodu vyhlášení nouzového stavu a zavedení souvisejících opatření (celostátní karanténa, uzavření většiny obchodů a nemožnost poskytování některých služeb) v důsledku epidemie koronaviru může být plnění povinností v souvislosti s evidováním tržeb hodně komplikované, pro někoho možná i nemožné.

Komplikace mohou být nejen při zavádění další vlny EET (např. s registrací nových podnikatelů v důsledku omezení provozu finančních úřadů, ale i se sháněním vhodných pokladních zařízení nebo s jejich zprovozněním), ale i u stávajících firem, které již EET provozují (např. v důsledku problémů se zajištěním servisu pokladních zařízení, vč. reinstalace certifikátů).

Zákonodárci proto přijali samostatný zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který je účinný od 27. 3. 2020, a ačkoliv má jen dva paragrafy, zdá se, že situaci okolo EET řeší poměrně elegantně:

 • V období od 27. 3. 2020 po dobu nouzového stavu