dnes je 15.6.2024

Input:

Živnosti

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.7.2
Živnosti

Živnost

Provozovat jakoukoliv činnost, která má charakter živnosti, lze pouze na základě získaného živnostenského oprávnění. Jiné druhy podnikatelské činnosti vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Zejména se jedná o činnosti vyloučené ze ŽZ, jejichž provozování je zpravidla upraveno zvláštními právními předpisy.

ŽZ stanoví základní podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské oprávnění) a podmínky, které je nutno dodržovat při zahájení i při vlastní podnikatelské činnosti. V nezbytném rozsahu vymezuje ŽZ i povinnosti podnikatelů, kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených tímto zákonem a ukládání sankcí.

Živnostenským podnikáním je podnikatelská činnost všech subjektů, které splňují podmínky dané ŽZ. Živnostenským podnikáním je činnost obchodní společnosti, družstva, státního podniku i jiných osob, které se zapisují do obchodního rejstříku a vykonávají činnost, která má znaky živnosti. Stejné postavení mají i osoby, které se do obchodního rejstříku zapisují dobrovolně. Fakultativní zapsání do této evidence nemá žádný vliv na podmínky živnostenského podnikání, rozsah jeho činnosti, výši dosaženého zisku apod. Živností je veškeré podnikání, které splňuje znaky uvedené v ŽZ a není vyloučeno z předmětu jeho úpravy.

Podle současné právní úpravy je živnostenským podnikáním soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených ŽZ. Uvedené znaky charakterizují živnostenské podnikání a mají zásadní význam pro jeho pochopení a následně pro kontrolu ze strany živnostenských úřadů. ŽZ jednotlivé znaky živnosti blíže nespecifikuje, a je proto nutné je chápat v jejich obvyklém smyslu a významu.

Všechny výše uvedené znaky živnosti musí být splněny současně, aby bylo možno posoudit, zda určitá činnost je živností či není a zda její výkon může být případně považován za neoprávněné podnikání a následně postihován.

Činnosti vyloučené z režimu živnostenského zákona

Řada specifických činností je z působnosti ŽZ vyloučena, i kdyby jejich provozování samo o sobě splňovalo základní znaky živnosti uvedené výše.

ŽZ nepodléhají činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě. Vyloučeny jsou i činnosti náležející do režimu autorského zákona a dalších zákonů, které upravují využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti autory nebo původci. Na tuto činnost navazuje kolektivní správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných. Další poměrně širokou skupinu tvoří profesní činnosti fyzických osob a okruh dalších činností upravených zvláštními zákony.

Výčet vyloučených činností je dán taxativně a zahrnuje jednak činnosti, jejichž podřízení ŽZ by bylo nevhodné vzhledem k jejich povaze, jednak činnosti, které pro svůj význam vyžadují zvláštní právní úpravu.

Vyloučení z předmětu úpravy ŽZ znamená, že na tyto obory podnikání se vztahuje zvláštní právní úprava (mimo činnosti vyhrazené státu), protože z nějakého důvodu obecná úprava není vhodná, popř. se jedná o činnosti dosud neupravené, ale dovolené.

Živností nejsou ani činnosti, které nesplňují požadavky § 2 ŽZ, pokud jde o pojmové znaky živnosti a podmínky tímto zákonem stanovené. Samozřejmě živností nemůže být ani činnost, která je zákonem zakázána nebo není zákonem dovolena.

Živnosti podle vzniku živnostenského oprávnění

Živnosti a kritéria jejich členění

Základním kritériem členění živností je vznik živnostenského oprávnění. Podle tohoto kritéria se živnosti dělí na:

  • živnosti ohlašovací,

  • živnosti koncesované.

Živnosti ohlašovací

Živnosti ohlašovací se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a živnost volnou. Oprávnění k jejich provozování vzniká, jakmile podnikatel splní zákonem stanovené podmínky a ohlásí živnost příslušnému živnostenskému úřadu (mimo osob, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku, u nichž vzniká živnostenské oprávnění pro všechny živnosti až dnem zápisu do obchodního rejstříku).

Živnosti koncesované

Určitý počet činností má charakter živností koncesovaných, které vyžadují povolení (koncesi) a mohou být provozovány, až jakmile rozhodnutí o udělení koncese nabude právní moci (mimo osob, kterým vzniká živnostenské oprávnění zápisem do obchodního rejstříku). Povolení ke koncesované živnosti uděluje formou správního rozhodnutí živnostenský úřad. Jakmile rozhodnutí o udělení koncese nabude právní moci, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis (do 5 dnů). Vydaný výpis ze živnostenského rejstříku je průkazem živnostenského oprávnění a má charakter veřejné listiny.

Živnosti podle předmětu podnikání

Platná právní úprava dělí živnosti dále v souvislosti s rozsahem živnostenského oprávnění a rozlišuje živnosti podle předmětu podnikání na:

  • obchodní činnosti,

  • výrobní činnost,

  • služby.

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Řemeslné živnosti

Řemeslné živnosti jsou taxativně vymezeny v příloze č. 1 ŽZ. K získání živnostenského oprávnění je třeba splnit všeobecné podmínky (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost). Vedle všeobecných podmínek je třeba splnit i odbornou způsobilost. Zvláštní podmínky odborné způsobilosti prokazuje podnikatel ve smyslu ustanovení § 7, § 21 a § 22 ŽZ.

Základní zvláštní podmínkou provozování ohlašovací živnosti řemeslné je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru nebo jiným odborným vzděláním. Kvalifikace se prokazuje výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního oboru nebo dosažením jiného stanoveného odborného vzdělání.

Státní příslušník členského státu EU a občan ČR mohou odbornou způsobilost prokázat také podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů nebo doklady o odborné způsobilosti získanými v jiném

Nahrávám...
Nahrávám...