dnes je 24.7.2024

Input:

Zdravotní pojištění společníků

5.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Zdravotní pojištění společníků

JUDr. Jan Přib

Účast společníků na zdravotním pojištění

Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; pojistné na zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Společníci mají pro účely zdravotního pojištění postavení zaměstnanců, pokud jsou jejich příjmy považovány za příjmy ze závislé činnosti. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP); není přitom rozhodné, zda je tato osoba účastna nemocenského nebo důchodového pojištění či nikoliv. Společníci, pokud mají za svou práci (činnost) pro společnost s ručením omezeným příjmy považované podle zákona o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti, jsou zdravotně pojištěni, a to v kategorii zaměstnanců; tito společníci jsou také plátci pojistného na zdravotní pojištění jako zaměstnanci a společnost s ručením omezeným má postavení zaměstnavatele těchto společníků. Výše příjmů (považovaných za příjmy ze závislé činnosti) zúčtovaných společníkům (na rozdíl od nemocenského a důchodového pojištění) není rozhodná (není tedy obecně stanovena určitá hranice příjmů, která by zakládala účast na zdravotním pojištění) a není dále podstatné ani to, zda jsou příjmy vypláceny pravidelně nebo nepravidelně nebo v každém kalendářním měsíci nebo za jiné období. Důležité pro účast společníků na zdravotním pojištění jako zaměstnanců je tedy to, že vykonávají pro společnost práci, za kterou jim přísluší příjem, který je považován pro účely daňové za příjem ze závislé činnosti.

Kteří společníci nejsou účastni zdravotního pojištění

Pozor!
Zdravotního pojištění v kategorii zaměstnanců není účasten ten společník, kterému neplynou od společnosti s ručením omezeným příjmy považované za příjmy ze závislé činnosti; jedná se tedy o společníka, který má jen příjmy zdaňované podle § 8 ZDP, tj. má pouze podíl na zisku z majetkového podílu na společnosti s ručením omezeným.

Tito společníci, kteří nejsou zdravotně pojištěni v kategorii zaměstnanců z titulu poskytování příjmů za práci pro společnost, jsou, pokud mají trvalý pobyt na území České republiky, zdravotně pojištěni z titulu tohoto pobytu a platí si pojistné na zdravotní pojištění sami (tito společníci patří do kategorie tzv. osob bez zdanitelných příjmů; výše pojistného na zdravotní pojištění u těch osob činí v roce 2024 částku 2 552 Kč za kalendářní měsíc).

Pojistné společníků na zdravotní pojištění

Pro účely pojistného na zdravotní pojištění mají společníci účastní zdravotního pojištění z titulu svých příjmů zdaňovaných jako příjmy ze závislé činnosti postavení zaměstnanců a společnost s ručením omezeným má postavení jejich zaměstnavatele. Pojistné odvádí zaměstnavatel za kalendářní měsíc. Zaměstnavatel je plátcem části pojistného i za své zaměstnance; sazba pojistného na zdravotní pojištění činí 13,5 %, přičemž pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec (tj. u zaměstnance se jedná o sazbu 4,5 %) a ze dvou třetin zaměstnavatel (tj. u zaměstnavatele se jedná o sazbu 9 %).

Pojistné na zdravotní pojištění musí být za kalendářní měsíc odvedeno aspoň z minimálního vyměřovacího základu, nejde-li o stanovené výjimky. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda, tj. v roce 2024 částka 18 900 Kč; minimální pojistné na zdravotní pojištění činí tedy částku 2 552 Kč za kalendářní měsíc (tj. 13,5 % z  18 900 Kč). Byla-li společníku v kalendářním měsíci zúčtována odměna za práci v částce nižší než je minimální vyměřovací základ, je společník povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím společnosti jakožto svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu minimálního vyměřovacího základu a zúčtované odměny za práci; obdobně se postupuje, pokud nebyla v některém měsíci zúčtována žádná odměna (v tomto případě se pojistné platí přímo z minimálního vyměřovacího základu).

Příklad
Společnost s ručením omezeným má tři společníky – pana Nováka, pana Novotného a pana Bendu. Pan Novák pro společnost nepracuje a má jen podíl na zisku, pan Novotný vykonává pro společnost práci mimo pracovněprávní vztah za odměnu ve výši 20 000 Kč měsíčně a pan Benda vykonává pro společnost práci mimo pracovněprávní vztah za odměnu ve výši 10 000 Kč měsíčně; žádný z těchto společníků přitom nepracuje pro nikoho jiného a není ani osobou samostatně výdělečně činnou. Pan Novák nemá postavení zaměstnance a je pro účely zdravotního pojištění považován za tzv. osobu bez zdanitelných příjmů, a proto si pojistné na zdravotní pojištění platí sám (z minimálního

Nahrávám...
Nahrávám...