dnes je 21.7.2024

Input:

Zástava nemovitosti

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5.2.1 Zástava nemovitosti

  • Zástava nemovitosti je upravena v občanském zákoníku.

  • Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy, rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví, dle zákona na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu nebo přímo ze zákona.

  • Zástavní smlouva musí obsahovat minimálně označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje.

  • Pokud je zástavou věc nemovitá, která není v evidenci katastru nemovitostí, nebo věc hromadná nebo věc movitá, k níž má zástavní právo vzniknout, aniž by byla odevzdána zástavnímu věřiteli či třetí osobě do úschovy, musí mít zástavní smlouva formu notářského zápisu a zástavní právo vzniká až zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou.

  • Pokud je zástavou věc nemovitá, která je v evidenci katastru nemovitostí, vzniká zástavní právo až vkladem do katastru nemovitostí.

  • Zástavní právo působí vůči každému vlastníku zastavené věci. Je-li na zástavě více zástavních práv, uspokojují se zajištěné pohledávky postupně v pořadí podle doby vzniku zástavního práva.

  • Pokud není zajištěná pohledávka uspokojena, zástavní věřitel se může ze zástavy uspokojit. Zástavu lze zpeněžit buď ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy.

  • Zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky, zánikem zástavy, vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva, uplynutím doby, složením ceny zástavy nebo písemnou dohodou stran.

  • Promlčením zajištěné pohledávky zástavní právo nezaniká.

  • Po zániku zástavního práva k nemovitosti se provádí výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí nebo z Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou.

Zástavní právo k nemovitosti

Zástavní právo k nemovitosti je jedním z věcných práv k věci cizí. V praxi se často využívá nemovitosti jako zástavy, nicméně zastavit lze i věc movitou, podnik, věci hromadné, pohledávky, obchodní podíl, cenný papír a samozřejmě byt a nebytový prostor.

Zástavní právo se vztahuje ze zákona i na příslušenství zajištěné pohledávky, přírůstky a neoddělené plody zástavy.

Vznik zástavního práva

Zástavní právo k nemovitosti vzniká nejčastěji na základě písemné zástavní smlouvy,

Nahrávám...
Nahrávám...