dnes je 13.7.2024

Input:

Zásady požární bezpečnosti

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2 Zásady požární bezpečnosti

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, stanovuje obecnou povinnost právnických a podnikajících fyzických osob plnit zásady požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti. Za plnění povinností u právnických osob odpovídá statutární orgán, u podnikající fyzické osoby přímo tato osoba nebo její oprávněný zástupce. V případě užívání společných prostor více osobami (právnické i fyzické) plní povinnosti vlastník těchto prostor, nestanoví-li smlouva jinak.

Členění provozovaných činností z hlediska míry požárního nebezpečí je následovné:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,

 • se zvýšeným požárním nebezpečím,

 • s vysokým požárním nebezpečím.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím:

 • v jednom prostoru nebo požárním úseku se nacházejí nebezpečné látky a přípravky s klasifikací oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství více než 1000 kg v pevném nebo 250 l v kapalném stavu,

 • v jednom prostoru nebo požárním úseku se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících (nádobách) se součtem objemů více než 100 l a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím nad 60 kg,

 • při výrobě nebo manipulaci se vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že hrozí nebezpečí výbuchu nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,

 • na pracovištích s min. 3 zaměstnanci se vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a více,

 • v prostorách se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a více,

 • používání otevřeného ohně nebo jiného zápalného zdroje v bezprostřední blízkosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, vyjma lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,

 • v budovách o 7 a více nadzemních podlažích nebo o výšce více než 22,5 m, vyjma bytových domů,

 • ve stavbách určených pro shromažďování většího počtu osob, v obchodech, ubytovacích zařízeních a ve stavbách, které jsou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (na základě kolaudačního rozhodnutí),

 • v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a více, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob,

 • u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

Činnosti s vysokým požárním nebezpečím:

 • při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky s klasifikací oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství více než 5000 t,

 • výroba hořlavých plynů a kapalin nebo jejich plnění do zásobníků, cisteren či nádob anebo výroba hoření podporujících plynů s roční produkcí 5000 t a vyšší,

 • v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu s klasifikací extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším,

 • v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,

 • v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

Činnosti, které nejsou vyjmenovány mezi provozovanými činnostmi se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, jsou považovány za činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Posouzení požárního nebezpečí v případě provozování činností s vysokým nebezpečím může být provedeno pouze odborně způsobilou osobou ve smyslu § 11 zákona o požární ochraně. Posouzení požárního nebezpečí je nutno předložit ke schválení orgánu státního požárního dozoru ještě před zahájením činnosti.

Povinnosti všech právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti zabezpečení požární ochrany jsou následující:

 • obstarávat a zabezpečovat ve stanoveném rozsahu a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu,

 • vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce (volné příjezdové cesty a nástupní plochy pro požární techniku, volné únikové cesty, přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany aj.),

 • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

 • prostory využívané k provozování činnosti označovat příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny vztahující se k požární ochraně,

 • pravidelně kontrolovat dodržování předpisů požární ochrany prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany,

 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany,

 • orgánu státního požárního dozoru bezúplatně poskytovat výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

 • bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí:

 • vypalovat porosty,

 • spalovat hořlavé látky na volném prostranství, aniž by předem stanovily opatření proti vzniku a šíření požáru a bez oznámení záměru územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

Zákon dále blíže specifikuje v § 6 povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Plnění povinností právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany a při provozování činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím musí být zajištěno prostřednictvím osoby se způsobilostí technika požární ochrany, viz dále.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Odborně způsobilé osoby

Odborně způsobilými osobami (na základě osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby) v oblasti požární ochrany jsou:

 • znalci a znalecké ústavy zapsaní v seznamu vedeném krajskými soudy,

 • absolventi škol požární ochrany nebo vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem,

 • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem,

 • příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky.

Technik požární ochrany (na základě osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany) získává odbornou způsobilost k výkonu této funkce složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Činnost odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany může být vykonávána v pracovněprávním vztahu anebo na základě zvláštního zákona.

Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy. Preventista je oprávněn pouze k úkolům, jako je vybavení prostor příslušnými bezpečnostními značkami, pokyny a příkazy; pravidelná

Nahrávám...
Nahrávám...