dnes je 13.7.2024

Input:

Zánik závazku zaplacením odstupného

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.8.6
Zánik závazku zaplacením odstupného

Mgr. Zuzana Kittrichová

Právní úprava

Institut odstupného v obchodněprávních vztazích je upraven v ustanovení § 355 ObchZ. Jedná se o komplexní právní úpravu, speciální vůči úpravě obsažené v § 497 OZ. Je zároveň úpravou dispozitivní, to znamená, že jsou smluvní strany oprávněny se od ní odklonit.

Odstupné v obchodním právu představuje možnost, jak jednostranně dosáhnout zániku smlouvy. Této možnosti mohou však smluvní strany využít pouze v případě, že si ji předem sjednaly. Mohou tak učinit přímo ve smlouvě či na základě pozdějšího dodatku ke smlouvě. Smlouva musí vždy obsahovat výši částky, jejímž zaplacením je některá (resp. obě) ze stran oprávněna smlouvu zrušit.

Podmínky zrušení smlouvy zaplacením odstupného

Aby bylo zrušení smlouvy účinné, požaduje se vedle zaplacení odstupného ve sjednané výši též, aby odstupující smluvní strana zaslala druhé straně oznámení. Zákon nepředepisuje, v jaké formě má být oznámení učiněno. Byla-li smlouva uzavřena písemně, mělo by být též oznámení učiněno v písemné formě. Je třeba mít na paměti, že smlouva zanikne teprve při splnění obou popsaných podmínek, tj. doručením oznámení a zaplacením odstupného!

Možnost jednostranně zrušit smlouvu zaplacením odstupného je časově omezena. Lze tak učinit pouze do okamžiku, než některá ze smluvních stran poskytne druhé smluvní straně plnění podle smlouvy, byť by se jednalo jen o plnění

Nahrávám...
Nahrávám...