dnes je 24.7.2024

Input:

Založení a vznik družstva

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.16.2
Založení a vznik družstva

Založení a vznik družstva

Stejně jako u obchodních společností lze proces zrodu družstva rozdělit na dvě etapy:

 1. založení družstva

 2. vznik družstva

ad a) Založení družstva

Nejprve je třeba, aby si osoby, které budou chtít družstvo založit, ujasnily, za jakým účelem bude družstvo zakládáno, tedy jaký bude jeho předmět činnosti. Pak by "přípravný výbor“, který se zakládání družstva ujme, měl vypracovat návrh stanov a oslovit všechny osoby, které by se měly stát členy družstva, aby do družstva podaly řádnou přihlášku.

Ustavující členská schůze

Pro samotné založení družstva se vyžaduje konání ustavující členské schůze. Ustavující členskou schůzi je třeba svolat pozvánkou. Na této schůzi jsou oprávněny hlasovat pouze osoby, které podaly přihlášku do družstva.

Ustavující schůze družstva:

 • určuje zapisovaný základní kapitál

 • schvaluje stanovy družstva

 • volí představenstvo a kontrolní komisi i (u malých družstev předsedu a případně též pověřeného člena)

 • pověřuje člena představenstva jako správce vkladu k převzetí základních členských nebo vstupních vkladů a určuje způsob jejich splacení.

Před rozhodováním o výše uvedených věcech si musí ustavující schůze zvolit svého předsedajícího. Ustavující schůze družstva volí a přijímá usnesení většinou přítomných. Uchazeč o členství může vzít svou přihlášku zpět ihned po hlasování o stanovách, jestliže hlasoval proti jejich přijetí. Ustavující schůze družstva vede k založení družstva, jestliže se na ní uchazeči o členství zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu, kterou určují stanovy (minimálně 50 000 Kč). Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohu tvoří seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, k nimž se na ustavující schůzi uchazeči o členství zavázali. O rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov se pořídí také notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text stanov.

Základní členský vklad nebo vstupní vklad musí uchazeči o členství splatit do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, a to určenému správci vkladu.

Po ustavující členské schůzi musí zvolené představenstvo zařídit řadu dalších kroků, které jsou předpokladem úspěšného vzniku družstva. Těmito kroky jsou:

Oprávnění k podnikatelské činnosti

 1. Pokud bude družstvo podnikat na základě živnostenského zákona, musí získat příslušná živnostenská oprávnění. Jestliže budou podané žádosti na živnostenský úřad obsahovat všechny zákonem vyžadované náležitosti, je živnostenský úřad povinen vydat výpis ze živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a v případě koncese do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
  Pokud bude družstvo podnikat na základě jiného než živnostenského zákona, musí splnit podmínky zvláštních předpisů. Seznam činností, které nejsou živnostmi, je obsažen v § 3 zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 2. I když to zákon výslovně nevyžaduje, měl by správce vkladu (člen představenstva, který byl ustavující členskou schůzí pověřen k převzetí základních členských nebo vstupních vkladů) složit základní členské vklady nebo vstupní vklady ve výši zapisovaného základního kapitálu (nebo alespoň jeho jedné poloviny v případě, že nebude zapisovaný základní vklad splacen před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku v plné výši) na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem správce vkladu zřídí. Banka vydá správci vkladu písemné potvrzení o složení peněžních prostředků. Toto potvrzení bude přílohou návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku.

 3. Zajistit následující doklady, které bude nutno přiložit k návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku:

  Doklady týkající se základních údajů

  • stejnopis notářského zápisu o ustavující schůzi družstva,

  • stejnopis notářského zápisu o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov,

  • oprávnění k podnikatelské činnosti (pokud družstvo bude podnikat),

  • listina osvědčující právní důvod užívání místností, v nichž je umístěno sídlo družstva, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž umístilo družstvo sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce,

   Doklady týkající se představenstva

   • při zápisu člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva – právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva, výpis z rejstříku trestů České republiky, popř. výpis ze zahraničního rejstříku trestů nebo jej nahrazující doklad, je-li člen představenstva nebo zmocněnec zahraniční fyzickou osobou (viz představenstvo družstva),

   • čestné prohlášení člena představenstva nebo fyzické osoby, která je zástupcem člena představenstva – právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku, že:

    1. je plně způsobilý k právním úkonům,

    2. splňuje podmínky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona,

    3. splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku;
     přičemž podpis musí být úředně ověřen,

   • listiny osvědčující vznik plné moci pro fyzickou osobu, která je zástupcem člena představenstva – právnické osoby, a která je oprávněna jednat jménem člena představenstva podle § 238 odst. 2 obchodního zákoníku,

Nahrávám...
Nahrávám...