dnes je 24.7.2024

Input:

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem

29.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.12.8.6
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem

JUDr. Lukáš Potěšil

Žaloba proti nezákonnému zásahu

Žalobu proti nezákonnému zásahu může podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen nezákonným zásahem správního orgánu, který není rozhodnutím a který byl namířen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo přímo proti němu zasaženo. Žalobou se rovněž lze domáhat určení i toho, že zásah, který již odezněl, byl nezákonný.

Lhůta pro podání žaloby

K podání žaloby je stanovena lhůta dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce o zásahu dozvěděl, nejpozději však dva roky ode dne, kdy k němu došlo. Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. Rozhoduje-li soud pouze o určení toho, zda byl zásah nezákonný, vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době zásahu.

Rozhodnutí soudu

Vyhoví-li žalobě, soud určí, že provedený zásah byl nezákonný, a trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí jeho opakování, potom rozsudkem zakáže správnímu orgánu, aby v porušování práva pokračoval, a přikáže mu, aby obnovil stav, který tu byl před zásahem.

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu je podle § 85 s.ř.s. nepřípustná, pokud žalobce nevyužil možnosti ochrany či nápravy stavu pomocí právních prostředků, které mu právní řád poskytuje (zde: podání rozkladu); přitom není rozhodující, zda žalobce subjektivně považuje právní prostředky, jimiž se může domáhat ochrany či nápravy stavu, za efektivní či nikoliv.

(Srov. rozsudek Nejvyššího správního

Nahrávám...
Nahrávám...