dnes je 13.7.2024

Input:

Základní právní předpisy

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Základní právní předpisy

Od poslední aktualizace v roce 2010 došlo v oblasti předpisů upravující zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k vydání řady novel včetně několika novel základních předpisů, kterými jsou zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce, poslední novela zákon č. 167/2012 Sb.) a na něj navazující zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poslední novela zákon č. 225/2012 Sb.) a dalších jejich prováděcích předpisů. Všechny podstatné změny jsou uvedeny v následujících kap. 4/2.1 až 2.6. K největším změnám došlo v oblasti evidence a hlášení pracovních úrazů (nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., s účinností od 1. 1. 2011) a v oblasti poskytování pracovnělékařských služeb (nový zákon č. 373/2011 Sb., s účinností od 1. 4. 2012). Požadavky citovaného nařízení vlády a zákona a dalších souvisejících předpisů jsou podrobně rozvedeny v kap. 4/2.4.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění,

 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

 • nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,

 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

 • vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,

 • vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění,

 • vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

 • nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení,

 • vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

 • vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,

 • vyhláška MSV č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních),

 • vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění,

 • nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění,

 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,

 • nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky,

 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění,

 • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,

 • nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění,

 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

 • vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací,

 • vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

Zdravotní způsobilost k práci a povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění,

 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění,

 • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění,

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,

 • vyhláška MZ č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), v platném znění,

 • vyhláška MZ č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání,

 • vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,

 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění,

 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění,

 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění,

 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění,

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,

 • zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost od 1. 1. 2012), v platném znění,

 • nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání,

 • vyhláška MZ č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání),

 • vyhláška MZ č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (konec účinnosti k 31. 12. 2013, nahrazena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),

 • nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady),

 • vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (konec účinnosti k 31. 12. 2012, nahrazena zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců).

Stavební právo a požadavky na stavební výrobky:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

 • vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,

 • vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění,

 • vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění,

 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění,

 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky [v návaznosti na vydané nařízení (EU) č. 305/2011 v přípravě novela],

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (částečně účinné od 24. 4. 2011, plně účinné od 1. 7. 2013),

 • nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky [v návaznosti na vydané nařízení (EU) č. 305/2011 v přípravě novela],

 • nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE [v návaznosti na vydané nařízení (EU) č. 305/2011 bude k 30. 6. 2013 zrušeno].

Přehled technických norem týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví:

 • ČSN EN ISO 6165 (277400) Stroje pro zemní práce – Základní typy – Identifikace, termíny a definice

 • ČSN ISO 9244 (277509) Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady

 • ČSN ISO 10968 (277510) Stroje pro zemní práce – Ovladače obsluhy

 • ČSN EN ISO 3457 (277523) Stroje pro zemní práce – Ochranné kryty – Definice a požadavky

 • ČSN EN ISO 2867 (277525) Stroje pro zemní práce – Přístupové soustavy + Změna: Z1 (ukončení platnosti k 1. 7. 2014)

 • ČSN EN ISO 2867 ed. 2 Stroje pro zemní práce – Přístupové soustavy (účinnost od 1. 4. 2012)

 • ČSN ISO 7130 (277800) Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče

 • ČSN ISO 8152 (277803) Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků

 • ČSN ISO 6750 (277805) Stroje pro zemní práce – Příručka obsluhy – Obsah a provedení

 • ČSN ISO 12510 (277810) Stroje pro zemní práce – Provoz a údržba – Pokyny pro udržovatelnost

 • ČSN EN 474-1 až 12+A1 (277911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Požadavky pro dozéry, Část 3: Požadavky pro nakladače, Část 4: Požadavky pro rýpadlo – nakladače, Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, Část 6: Požadavky pro dampry, Část 7: Požadavky pro skrejpry, Část 8: Požadavky pro grejdry, Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí, Část 10: Požadavky pro rýhovače, Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu, Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

 • ČSN EN 791+A1 (277991) Vrtné soupravy. Bezpečnost

 • ČSN EN 815 (277993) Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách – Bezpečnostní požadavky

 • ČSN EN 12111+A1 (277995) Stroje pro stavbu tunelů – Razící stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rázová rozvolňovací kladiva – Bezpečnostní požadavky

 • ČSN EN 996+A3 (277996) Souprava pro pilotovací práce – Bezpečnostní požadavky

 • ČSN EN 500-1+A1 až -4, -6+A1 (278311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky. Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek. Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje. Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování. Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

 • ČSN EN 536 (278336) Stroje pro stavbu vozovek – Obalovací soupravy pro výrobu asfaltových směsí – Bezpečnostní požadavky

 • ČSN EN ISO 19432 (278603) Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví – Přenosné ruční pily se spalovacím motorem – Bezpečnostní požadavky a zkoušení

 • ČSN EN 12418+A1 (278605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi – Bezpečnost

 • ČSN EN 12348+A1 (278648) Stojanové stroje pro vrtání na jádro – Bezpečnost

 • ČSN EN 15027+A1 (278649) Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště – Bezpečnost

 • ČSN ISO 9927-1 a 3 (270041) Jeřáby – Inspekce. Část 1: Všeobecně. Část 3: Věžové jeřáby

 • ČSN ISO 12480-1 (270143) Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně

 • ČSN 73 5130 (735130) Jeřábové dráhy

 • ČSN 73 8120 (738120) Stavební plošinové výtahy

 • ČSN EN 12159+A1 (274403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů svisle vedenými klecemi

 • ČSN EN 12158-1,2+A1 (27 4404)

Nahrávám...
Nahrávám...