dnes je 17.6.2024

Input:

Základní povinnosti nemajetkové povahy

21.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.21
Základní povinnosti nemajetkové povahy

Mgr. Dita Komárková

Rámec vyžadovaného chování společníka zakotvuje nový občanský zákoník v rámci právní úpravy pojednávající o korporacích. Od okamžiku vzniku členství v korporaci je společník povinen chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. Tato povinnost uložená NOZ představuje závazek loajality každého společníka ke společnosti, jejímž je členem, a zahrnuje v sobě řadu povinností, například:

  • povinnost dbát o zájmy společnosti a při rozhodování dát přednost právě těmto zájmům,

  • povinnost nepoškozovat zájmy společnosti vlastním jednáním (například šikanózní výkon práva společníka) aj.

Na základě této obecné povinnosti loajality bude posuzováno jednotlivé jednání společníka vůči společnosti. Jako příklad lze uvést šikanózní výkon práva společníkem, kdy společník po společnosti neustále požaduje informace o záležitostech společnosti, aniž by pro to měl pádný důvod (např. podezření ze špatného hospodaření, potřeba bližších informací za účelem správného rozhodnutí atd.). Takový výkon práva se může obrátit proti společníkovi. Společnost se může domáhat náhrady újmy jím způsobené, popř. může společníka vyloučit ze společnosti.

Právní úprava povinností nemajetkové povahy zakotvená v ZOK je minimální oproti povinnostem majetkové povahy. Povinnosti nemajetkové povahy nedoznaly významných změn ve srovnání s předchozí právní úpravou.

Mezi povinnosti společníka vycházející ze zákona patří například:

  • povinnost uchovávat v tajnosti informace důležité pro podnikání společnosti, které se společník dozvěděl v rámci práva na informace,

  • povinnost podrobit se usnesením valné hromady (i když s nimi společník nesouhlasil),

  • povinnost oznámit všechny relevantní změny společnosti pro účely vedení seznamu společníků aj.

Celá řada povinností nemajetkové povahy

Nahrávám...
Nahrávám...