dnes je 21.7.2024

Input:

Zakladatelská smlouva a zakladatelská listina

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.1.1 Zakladatelská smlouva a zakladatelská listina

Mgr. Pavla Krejčí

Obecná charakteristika akciové společnosti

Akciová společnost je obchodní společností, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Držitele akcií označujeme jako akcionáře. Velkou výhodou akcionářů ve srovnání se společníky společnosti s ručením omezeným je fakt, že akcionáři za žádných okolností neručí za závazky společnosti. Akciová společnost sama však samozřejmě odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Upozornění

Založení akciové společnosti je v zásadě možné dvěma způsoby, a to založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií a založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií. Protože založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií není v praxi obvyklé, budeme se dále v textu zabývat pouze založením společnosti bez veřejné nabídky akcií.

Zakladatelská smlouva x zakladatelská listina

Dokument, na jehož základě dochází k založení akciové společnosti, se liší podle toho, zda akciovou společnost zakládá:

  • - více akcionářů – v takovém případě je akciová společnost zakládána uzavřením zakladatelské smlouvy, která musí mít formu notářského zápisu,
  • - jeden akcionář – v takovém případě je akciová společnost zakládána sepisem zakladatelské listiny, která rovněž musí mít formu notářského zápisu.

Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li jím právnická osoba. Jinak může být založena dvěma nebo více zakladateli. Pokud se ovšem akcie soustředí v rukou jedné fyzické osoby za trvání akciové společnosti, nezakládá tato skutečnost neplatnost společnosti a ani není důvodem pro zrušení společnosti soudem. V praxi se proto ustanovení o zákazu založit akciovou společnost jednou fyzickou osobou tímto způsobem obchází.

Příklad
Pan Josef s panem Kubou založili společně akciovou společnost. Základní kapitál společnosti činil 2 000 000 Kč. Pan Josef byl držitelem akcií o nominální hodnotě 1 950 0000 Kč a pan Kuba o nominální hodnotě 50 000 Kč. Po vzniku společnosti (po jejím zápisu do obchodního rejstříku) pan Kuba převedl svoje akcie na pana Josefa a pan Josef se tak stal jediným akcionářem společnosti.

Obsah notářského zápisu

Pokud jsme uvedli, že zakladatelská listina nebo zakladatelská smlouva musí být sepsány formou notářského zápisu, pak se jedná o notářský zápis o právním úkonu, který musí obecně (kromě zvláštních náležitostí kladených na obsah zakladatelské smlouvy nebo listiny) obsahovat:

a) místo, den, měsíc a rok, kdy byl úkon uskutečněn

b) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo

c) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li datum narození zakladatelů a jejich zástupců; totéž v případě tlumočníků, je-li jich k sepisu zakladatelské smlouvy třeba

d) prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům

e) údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků

f) samotný obsah zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny

g) údaj o tom, že notářský zápis byl účastníky po jeho přečtení schválen

h) podpisy zakladatelů nebo jejich zástupců, popřípadě podpisy tlumočníků

i) otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Vady notářského zápisu

Pokud by notářský zápis některý z výše uvedených údajů neobsahoval, neměl by charakter veřejné listiny a obchodní rejstřík by na základě takové zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny neměl provést zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Zakladatel se může nechat při sepisu zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny zastoupit jinou osobou, které za tímto účelem udělí plnou moc.

Plná moc udělená zakladatelem

Upozornění

Taková plná moc musí být plnou mocí speciální a musí kromě vymezení rozsahu zmocněncova oprávnění k uzavření zakladatelské smlouvy (sepisu zakladatelské listiny) obsahovat také podpis zmocnitele, který musí být úředně ověřen.

Pokud se týká obsahu plné moci, tak postačí, pokud bude v plné moci uvedeno, že zmocněnec je oprávněn uzavřít zakladatelskou smlouvu nově zakládané akciové společnosti nebo učinit právní úkon zakladatelské listiny a uvést obchodní firmu této společnosti. Plná moc proto nemusí obsahovat vyjmenování jednotlivých náležitostí zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny.

Tip

Pokud ovšem plná moc obsahuje alespoň některé náležitosti zakladatelské smlouvy nebo listiny, zvyšuje to určitě ochranu zmocnitele, neboť se zmocněnec od obsahu takové plné moci nemůže odchýlit. Je třeba si uvědomit, že zakladatelská smlouva či zakladatelská listina mimo jiných náležitostí obsahuje též návrh stanov společnosti. Stanovy pak do budoucna určují základní principy fungování akciové společnosti a rozsah práv a povinností akcionářů. Zakladatelé by proto měli zakladatelskou smlouvu a především stanovy společnosti uzpůsobit svým potřebám. Pokud budoucí akcionář vymezí obsah plné moci konkrétními údaji, pak předchází situaci, že nebude zakladatelská smlouva (listina) včetně stanov společnosti odpovídat jeho představám.

Cizinec – účastníkem

V případě, že akciová společnost je zakládána zahraničními osobami, které nerozumí česky, lze situaci řešit v zásadě třemi způsoby:

a) udělit plnou moc k uzavření zakladatelské smlouvy nebo k učinění právního úkonu zakladatelské listiny osobě, která český jazyk ovládá,

b) nalézt notáře, který zná řeč, kterou hovoří účastník,

c) přizvat k sepisu notářského zápisu tlumočníka. Jako tlumočníka nelze přibrat osobu blízkou účastníkům nebo toho, kdo je ve věci zúčastněn. V závěru notářského zápisu se v tomto případě uvede doložka o tom, že účastníku byl obsah notářského zápisu přetlumočen a že s ním účastník projevil souhlas. Tlumočník připojí na notářský zápis svůj podpis a otisk svého úředního razítka.

Určitě nejlevnější variantou pro zakladatele je varianta a) – udělení plné moci osobě, která český jazyk ovládá.

Odměna notáře

Pokud se týká odměny notáře za sepis notářského zápisu o právním úkonu uzavření zakladatelské smlouvy nebo o právním úkonu, kterým je zakladatelská listina, pak se výše odměny řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. Její výše je v souladu s § 5 odst. 3 uvedené vyhlášky závislá na výši základního kapitálu nově zakládané společnosti.

Obsah zakladatelské smlouvy (listiny) a.s.

Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat 1) :

a) firmu, sídlo a předmět podnikání (činnosti),

b) navrhovaný základní kapitál,

c) počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, v níž budou akcie vydány, jakož i určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, popřípadě kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele; mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno,

d) kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurz, způsob a lhůtu pro splacení emisního kurzu a jakým vkladem bude emisní kurz splacen; splácí-li se emisní kurz akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad,

e) alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,

f) určení správce vkladu podle § 60 odst. 1 ObchZ,

g) stanovy společnosti!

h) první členy představenstva společnosti a první členy dozorčí rady.

Zakladatelská smlouva i zakladatelská listina se konzumují založením akciové společnosti. Praktický význam pro vnitřní organizaci a fungování akciové společnosti nemá zakladatelská smlouva či listina, ale především stanovy společnosti, které jsou jednou z podstatných náležitostí zakladatelské smlouvy.

Nyní stručně k jednotlivým obsahovým náležitostem:

Ad a) Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání (činnosti)

Obchodní firma společnosti

Obchodní firma by měla společnost takzvaně individualizovat, tj. zřetelně odlišit od jiných podnikatelů. Obchodní firma akciové společnosti se tvoří ze základu (kmene) a povinného dodatku, který může znít „akciová společnost“, „akc. spol.“ nebo „a.s.“.

Firemní kmen může mít charakter věcný, osobní nebo fantazijní.

Příklad
Věcně tvořená obchodní firma akciové společnosti může znít STAVOPROJEKT, a.s., osobně tvořená firma Karel KOMÁREK, a.s., smíšená obchodní firma Mayerova detektivní agentura, akc. spol. a konečně fantazijní firmou je např. VESTRA, akciová společnost.

Obchodní firma akciové společnosti nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě (viz § 10 odst. 1 ObchZ). K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek právní formy. Proto budou zaměnitelné např. tyto obchodní firmy: FÉNIX, a.s. a Fenix, spol. s r.o.

K odlišení obchodních firem dvou podnikatelů také nepostačí, pokud budou odlišeny pomocí místa jejich podnikání – obchodní rejstřík by tedy neměl zapsat obchodní firmu Fénix Liberec a.s., pokud je již v obchodním rejstříku zapsána společnost s obchodní firmou Fénix a.s. nebo Fénix a.s. Praha.

Tip

Zakladatelům akciové společnosti doporučujeme, aby před volbou obchodní

Nahrávám...
Nahrávám...