dnes je 17.6.2024

Input:

Zajišťovací směnka

26.4.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5.7
Zajišťovací směnka

Podstata směnky

Směnka je institutem, který po staletí plnil významnou úlohu v právním styku (zejména obchodním). Směnka měla především funkci platební, kdy často nahrazovala klasické peníze, v současné době však je využívána zejména její zajišťovací funkce. A právě tzv. zajišťovací směnka bude v této kapitole blíže popsána.

Tzv. směnka vlastní je zjednodušeně řečeno listinou, ve které dlužník výslovně slibuje věřiteli, že mu ve stanovenou dobu zaplatí určitou peněžitou částku. Existuje ještě tzv. směnka cizí – směnka, v níž dlužník přikazuje třetí osobě, aby zaplatila určitou peněžitou částku věřiteli. Její právní konstrukce je poněkud složitější a navíc v případě zajišťování závazků není tak často užívána, a proto bude následující výklad věnován směnce vlastní.

Výhody směnky

Samotným obsahem se směnka příliš neliší od prostého dlužního úpisu nebo od uznání dluhu ze strany dlužníka. Odlišuje se však především tím, že v textu listiny je povinně obsažen termín "směnka“. Tím je každé osobě, která se směnkou přichází do kontaktu (ale především dlužníkovi, kterému je často připravený text předložen k podpisu), dáno na vědomí, že se jedná o speciální listinu, které právní řády přikládají význam, jež u dlužního úpisu nenalezneme.

Pokud tedy dlužník vystaví za účelem zajištění svého závazku směnku, je jeho možnost obrany proti uplatnění nároku z této směnky podstatně omezena (na tzv. směnečné námitky). Postavení věřitele je dále posíleno existencí tzv. směnečného platebního rozkazu. Platební rozkaz obecně soudy mohou vydávat (a také vydávají) i v jiných sporech. Pokud v takovém případě dlužník nepodá do 15 dnů od doručení platebního rozkazu odpor, stává se tento rozkaz pravomocným a je možné přistoupit k exekuci. Pokud je však odpor podán, projednává soud žalobu standardním způsobem, a tedy poněkud zdlouhavě.

Naproti tomu, pokud věřitel ke své žalobě přiloží originál směnky na částku, kterou žaluje, soud může vydat směnečný platební rozkaz, který je pro věřitele podstatně výhodnější. Aby dlužník zabránil nabytí právní moci, musí podat námitky (obdobu odporu), a to do tří dnů od doručení, což je lhůta dosti krátká. Navíc v této lhůtě musí dlužník soudu oznámit vše, co na obranu proti směnce hodlá použít. Dodatečně již nemůže cokoliv dalšího vznést. Soud pak o takto zkoncentrovaných námitkách rozhodne mnohem rychleji, než kdyby dlužník po celou dobu řízení doplňoval (často pouze s úmyslem prodloužit soudní řízení) nové skutečnosti.

Další výhodou směnky je její snadná obchodovatelnost, převodem (tzv. indosací) pak může věřitel získat finanční prostředky i před splatností směnky (je-li nabyvatelem směnky banka, hovoříme o tzv. eskontu směnky). Nutno však podotknout, že v současné praxi není převod směnek tak častý jako v minulosti a obvykle musí být výstavcem směnky renomovaný subjekt (banka, velká obchodní společnost apod.).

Náležitosti směnky

Každá směnka vlastní musí obsahovat tyto náležitosti: směnečné označení, příslib platby, splatnost směnky, místo platby, označení směnečného věřitele, datum a místo vystavení směnky a podpis výstavce (spolu s jeho identifikací).

Směnečné označení

Každá listina, která má být považována za směnku, musí ve svém textu obsahovat označení, že jde právě o směnku, a to vyjádřené v jazyce, ve kterém je listina napsána. Nestačí pouhé uvedení slova "směnka“ v nadpisu listiny, ale musí být přímo zachyceno v prohlášení dlužníka.

Příslib platby

Jádrem směnečného prohlášení dlužníka je bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou částku (tzv. směnečnou sumu). Nemůže se tedy jednat o jiné plnění než peněžité. Ani nesmí být tento slib čímkoliv podmíněn, např. dodáním zboží. Samotná směnečná suma může být vyjádřena jak číslicemi, tak slovy, resp. nejčastěji se bude jednat o kombinaci obou způsobů. Pokud uvede výstavce ve směnce směnečnou sumu vícekrát a bude se jednat o odlišné částky, nemá to za následek neplatnost směnky, neboť pro tento případ má zákon vlastní výkladová pravidla. Zejména platí, že v případě rozdílných částek určených slovy i čísly, platí suma vyjádřená slovy (vychází se z praktického poznatku, že snáze dojde k chybě při zápisu číslic než slov). Pokud je směnečná suma vyjádřena vícekrát (a přitom odlišně) slovy nebo číslicemi, platí suma nejmenší.

Splatnost směnky

Splatnost směnky může být určena čtyřmi způsoby a v závislosti na tom lze rozlišovat následující druhy směnek. Vistasměnka (směnka splatná na viděnou) je splatná ihned při předložení. K předložení vistasměnky však musí dojít do jednoho roku, pokud nebyla stanovena lhůta jiná. Časová (nebo též lhůtová) vistasměnka je splatná uplynutím ve směnce určené lhůty plynoucí od předložení směnky k

Nahrávám...
Nahrávám...