dnes je 24.7.2024

Input:

Vzory

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A Smlouva o sdružení

Stáhnout vzor

.............................................

nar.: .....................................

bytem: .................................

(dále jako " účastník A“)

a

.............................................

nar.: .....................................

bytem: .................................

(dále jako " účastník B“)

(účastník A a účastník B dále též společně jako " účastníci sdružení“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o sdružení

I.

Účel sdružení

Účelem sdružení je ............

II.

Název sdružení

Účastníci sdružení se dohodli, že při společném výkonu činnosti podle této smlouvy budou používat názvu "..................“.

III.

Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je .................

IV.

Způsob výkonu společné činnosti

 1. Účastníci sdružení se dohodli, že účastník A bude výkon společné činnosti provádět ........... a účastník B .................

 2. Účastníci sdružení se dohodli, že za účelem výkonu společné činnosti vloží každý účastník sdružení do sdružení peněžní prostředky ve výši ................

 3. Účastníci sdružení se zavazují poskytnout peněžní prostředky podle odst. 2 tohoto článku do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to na účet sdružení uvedený v článku V. této smlouvy.

V.

Účet sdružení

 1. Účastníci sdružení se zavazují sdružovat peněžní prostředky na jednom bankovním účtu, který zřídili u ................., č. úč. .............. (dále jako " účet sdružení“). Prostřednictvím účtu sdružení budou prováděny všechny platby související se společnou činností sdružení, nebudou-li provedeny hotově.

 2. Každý z účastníků sdružení má právo nakládat s peněžními prostředky na účtu sdružení pouze po vzájemné dohodě všech účastníků.

 3. Účet sdružení je možné zrušit na základě dohody všech účastníků sdružení.

VI.

Výše podílu jednotlivých účastníků sdružení

 1. Účastníci sdružení si rozdělí příjmy i výdaje, popř. výnosy a náklady, zisk nebo ztrátu vzniklé z činnosti sdružení následujícími podíly:

  1. Účastník A....... %,

  2. Účastník B .......%.

 2. Podíly účastníků sdružení mohou být změněny pouze písemnou dohodou účastníků.

 3. Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci sdružení zavázáni společně a nerozdílně.

VII.

Vztahy mezi účastníky sdružení

 1. Běžné záležitosti týkající se společné činnosti je oprávněn vyřizovat každý z účastníků sdružení samostatně. Je však povinen informovat ostatní účastníky sdružení o provedených opatřeních.

 2. K rozhodnutím v záležitostech nikoliv běžných je třeba dohody všech účastníků sdružení. Takovými záležitostmi jsou zejména:

  1. veškeré nakládání s finančními prostředky sdružení v částce vyšší než ............,-Kč,

  2. nakládání s pohledávkami sdružení v částce vyšší než .............,-,

  3. přistoupení, vyloučení nebo vystoupení některého z účastníků sdružení,

  4. přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,

  5. další záležitosti, které se mohou podstatným způsobem dotknout zájmů některého z účastníků sdružení.

VIII.

Práva a povinnosti účastníka sdružení

 1. Účastník sdružení má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován ostatními účastníky sdružení o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je oprávněn požadovat po ostatních účastnících sdružení vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.

 2. Každý účastník sdružení je oprávněn přesvědčit se o hospodářském stavu sdružení.

IX.

Zákaz konkurence

 1. Po dobu účinnosti této smlouvy nesmí účastník sdružení vykonávat činnost, která je podle článku I. této smlouvy předmětem této smlouvy, mimo toto sdružení, a to ať již vlastním jménem nebo jako účastník jiného sdružení

Nahrávám...
Nahrávám...