dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

7.11.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Dohoda o ukončení nájmu bytu

Stáhnout vzor

Pronajímatel:

..........................................................

IČ: ...................................................

se sídlem: .........................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ........., oddíl ........, vložka č. ........

jehož jménem jedná: ........................

(dále jako "pronajímatel“)


a


Nájemce:

..........................................................

r.č.: ...................................................

trvale bytem ......................................

(dále jako "nájemce“)

(pronajímatel a nájemce dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 710 zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen "občanský zákoník“), tuto


dohodu o ukončení nájmu bytu


I.

Nájem bytu

  1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem domu č.p. ..... v ulici ............. stojícího na pozemku parc. č. ....... zapsaného na listu vlastnictví č. .......... pro katastrální území ............, obec ..........., okres ................. (dále jako "dům“).

  2. Smluvní strany shodně konstatují, že nájemce užívá na základě nájemní smlouvy (dále jen "nájemní smlouva“) uzavřené dne ................. mezi nájemcem a pronajímatelem v domě byt č. ................. první kategorie o velikosti .............. nacházející se ve ............ nadzemním podlaží domu o celkové výměře podlahové plochy ................ m2 (dále jen "byt“).

II.

Ukončení nájmu bytu dohodou

  1. Smluvní strany se dohodly na tom, že účinnost nájemní smlouvy zaniká a nájemní vztah končí ke dni

Nahrávám...
Nahrávám...