dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Zástavní smlouva k nemovitosti – pozemku


Stáhnout vzor

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

na pozemek

1. Společnost .......................................................................................

Sídlo: .....................................................................................................

IČ: .....................................................................

DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

společnost zapsána v obchodním rejstříku při .......... soudu pod oddíl ............... vložka ..........

Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......

(dále jen "zástavní věřitel“)

a

2. Společnost .......................................................................................

Sídlo: .....................................................................................................

IČ: .....................................................................

DIČ: ............................................ plátce/neplátce DPH

společnost zapsána v obchodním rejstříku při ............. soudu pod oddíl ............ vložka ..........

Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......

(dále jen "zástavní dlužník“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 152 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

zástavní smlouvu:

I.
SPECIFIKACE ZÁSTAVY

 1. 1.1 Zástavní dlužník prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ – vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu dne ................... č.j. ................, výlučným a neomezeným vlastníkem těchto pozemků:

  parc. č. ......... o výměře ..... m2, druh pozemku ....................................

  parc. č. ......... o výměře ..... m2, druh pozemku ....................................

  umístěných v obci ...... v katastrálním území .................................., Katastrální úřad ............, Katastrální pracoviště ........... a zapsaných zde na LV č. .......

  (Uvedené pozemky jsou dále označovány ve smlouvě jako "Zástava“)

 2. 1.2 Zástavní dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zástavy, že Zástava je prosta všech právních vad a závazků nebo jiných práv třetích osob a že po celou dobu platnosti této smlouvy nijak právně nezatíží Zástavu bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele.

II.
PŘEDMĚT ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

2.1 Zajištěná pohledávka
Tato zástavní smlouva slouží k zajištění veškerých závazků zástavního dlužníka jako dlužníka z úvěru vůči zástavnímu věřiteli jako věřiteli z úvěru, a to až do výše ......., podle úvěrové smlouvy ze dne ..... uzavřené mezi zástavním dlužníkem a zástavním věřitelem dne ......., smlouva číslo ....... (dále jen "úvěrová smlouva“). Závazkem zástavního dlužníka se rozumí veškeré jeho závazky plynoucí z úvěrové smlouvy včetně veškerých jejich součástí a příslušenství, smluvních pokut, úroků z prodlení, nároku na náhradu škody a ušlého zisku či dalších finančních závazků z úvěrové smlouvy plynoucích.

2.1.1 Zřízení zástavního práva
Zástavní dlužník tímto zřizuje ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo k Zástavě podle čl. 1 odst. 1.1. smlouvy, a to až do výše ........., včetně veškerých součástí, práv a zákonného příslušenství. Zástavní věřitel tuto zástavu v plném rozsahu přijímá.

2.1.2 Doba zástavního práva
Zástavní právo je zřízeno až do zániku zajištěné pohledávky nebo jiného okamžiku, se kterým zákon spojuje zánik zástavního práva.

III.
USPOKOJENÍ ZE ZÁSTAVY

 1. 3.1 V případě, že nároky zástavního věřitele z výše uvedené úvěrové smlouvy nebudou včas a v plném rozsahu podle podmínek úvěrové smlouvy zástavním dlužníkem splněny, je zástavní věřitel oprávněn se bez dalšího, v souladu s ustanoveními § 165 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, následujícím způsobem uspokojit:
  1. Zástavní věřitel smí zastavený Pozemek prodat ve veřejné dražbě.

  2. Zástavní věřitel smí zastavený Pozemek prodat soudním prodejem zástavy.

 2. 3.2 Zástavní věřitel smí mezi možnostmi uspokojení podle předchozího odstavce III/3.1. volit
Nahrávám...
Nahrávám...