dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Zástavní smlouva - zástava movité věci odevzdané při podpisu

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Zástavní věřitel: Společnost ABECEDA s.r.o.
se sídlem Sportovní 456, Brno-Bohunice
IČ 12345678
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12345
jednající Ing. Petrou Pospíšilovou, jednatelkou a generální ředitelkou
(dále jen "zástavní věřitel“)

a
Zástavní dlužník: Společnost SLABIKÁŘ s.r.o.
se sídlem Německá 2, Aš
IČ 23456789
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19874
jednající Dr. Hansem Guttermannem, jednatelem
(dále jen "zástavní dlužník“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku tuto

zástavní smlouvu

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění pohledávky zástavního věřitele, kterou má za zástavním dlužníkem na základě smlouvy o dodávce zboží ze dne 25. 4. 2003, zřízením zástavního práva k movité věci, jež je při podpisu této smlouvy předána do dispozice zástavního věřitele.

II.
Zajišťovaná pohledávka

Zástavní věřitel má za zástavním dlužníkem pohledávku ve výši 54.532,60 Kč (slovy: padesátčtyřitisícepětsettřicetdvě koruny české, šedesát haléřů).

Pohledávka vznikla dodáním zboží na základě rámcové dohody o dodávce ze dne 25. 4. 2003 a následné objednávky zástavního dlužníka. Dodávka byla převzata dne 11. 5. 2005, přičemž faktura č. 30021 vystavená dle dodacího listu A 502 dosud nebyla zástavním dlužníkem proplacena.

Podpisem této smlouvy se dle dohody smluvních stran splatnost uvedené faktury prodlužuje do 11. 9. 2005.

III.
Zástava

Zástavou podle této smlouvy jsou 3 ks osobního přenosného počítače (notebook) PMD-Pentium-05, 1,6 GHz, HDD 120 GB, výrobních čísel 34A-5G432, 34A-5G433, 35C-0A303, rok výroby 2004, každý v pořizovací hodnotě 29.990,- Kč.

IV.
prohlášení zástavního dlužníka

Zástavní dlužník výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zástav podle čl. III, že v nakládání s těmito zástavami není v okamžiku podpisu této smlouvy žádným způsobem omezen a že na zástavách neváznou žádná věcná práva neslučitelná se zástavním právem.

Zástavní dlužník dále výslovně prohlašuje, že na zástavách podle čl. III neváznou žádná zástavní práva ve prospěch třetích osob, která by byla dřívějšího data než zástavní právo vznikající dle této smlouvy, a že zástavy nemají žádné vady, které by snižovaly jejich hodnotu nad míru danou obvyklým opotřebením.

V.
Předání a převzetí zástavy

Zástavní dlužník potvrzuje, že před podpisem této smlouvy předal zástavy dle čl. III zástavnímu věřiteli.

Zástavní věřitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zástavy dle čl. III od zástavního

Nahrávám...
Nahrávám...