dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

26.1.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o tichém společenství

Stáhnout vzor

Smlouva o tichém společenství

I.
Smluvní strany

 1. Podnikatel:..............................................................................................

  1. (obchodní jméno nebo název, údaj o zápisu v obchodním či jiném rejstříku, sídlo nebo místo podnikání)
   (dále jen podnikatel)

 2. Tichý společník:..................................................................................................

  1. (jméno a příjmení, popřípadě název nebo obchodní firma, sídlo nebo místo podnikání či bydliště, údaj o zápisu v obchodním či jiném rejstříku)
   (dále jen tichý společník)

II.
Předmět smlouvy

 1. Podnikatel podniká v oboru.....

 2. Tichý společník se podle této smlouvy zavazuje, že podnikateli poskytne finanční vklad ve výši .......,- Kč (slovy: ......................................................................).

 3. Tichý společník se zavazuje zaplatit svůj peněžitý vklad uvedený v předchozím odstavci do tří dnů od podpisu této smlouvy na účet podnikatele vedený u ...................................... č. účtu ...............................................

 4. Tichý společník má právo se přesvědčit, zda jím poskytnutý peněžitý vklad použil podnikatel pro svoji podnikatelskou činnost. Podnikatel je povinen předložit tichému společníkovi doklad o tom, jakým způsobem bylo naloženo s jeho peněžitým vkladem.

III.
Podíl tichého společníka

 1. Tichý společník má právo na podíl z ročního zisku podnikatele ve výši .......%.

 2. Za účelem zjištění míry zisku podnikatele je podnikatel povinen bez žádosti tichého společníka mu předložit daňové přiznání a veškeré další účetní doklady nutné ke zjištění míry ročního zisku.

 3. Právo na výplatu podílu tichého společníka vzniká do čtrnácti dnů od vyhotovení daňového přiznání podnikatele. Podíl bude vyplacen na účet tichého společníka vedený u ............................. banky, č. účtu ...............................................

 4. Pokud dojde na straně podnikatele ke ztrátě v podnikání, podílí se na této ztrátě tichý společník až do výše svého peněžitého

Nahrávám...
Nahrávám...