dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o kontrolní činnosti (dle § 591 a násl. obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

Smluvní strany

..................................................................................................................

IČ: ....................................................................

se sídlem: ...........................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................ v oddíle ......, vložka č. ..........

jehož jménem jedná: .......................................

(dále jako "Objednatel“ na straně jedné)

a

..................................................................................................................

IČ: ....................................................................

se sídlem: ...........................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................ v oddíle ......, vložka č. ..........

jehož jménem jedná: .......................................

(dále jako "Vykonavatel kontroly“ na straně druhé)


(Objednatel a Vykonavatel kontroly dále též společně jako " smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 591 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako "obchodní zákoník“), tuto


Smlouvu o kontrolní činnosti

I.

Předmět smlouvy

  1. Objednatel uzavřel jako kupující dne ............. se společností ................. jako prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání 1.000 ks kojeneckých lahví zn. ............... Prodávající se zavázal kojenecké lahve dodat nejpozději do ................

  2. Předmětem této smlouvy je zejména závazek Vykonavatele kontroly prověřit formou vzorků kvalitu dodaných kojeneckých lahví a jejich soulad s hygienickými normami ................... a vydat o tom kontrolní osvědčení, a zejména závazek Objednatele zaplatit mu za to sjednanou úplatu.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Vykonavatel kontroly se touto smlouvou zavazuje na písemnou výzvu Objednatele převzít vzorky kojeneckých lahví v počtu, v místě a způsobem popsaným v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Po převzetí vzorků se Vykonavatel kontroly zavazuje provést test jejich kvality a nezávadnosti, a to zejména z pohledu jejich souladu s následujícími normami: ..........................

  2. Vykonavatel kontroly provede kontrolu ve vlastní zkušebně, kterou má za tímto účelem zřízenou. Vykonavatel kontroly tímto prohlašuje, že je odborně způsobilý kontrolu provést a má k jejímu provedení všechny potřebné přístroje a zařízení.

  3. Po provedení kontroly podle odst. 1 tohoto článku je Vykonavatel kontroly povinen vydat Objednateli kontrolní osvědčení, ve kterém uvede zjištěné výsledky kontroly.

  4. Vykonavatel kontroly se zavazuje provést kontrolu a vydat kontrolní osvědčení objednateli nejpozději do ............... ode dne, kdy jej objednatel k provedení kontroly písemně vyzval podle odst. 1 tohoto článku.

  5. Objednatel se zavazuje poskytnout Vykonavateli kontroly veškerou součinnost nutnou k provedení kontroly.

  6. Vykonavatel kontroly se zavazuje provést kontrolu s vynaložením odborné péče.

  7. Vykonavatel kontroly bere na vědomí, že je povinen nahradit škodu způsobenou porušením povinnosti provést kontrolu řádně, pokud tato škoda nemůže být nahrazena uplatněním nároku objednatele vůči osobě odpovědné za vadné plnění, jež je předmětem kontroly.

  8. V případě prodlení Vykonavatele kontroly s provedením kontroly je Vykonavatel kontroly povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ..............,- Kč (slovy: ................ korun českých) za

Nahrávám...
Nahrávám...