dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o obchodním zastoupení

Stáhnout vzor

Smlouva o obchodním zastoupení

I.
Smluvní strany

 1. Obchodní zástupce:

  .............................................................................................
  (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném registru)
  Jednající ..............................................................................
  (jméno, příjmení a funkce)
  (dále jen obchodní zástupce)

 2. Zastoupený:

  .............................................................................................
  (obchodní firma nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či jiném registru)
  Jednající ..............................................................................
  (jméno, příjmení a funkce)
  (dále jen zastoupený)

II.
Předmět smlouvy

 1. Obchodní zástupce se zavazuje, že bude ..... (určení území) zprostředkovávat pro zastoupeného uzavírání kupních smluv s třetími osobami na zboží, jehož specifikace je uvedena v příloze k této smlouvě tvořící její součást.

 2. Zastoupený se zavazuje, že za činnost obchodního zástupce podle této smlouvy zaplatí obchodnímu zástupci provizi ve výši a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

III.
Provize

 1. Provize obchodního zástupce činí .... % z ceny jednotlivého obchodního případu, který se podaří obchodnímu zástupci zabezpečit podle této smlouvy.

 2. Podmínkou vzniku práva obchodního zástupce na zaplacení provize je, že přičiněním obchodního zástupce dojde k uzavření smlouvy a třetí osoba zaplatí zastoupenému dohodnutou kupní cenu.

 3. Fakturačním obdobím a zdanitelným plněním je vždy příslušné kalendářní čtvrtletí.

 4. Provize bude obsažena ve faktuře obchodního zástupce vystavené do 15 dnů od uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

 5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu obchodní listiny podle § 13a ObchZ a je splatná do 14 dnů od jejího doručení zastoupenému.

IV.
Povinnosti zastoupeného

 1. Zastoupený je povinen ve vztahu k obchodnímu zástupci jednat poctivě a v dobré víře.

 2. Zastoupený se zavazuje dát obchodnímu zástupci pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy a vybavit jej potřebnými doklady a pomůckami, zejména doklady o cenách a sortimentu zboží, které se týkají smluv zprostředkovávaných obchodním zástupcem.

 3. Zastoupený se zavazuje obchodnímu zástupci sdělit bez zbytečného odkladu, že nesplnil své povinnosti ze zprostředkované kupní smlouvy. Tato skutečnost nemá však vliv na provizi obchodního zástupce za zprostředkování smlouvy. Tuto provizi je zastoupený povinen vyplatit obchodnímu zástupci, jako kdyby obchodní zástupce své povinnosti ze smlouvy řádně splnil. V takovém případě je provize splatná do deseti dnů ode dne, kdy se obchodní zástupce po splnění smlouvy se zákazníkem ze strany zastoupeného dozvěděl.

V.
Nevýhradnost z obchodního zastoupení

Obchodní zastoupení na základě této smlouvy je poskytováno pouze jako nevýhradní.

VI.
Ukončení smluvního vztahu

 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky počínaje jejím podpisem.

 2. V případě, že zastoupený či obchodní zástupce neoznámí druhé smluvní straně do třiceti

Nahrávám...
Nahrávám...