dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva komisionářská

Stáhnout vzor

Smlouva komisionářská

(uzavřená podle § 577 a násl. obchodního zákoníku)

I.
Smluvní strany

 1. Komitent:

  ...........................................................................................................................
  (obchodní firma či název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či o jiné registraci)
  (dále jen komitent)

 2. Komisionář:

  ...........................................................................................................................
  (obchodní firma či název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o registraci v obchodním rejstříku či o jiné registraci)
  (dále jen komisionář)

II.
Předmět smlouvy

 1. Komisionář se zavazuje, že bude na účet komitenta prodávat svým jménem zboží, jehož seznam je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy tvořící součást smlouvy.

 2. Komisionář se zavazuje zaplatit komitentovi cenu zboží získanou za každé zboží prodané a za každé zboží svěřené k prodeji a prodané třetí osobě.

 3. Komitent se zavazuje zaplatit komisionáři za jeho činnost úplatu ve výši a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

III.
Odměna komisionáře

 1. Komitent se zavazuje zaplatit komisionáři odměnu za činnost prováděnou podle této smlouvy ve výši ..... % z ceny každého prodaného zboží.

 2. Vedle odměny má komisionář právo na úhradu nutných nákladů, to je především právo na úhradu dopravy zboží v prokazatelné výši a dále právo na náhradu za použití telefonu a faxu.

 3. Cena za prodané zboží bude ve smyslu smluv uzavíraných komisionářem se třetí osobou poukázána na účet komisionáře.

 4. Komisionář oznámí vždy do pěti dnů od uplynutí kalendářního měsíce komitentovi písemně množství prodaného zboží s rozpisem sortimentu a dále oznámí komitentovi s doložením výpisu z účtu, jaká částka ceny za prodané zboží byla připsána na účet komisionáře.

 5. Komisionář současně s písemnou informací komitentovi podle předchozího odstavce ve stejné lhůtě vystaví fakturu obsahující vyúčtování odměny spolu s prokazatelnými náklady za uplynulý kalendářní měsíc. Náklady budou doloženy vyúčtováním cest komisionáře a doložením kopií účtů za použití telefonu, pošty a faxu.

 6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle § 13a ObchZ. A budou k ní připojeny veškeré doklady prokazující vznik komisionářova práva na odměnu a vyúčtování nutných nákladů.

 7. Smluvní strany pokládají za uskutečnění zdanitelného plnění uplynutí kalendářního měsíce, v němž bude probíhat komisní prodej.

 8. Pokud v jednotlivém kalendářním měsíci nebude komisní prodej uskutečněn nebo bude sice uskutečněn, ale nedojde k poskytnutí kupní ceny třetí osobou, komisionář tuto skutečnost písemně oznámí komitentovi do pěti dnů od uplynutí kalendářního měsíce. V takovém případě má komisionář pouze právo na zaplacení nutných nákladů vynaložených v uplynulém kalendářním měsíci na svoji činnost. Tyto náklady komisionář komitentovi fakturuje stejným způsobem jako odměnu.

 9. Pokud faktura komisionáře nebude obsahovat náležitosti dohodnuté v této smlouvě, je komitent oprávněn fakturu do data její splatnosti komisionáři vrátit. V takovém případě je komisionář povinen vystavit novou fakturu se správnými údaji a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nové lhůty splatnosti není komitent v prodlení s placením faktury.

 10. Lhůta splatnosti faktury činí patnáct dní od jejího odeslání komitentovi.

IV.
Povinnosti komitenta a komisionáře

 1. Komitent se zavazuje do tří dnů od uzavření této smlouvy dodat na své náklady zboží uvedené v příloze č. 1.

 2. Komisionář odpovídá za to, že předané zboží bude bez zjevných vad a poškození, tedy ve stavu, kdy je možné jej nabídnout třetím osobám k prodeji.

 3. O předání zboží bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

 4. Spolu se zbožím předá komitent komisionáři ceník prodávaného zboží s tím, že komisionář je oprávněn samostatně poskytnout třetím osobám slevu ve výši do 5 %. Pokud by chtěl poskytnout cenu nižší, je komisionář povinen písemně tuto skutečnost bez

Nahrávám...
Nahrávám...