dnes je 23.5.2024

Input:

Vzory

11.10.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o uložení věci

Stáhnout vzor

Smlouva o uložení věci

I.
Smluvní strany

1. Opatrovatel:...........................................................
IČ: .....................................................
DIČ: ...................................................
Zapsaný u: ........................................
Jednající: ...........................................
(dále jen opatrovatel)

2. Uložitel:...........................................................
IČ: .....................................................
DIČ: ...................................................
Zapsaný u: ........................................
Jednající: ...........................................
(dále jen uložitel)

II.
Předmět smlouvy

  1. Uložitel na základě kupní smlouvy uzavřené se společností ................. dodal této společnosti zboží představované ................... . Kupující reklamoval vady tohoto zboží dne .......... a je zapotřebí, aby uložitel předmětné zboží prověřil.

  2. Zboží je prozatímně uloženo u kupujícího ve skladu nacházejícím se v blízkosti areálu opatrovatele. Vzhledem k tomu, že kupující nemá vhodné skladovací podmínky, je zapotřebí po dobu ........ měsíců zboží uskladnit jinde.

  3. Uložitel proto na základě této smlouvy reklamované zboží uloží u opatrovatele v jeho skladu nacházejícím se ................

  4. Opatrovatel se zavazuje, že dne ...... reklamované zboží od uložitele protokolárně převezme, uskladní je ve svém skladu uvedeném v předchozím odstavci, zboží označí firmou uložitele a po dobu dohodnutou v této smlouvě bude zboží opatrovat.

III.
Doba trvání smluvního vztahu

  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu potřebnou pro prověření reklamovaného zboží, to je na dobu ..... měsíců od doby podpisu této smlouvy.

  2. Pokud nebude doba potřebná pro prověření reklamovaného zboží uloženého u opatrovatele dostačující, prodlužuje se tento smluvní vztah o ...... měsíců automaticky po uplynutí sjednané doby uložení věcí.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Opatrovatel je povinen při uložení věcí převzatých od uložitele zabezpečit, aby k těmto věcem neměla přístup neoprávněná osoba. Je oprávněn umožnit jejich kontrolu pracovníkům kupujícího, popřípadě osobám, které budou mít s kupujícím uzavřenu smlouvu o kontrolní činnosti. Tyto osoby se prokáží písemným souhlasem uložitele potřebným ke kontrole věcí.

  2. Pokud bude zapotřebí uložené věci podrobit analýze či laboratornímu zkoumání, je uložitel oprávněn tyto věci předat k tomu pověřeným osobám s tím, že o předání věcí je zapotřebí vyhotovit zápis, v němž bude množství a druh věcí předaných k

Nahrávám...
Nahrávám...