dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

30.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.3.5.0
Vzory

Vzor A: Konzultační smlouva

Judr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Společnost .........................................................................................,
se sídlem ...........................................................................................,
IČ: ......................................,
DIČ ......................................,
Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ..................., vložka ................, zast. jednatelem: ..................................................................

(dále jako "Společnost“)

a

xxxxxxxxx
místo podnikání .....................
IČ:
vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění ..................

(dále jako "Konzultant“)

(Společnost a Konzultant dále také společně jako "Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "Smluvní strana“)

v souladu s ustanoveními § 269 odst. 2 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“), tuto

KONZULTAČNÍ SMLOUVU
(dále jako "Smlouva“)


1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména závazek Konzultanta poskytovat Společnosti služby spočívající v poradenství a podpoře Společnosti při realizaci jednotlivých projektů Společnosti, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy, případně vždy dle zadání Společnosti, a zejména závazek Společnosti zaplatit za tyto služby Konzultantovi úplatu.


2. Povinnosti Konzultanta

 1. 2.1. Konzultant je povinen poskytovat služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, řádně, svědomitě, odborně a efektivně s vynaložením odborné péče a v dobré víře, s uplatněním svých nejlepších znalostí a dovedností, a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž je povinen dbát zájmů Společnosti.
 2. 2.2. Konzultant není oprávněn zavazovat svým jednáním Společnost ani jednat za Společnost před úřady a dalšími třetími osobami, pokud k tomu nebyl předem výslovně zmocněn na základě plné moci.
 3. 2.3. Konzultant prohlašuje, že je oprávněn vykonávat obchodní činnost dle článku I. Smlouvy a po dobu trvání této Smlouvy bude odborně způsobilý poskytovat Služby podle této Smlouvy.
 4. 2.4. Konzultant se na základě této smlouvy dále zavazuje:
  1. 2.4.1. na požádání předložit Společnosti zprávu o své činnosti či jiné vyžádané informace v souladu s touto smlouvou;
  2. 2.4.2. provádět i další úkony v souvislosti s poskytnutím služeb podle této smlouvy směřující k řádnému a efektivnímu splnění zadaného požadavku.
 5. 2.5. Konzultant je povinen informovat Společnost po zjištění a bez zbytečného prodlení o podstatných skutečnostech, jež mohou ovlivnit plnění povinností Konzultanta, případně jež mohou ohrozit zájmy Společnosti, dále je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti potřebu provedení právních a jiných úkonů, jejichž uzavření je nutné k ochraně zájmů a majetku Společnosti a předcházení hrozícím škodám v souvislosti s poskytováním služeb podle této Smlouvy.
 6. 2.6. Konzultant je povinen předávat Společnosti požadované výstupy v písemné či elektronické formě vždy ke konci kalendářního měsíce, ve kterém byly služby podle této Smlouvy poskytnuty. Současně Konzultant předloží vždy do 3 dnů od ukončení příslušného kalendářního měsíce Společnosti přehled a rozsah poskytnutých služeb (včetně počtu hodin), který je, pokud jej Společnost potvrdí, podkladem pro fakturaci dle čl. 6 této smlouvy. Společnost je povinna obratem přehled Konzultantovi potvrdit, případně mu oznámit své námitky proti zpracovanému přehledu a rozsahu poskytnutých služeb.
 7. 2.7. V případě, že Společnost zjistí v plnění Konzultanta nebo při předání výstupů služeb zjevné vady nebo nedodělky, je povinna o tom sepsat zápis a tento doručit Konzultantovi. Lhůta pro odstranění zjevných vad zjištěných v plnění nebo při převzetí výstupů činí nejdéle 10 pracovních dnů ode dne doručení zápisu Poskytovateli, nestanoví-li Společnost písemně lhůtu delší.
 8. 2.8. Nedokončený výstup, výstup s vadami či nedodělky či nikoliv řádné poskytnutí služeb není Společnost povinna potvrdit a do odstranění těchto vad není povinna zaplatit fakturovanou cenu za takto poskytnuté služby.


3. Povinnosti Společnosti

 1. 3.1. Společnost poskytne Konzultantovi nezbytnou součinnost, aby mohl provádět konzultační činnost dle této Smlouvy řádně a včas a v požadované kvalitě, tedy zejména poskytne Konzultantovi:
  1. nezbytnou dokumentaci k poskytování služeb podle této Smlouvy,

  2. veškeré podklady potřebné k plnění závazků z této Smlouvy,

  3. administrativní a technické zázemí za účelem plnění povinností Konzultanta v rozsahu dle čl. 4 této smlouvy.

 2. 3.2. Společnost zaplatí Konzultantovi odměnu a náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy, a to v souladu s čl. 5 této Smlouvy.


4. Místo poskytování služeb

 1. 4.1. Smluvní strany se dohodly, že Konzultant bude poskytovat služby podle této smlouvy zejména v místě svého podnikání.
 2. 4.2. Smluvní strany se dohodly na osobních konzultacích v rozsahu .......... týdně, přičemž dobu poskytování osobních konzultací si vždy předem dohodnou. Za účelem poskytnutí osobních konzultací se Konzultant dostaví do sídla Společnosti, případně do jiného místa určeného Společností. Pro tyto účely poskytne Společnost Konzultantovi potřebné technické zázemí v místě poskytování osobních konzultací, zejména pracovní stůl a PC s dálkovým připojením, pokud to bude v souvislosti s poskytnutím osobních
Nahrávám...
Nahrávám...