dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A Smlouva o provedení dobrovolné veřejné dražby

Stáhnout vzor

Kamil Sojka

nar. 12. května 1965

bytem Tupolevova 5432, Praha 9, PSČ: 190 00

(dále jako "navrhovatel“)

a

Dražebník, a.s.

IČ: 123 45 678

se sídlem: Kolářova 12, Praha 1, PSČ: 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1234

jejímž jménem jedná: Pavel Novák, člen představenstva

(dále jako "dražebník“)

(navrhovatel a dražebník dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "ZVD“), tuto

Smlouvu o provedení dobrovolné veřejné dražby

I.

Úvodní ustanovení

 1. Navrhovatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitostí specifikovaných v čl. III. této smlouvy a není jakkoliv omezen ve svém právu s těmito nemovitostmi nakládat. Navrhovatel dále prohlašuje, že je oprávněn podat dražebníkovi ohledně uvedených nemovitostí návrh na provedení veřejné dražby dobrovolné.

 2. Dražebník prohlašuje, že je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku oprávněnou provádět veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách, a že je schopen po odborné i materiální stránce zabezpečit provedení dražby a všech nezbytných souvisejících úkonů podle tohoto zákona.

 3. Navrhovatel prohlašuje, že předmět dražby není vyloučen z dražeb podle zákona o veřejných dražbách, a že mu nejsou známy jiné závady bránící zpeněžení předmětu dražby, zejména, že soud ani orgán státní správy nezakázal dispozici s předmětem dražby, který tvoří předmět dražby, ani mu není známo, že by byl podán návrh nebo bylo vedeno řízení ohledně vydání takového rozhodnutí, že předmět dražby není zahrnut do konkurzní podstaty; a není mu známo, že by ohledně nemovitostí, které tvoří předmět dražby, byla uzavřena jiná smlouva o provedení dražby.

 4. Navrhovatel prohlašuje, že předmět dražby nemá vady, které by byly nebo by měly být navrhovateli dražby známy a na které by byl navrhovatel povinen dražebníka upozornit, a že na předmětu dražby neváznou žádná práva třetích osob.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zejména závazek dražebníka provést na návrh navrhovatele dobrovolnou veřejnou dražbu nemovitostí specifikovaných v čl. III. této smlouvy, a to za podmínek stanovených zákonem o veřejných dražbách a dále dražebním řádem dražebníka, a zejména závazek navrhovatele uhradit za to dražebníkovi odměnu sjednanou v čl. VIII. této smlouvy.

III.

Předmět dražby

 1. Předmět dražby, která bude provedena dražebníkem na základě této smlouvy, určuje navrhovatel takto:

  Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:

  • budova č.p. 1234 nacházející se na pozemku parc. č. 1234,

  • pozemek parc. č. 1234 o výměře 200 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),

  • pozemek parc. č. 234 o výměře 1000 m2 (zahrada),

  vše nacházející se v katastrálním území Litovice, obec Hostivice, zapsáno na listu vlastnictví č. 1500 pro katastrální území Litovice, u Katastrálního úřadu pro Prahu – západ, Katastrální pracoviště Praha (dále jako "předmět dražby“ nebo jako "nemovitosti“).

 2. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádná práva třetích osob.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Dražebník se zavazuje zabezpečit provedení dobrovolné veřejné dražby nemovitostí tak, aby byla provedena bez zbytečných průtahů při dodržení lhůt stanovených zákonem o veřejných dražbách. Při provádění dražby je dražebník povinen postupovat s náležitou odbornou péčí.

 2. Dražebník se zavazuje:

  1. vyhlásit konání dražby dražební vyhláškou, která musí obsahovat náležitosti stanovené v § 20 ZVD,
  2. zajistit uveřejnění dražební vyhlášky na úřední desce Městského úřadu města Hostivice nejméně 30 dnů před zahájením dražby a v téže lhůtě zajistit uveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese, a
  3. zpřístupnit dražební vyhlášku včetně všech příloh v sídle dražebníka a na internetových stránkách dražebníka.

  Navrhovatel zmocňuje dražebníka k provedení úkonů uvedených v tomto ustanovení smlouvy.

 3. Dražebník je povinen upustit od dražby v případech uvedených v § 22 ZVD. Písemné vyrozumění o upuštění od dražby zašle dražebník bez zbytečného odkladu osobám uvedeným v § 20 odst. 5 ZVD a dále zajistí uveřejnění oznámení o upuštění od dražby na centrální adrese.

 4. Navrhovatel bere na vědomí, že úkony při dražbě bude jménem a na účet dražebníka činit licitátor.

 5. Smluvní strany si potvrzují, že dražebník zajistil zpracování znaleckého posudku, kterým byla zjištěna cena předmětu dražby, již před uzavřením této smlouvy.

 6. Navrhovatel se zavazuje poskytovat dražebníkovi součinnost nezbytnou k zabezpečení přípravy a provedení dražby, tj. zejména mu včas předat všechny požadované doklady a informace týkající se předmětu dražby, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti dražebníka o takovouto součinnost. Navrhovatel se dále zavazuje sdělit dražebníkovi bez zbytečného odkladu nové informace a skutečnosti, které mohou mít význam pro řádnou přípravu dražby a její úspěšné provedení.

V.

Dražební jistota a vstupné na dražbu

 1. Smluvní strany

Nahrávám...
Nahrávám...