dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Dohoda o zvýšení kvalifikace (Kvalifikační dohoda)


Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

..............................................................................................................

se sídlem ...............................................................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ..................................................

jehož jménem jedná ...............................................................................

(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

..............................................................................................................

nar.: ......................................................................................................

bytem: ...................................................................................................

(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 234 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako "zákoník práce“), tuto

dohodu o zvýšení kvalifikace

I.

  1. 1.1. Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................
  2. 1.2. Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace pro práci ................................ a zejména závazek zaměstnance zvýšit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v čl. IV. odst. 4.1. této dohody.
  3. 1.3. Zaměstnanec se za účelem zvýšení kvalifikace zúčastní školení v oblasti ........................, které se uskuteční formou školení a následné závěrečné zkoušky, jak je specifikováno v příloze této dohody (dále jako "školení“).

II.

  1. 2.1. Zaměstnavatel se touto dohodou zavazuje umožnit zaměstnanci účast na školení, a to v termínech a místech stanovených v příloze č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí, nebo na základě pozdější dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozpisu termínů školení a závěrečných zkoušek určenému poskytovatelem školení.
  2. 2.2. Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu a za podmínek stanovených v ustanovení § 232 zákoníku práce.
  3. 2.3. Zaměstnavatel se zavazuje uhradit za zaměstnance cenu školení ve výši ..................,- Kč (slovy: ..................... korun českých). Zaměstnavatel se dále zavazuje uhradit zaměstnanci náklady účelně vynaložené v souvislosti s účastí zaměstnance na školení, tj. prokázané jízdní výdaje, výdaje za ubytování a stravné v souladu s příslušnými právními předpisy. Zaměstnavatel není povinen hradit za zaměstnance poplatky spojené se skládáním opravné nebo opakované zkoušky.

III.

  1. 3.1. Zaměstnanec se zavazuje zvýšit si kvalifikaci v oblasti uvedené v čl. I. odst. 1.3. této dohody a za tímto účelem se účastnit školení a závěrečné zkoušky v termínech a místech stanovených v příloze této dohody a v rozpisu termínů školení či zkoušek určeném poskytovatelem školení.
  2. 3.2. Zaměstnanec se zavazuje předkládat zaměstnavateli bez zbytečného odkladu vyúčtování výloh, které mu v souvislosti s účastí na
Nahrávám...
Nahrávám...