dnes je 17.6.2024

Input:

Vzory

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.4.2.0
Vzory

15.6.4.2.0.1
Vzor A: Smlouva o poskytnutí finančního leasingu

Smlouva o poskytnutí finančního leasingu

(dále jen "Smlouva“)

Stáhnout vzor

Flora leasing a.s.

IČ: 111 11 111

se sídlem Starochodovská 17/2568, Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4569

zastoupená pověřeným pracovníkem Josefem Králíčkem

bankovní spojení: .........................................................

variabilní symbol pro zasílání plateb: 444

(dále jako "Leasingový pronajímatel“) na straně jedné

a

Jakub s.r.o.

IČ: 123 45 678

se sídlem Křivá 17, Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2222

jednající jednatelem Františkem Koníčkem

(dále jen "Leasingový nájemce“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto

Smlouvu o poskytnutí finančního leasingu

Článek 1.

Předmět leasingu; dodavatel

 1. Leasingový pronajímatel prohlašuje, že je leasingovou společností poskytující svým klientům finanční službu formou leasingu, jejímž prostřednictvím může Leasingový nájemce za splnění podmínek stanovených touto smlouvou získat do svého vlastnictví níže popsanou věc či jinou majetkovou hodnotu.

 2. Leasingový nájemce prohlašuje, že má zájem získat do svého vlastnictví a užívání následující věc či majetkovou hodnotu:

  vůz Škoda Octavia LXi., 1.4

  Model ...................................

  Výbava .................................

  Barva ....................................

  (dále jako "Předmět leasingu“)

 3. Předmět leasingu si Leasingový nájemce vybral z nabídky společnosti:

  Loula Škoda Auto s.r.o.

  se sídlem Kounická 17, Praha 4, IČ 222 22 222

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5555

  (dále jako "Dodavatel“).

Článek 2.

Předmět smlouvy

 1. Leasingový pronajímatel uzavřením této smlouvy poskytuje Leasingovému nájemci leasingovou finanční službu, která spočívá v tom, že Leasingový pronajímatel zakoupí za podmínek uvedených v článku 3. do svého vlastnictví Předmět leasingu a umožní Leasingovému nájemci po stanovenou dobu (dále jako "Doba leasingu“) a za stanovených podmínek jeho užívání. Pokud Leasingový nájemce splní veškeré podmínky stanovené touto smlouvou (zejména pak podmínky hrazení leasingových splátek), vzniká mu po uplynutí Doby leasingu právo na uzavření kupní smlouvy k Předmětu leasingu, a to za kupní cenu specifikovanou v článku 5. této Smlouvy.

 2. Doba leasingu se dohodou smluvních stran stanovuje na dobu 48 měsíců ode dne převzetí Předmětu leasingu Leasingovým nájemcem.

 3. Leasingový pronajímatel je povinen zajistit, aby měl Leasingový nájemce možnost převzít Předmět leasingu nejpozději do 3 týdnů ode dne podpisu této Smlouvy. Přesný termín převzetí Předmětu leasingu bude Leasingovému nájemci sdělen e-mailem na adresu a zároveň mu bude odeslána výzva k převzetí leasingu poštou na adresu jeho sídla.

 4. Leasingový nájemce Předmět leasingu převezme na adrese sídla Dodavatele. O předání – převzetí Předmětu leasingu bude mezi Dodavatelem a Leasingovým nájemcem sepsán předávací protokol, v němž bude mimo jiné uvedena bližší specifikace Předmětu leasingu, a to zejména:

  • Rok výroby

  • Číslo motoru

  • Číslo karoserie

 5. Dále budou s Předmětem leasingu Leasingovému nájemci předány následující doklady:

  • průkaz o technické způsobilosti, tzv. malý technický průkaz.

 6. Velký technický průkaz bude uložen v sídle Leasingového pronajímatele a může být na základě vzájemné dohody Leasingovému pronajímateli zapůjčen na dobu nezbytně nutnou.

 7. Všechny částky uváděné v této smlouvě jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty. Příslušná daň z přidané hodnoty bude k jednotlivým plněním přičtena a účtována, a to v souladu s příslušnými předpisy.

Článek 3.

Pořizovací cena; náklady spojené s pořízením Předmětu leasingu

 1. Leasingový pronajímatel zakoupí Předmět leasingu do svého vlastnictví za dohodnutou kupní cenu 520 000 Kč (slovy: pětsetdvacettisíckorunčeských) (dále jako "Pořizovací cena“).

 2. Leasingový nájemce je povinen uhradit Leasingovému pronajímateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Leasingový pronajímatel vynaloží v souvislosti s pořízením Předmětu leasingu a v souvislosti s předáním Předmětu leasingu do užívání Leasingového nájemce, a to do maximální výše 20 000 Kč (Slovy: dvacettisíckorunčeských) bez DPH.

 3. Výši vynaložených nákladů je Leasingový pronajímatel povinen Leasingovému nájemci doložit příslušnými doklady. Ke dni uzavření této Smlouvy jsou Leasingovému pronajímateli známy následující náklady: ..................................................

 4. Leasingový nájemce předává Leasingovému pronajímateli v hotovosti zálohu na úhradu účelně vynaložených nákladů ve výši 24 000 Kč (Slovy: dvacetčtyřitisíckorunčeských). Leasingový pronajímatel je povinen tuto zálohu vyúčtovat nejdéle do 14 dnů ode dne předání Předmětu leasingu Leasingovému nájemci. Případný přeplatek bude započítán na nejblíže splatnou leasingovou splátku/y.

Článek 4.

Akontace a leasingové splátky

 1. Leasingový nájemce je povinen uhradit Leasingovému pronajímateli jako první leasingovou splátku 30 % Pořizovací ceny Předmětu leasingu, tj. částku 156 000 Kč (Slovy: jednosto padesátšesttisíckorunčeských) (dále jako "akontace“). Akontace je splatná do 5 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, a to ještě před předáním Předmětu leasingu. Bez úhrady akontace není Leasingový nájemce oprávněn převzít Předmět leasingu.

 2. Leasingový nájemce je dále povinen hradit Leasingovému pronajímateli po celou Dobu leasingu pravidelné měsíční leasingové splátky ve výši, jež jsou vyčísleny v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jako "leasingové splátky“).

 3. Leasingové splátky jsou vždy splatné nejdéle do 10. dne každého kalendářního měsíce, za který je leasingová splátka hrazena. První měsíční leasingová splátka je splatná v kalendářním měsíci následujícím po převzetí Předmětu leasingu. V příloze č. 1 jsou jednotlivé leasingové splátky rozepsány na část odpovídající splátce na Pořizovací cenu Předmětu leasingu a na část odpovídající úrokům. Smluvní strany sjednávají, že úroková sazba činí ....% p.a. počítáno vždy z nesplacené části Pořizovací ceny. Sazba je neměnná po celou dobu existence tohoto leasingového vztahu.

 4. Leasingový nájemce je povinen hradit leasingové splátky bez ohledu na to, zda byl či mohl být Předmět leasingu v daném období, za které jsou leasingové splátky hrazeny, používán.

 5. Leasingový nájemce je povinen uhradit akontaci a dále hradit leasingové splátky řádně a včas.

 6. Pro případ prodlení Leasingového nájemce s uhrazením akontace o více než 10 dní a s uhrazením kterékoliv leasingové splátky o více než 30 dní vzniká Leasingovému pronajímateli právo na odstoupení od této Smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran pro tento případ řeší článek 7. této Smlouvy.

Článek 5.

Odkoupení Předmětu leasingu

 1. Leasingový pronajímatel bude vlastníkem Předmětu leasingu po celou Dobu leasingu. Smluvní strany si sjednávají, že po uplynutí Doby leasingu za předpokladu, že Leasingový nájemce uhradí Leasingovému pronajímateli všechny leasingové splátky, případné příslušenství a smluvní pokuty, vzniká Leasingovému nájemci po zaplacení níže uvedené Kupní ceny vlastnické právo k Předmětu leasingu. Leasingový pronajímatel je povinen o této skutečnosti vydat Leasingovému nájemci potvrzení.

 2. Kupní cena se dohodou smluvních stran sjednává na částku 20 000 Kč (Slovy: dvacettisíc korunčeských) (dále jako "Kupní cena“).

 3. V případě, že Leasingový nájemce neuhradí Leasingovému pronajímateli Kupní cenu do 60 dnů ode dne doběhnutí Doby leasingu, platí, že o přechod vlastnického práva k Předmětu leasingu nemá zájem. Na tuto skutečnost je po uplynutí Doby leasingu Leasingový pronajímatel povinen Leasingového nájemce písemně upozornit a vyzvat Leasingového nájemce k úhradě Kupní ceny.

 4. Po přechodu vlastnického práva k Předmětu leasingu na Leasingového nájemce je Leasingový pronajímatel povinen předat Leasingovému nájemci veškeré doklady týkající se Předmětu leasingu, zejména pak takzvaný velký technický průkaz, v němž bude vyznačen jako vlastník vozu Leasingový nájemce. Za účelem přepisu Předmětu leasingu na Leasingového nájemce v evidenci vozidel je Leasingový nájemce povinen udělit Leasingovému pronajímateli plnou moc a poskytnout Leasingovému pronajímateli další potřebnou součinnost. Náklady spojené s provedením změny zápisu vlastníka Předmětu leasingu v evidenci vozidel nese Leasingový pronajímatel.

 5. Pokud Leasingový nájemce nebude mít po uplynutí Doby leasingu zájem na získání Předmětu leasingu do svého vlastnictví a neuhradí řádně a včas Leasingovému pronajímateli dohodnutou Kupní cenu, je povinen vydat Leasingovému pronajímateli Předmět leasingu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro zaplacení Kupní ceny stanovené v písmenu c) tohoto článku. Pro případ prodlení s předáním Předmětu leasingu zpět Leasingovému pronajímateli se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý jeden započatý kalendářní týden takového prodlení.

Článek 6.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Po celou Dobu leasingu se Leasingový nájemce považuje za provozovatele Předmětu leasingu s tím, že se výslovně sjednává právo Leasingového nájemce k uplatnění vad Předmětu leasingu a nároků z nich přímo vůči Dodavateli. Toto přímé právo k uplatnění vad Předmětu leasingu vyplývá taktéž z kupní smlouvy, kterou Leasingový pronajímatel s Dodavatelem uzavřel za účelem získání vlastnického práva k

Nahrávám...
Nahrávám...