dnes je 24.7.2024

Input:

Vzory

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A Smlouva o ochraně důvěrných informací

Stáhnout vzor

Smlouva o ochraně důvěrných informací

(dále jen "Smlouva“)

Smluvní strany:

Agama s.r.o.

se sídlem Liberec, tř. gen. Svobody 53 /7

IČ: 111 11 111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6666

jednající jednatelem Františkem Vyšohlídem

(dále jen "prodávající“ na straně jedné)

a

KOKO s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Jasná 12

IČ: 222 22 222

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5555

jednající jednatelem Janem Markvartem

(dále jen "kupující“ na straně druhé)

spolu dnešního dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“) následující

Smlouvu o ochraně důvěrných informací

Článek 1.

Účel smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je stanovení závazných pravidel na ochranu důvěrných informací, které si smluvní strany sdělí v průběhu vzájemných jednání vedených s ohledem na zájem obou smluvních stran na uzavření kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva“) na koupi obchodního domu č.p. 1111 nacházejícího se na pozemku 888/1, to vše v k.ú. Nové Město, obec Praha (dále jen "Nemovitosti“), který je ve vlastnictví prodávajícího.

 2. Smluvní strany prohlašují, že mají vážný zájem o uzavření výše specifikované Kupní smlouvy a že kontraktační jednání povedou v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

Článek 2.

Důvěrné informace

 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že v průběhu jednání o uzavření Kupní smlouvy na výše uvedené Nemovitosti si budou vzájemně poskytovat informace, které mohou mít charakter informací důvěrných, na jejichž ochraně může mít některá ze smluvních stran zvláštní zájem.

 2. Za důvěrné jsou ve smyslu § 271 obchodního zákoníku považovány ty informace, které si strany vzájemně v průběhu jednání o uzavření Kupní smlouvy sdělí, a to bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a zároveň které smluvní strana za důvěrné označí (dále jen "Důvěrné informace“).

 3. Za důvěrnou informaci se nepovažuje informace, která

  1. je dostupná široké veřejnosti v době, kdy byla druhé straně sdělena, nebo

  2. se stane dostupnou široké veřejnosti (jinak než neoprávněným prozrazením nebo použitím), nebo

  3. je poskytnuta smluvní straně třetí osobou, která disponuje oprávněně takovou informací a je oprávněna informaci sdělit nebo použít.

 4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany určují, že za Důvěrnou informaci jsou považovány minimálně následující informace:

  1. informace, které poskytne prodávající:

   • informace o nájemních smlouvách, které jsou sjednány na jednotlivé nebytové prostory umístěné v Nemovitosti, zejména pak informace o nájemcích a výších nájmu,

   • informace o počtu zaměstnanců a výších jejich mezd,

   • informace o zájmu prodávajícího Nemovitosti prodat,

  2. informace, které poskytne kupující:
   • informace o výši a způsobu úhrady kupní ceny,

   • informace o zájmu kupujícího Nemovitosti koupit,

a další informace, které strany za důvěrné označí po podpisu této smlouvy.

Článek 3

Nakládání s Důvěrnými informacemi

 1. Smluvní strana, které byly Důvěrné informace sděleny, není oprávněna tyto informace prozradit třetí osobě s výjimkou stanovenou touto Smlouvou a použít je za jiným účelem, než pro který jí byly tyto informace předány, a to bez ohledu na to, zda bude Kupní smlouva uzavřena.

 2. Smluvní strana, které byly Důvěrné informace sděleny, je oprávněna s těmito Důvěrnými informacemi seznámit pouze své zaměstnance, poradce, konzultanty, právní zástupce, zprostředkovatele, auditory apod., to však za podmínky, že tyto osoby nezbytně přístup k Důvěrným

Nahrávám...
Nahrávám...