dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.10.2.0
Vzory

15.5.2.10.2.0.1
Vzor A: Smlouva o nájmu budovy pro podnikatelské účely (hotelu)

Poznámka – dle stávající judikatury se nájemní smlouva, jejímž předmětem je celá nemovitost (nikoliv jednotlivé prostory v ní), bude řídit obecnou právní úpravou nájmu obsaženouv § 663 a násl. ObčZ

Stáhnout vzor

Smlouva o nájmu hotelu

Smluvní strany:

Jarní 68 a.s.

se sídlem Jarní 68, Praha 2, 120 00

IČ: 55555555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5555

jednající Pavlem Novákem, předsedou představenstva

jako pronajímatel (dále jako "pronajímatel“)

a

Agentura Hotel a.s.

se sídlem: Vorlíčkovo náměstí 20, Praha 2, PSČ 120 00

IČ: 55555555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8888

jednající Davidem Opršálkem, členem představenstva

jako nájemce (dále jako "nájemce“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s § 663 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník“), následující

Smlouvu o nájmu hotelu

(dále jako "Smlouva“)

Preambule

 1. Smluvní strany spolu dne ................ uzavřely Smlouvu o smlouvě budoucí o pronájmu hotelu (dále jako "Smlouva o smlouvě budoucí“). Smluvní strany shodně konstatují, že pronajímatel je k dnešnímu dni vlastníkem:

  1. budovy č. p. 576 stojící na stavební parcele parcelní č. 212 (dále jako "Budova“)

  2. pozemku parc. č. 212 o výměře 540 m2 – zastavěná plocha a nádvoří (dále jako "Pozemek“)

  to vše v katastrálním území Nové Město, obec Praha, okrese hl. m. Praha. Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. Nové Město (dále společně jako "Nemovitosti“).

 2. Pronajímatel řádně provedl dle Smlouvy o smlouvě budoucí rekonstrukci původní Budovy na hotel. Dne .................... proběhla v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí přejímací prohlídka Budovy, na jejímž základě byl sepsán přejímací protokol, do něhož smluvní strany uvedly údaje měřičů, soupis předávaných věcí a vybavení apod. Součástí předávacího protokolu je také soupis vad a nedodělků podepsaný oběma stranami s uvedením termínů, ve kterých se pronajímatel zavázal k jejich odstranění. Přejímací protokol tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

 3. Kolaudační souhlas byl vydán ....................... pod čj. ........................ dne ................... Kopie kolaudačního souhlasu tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

 4. Smluvní strany konstatují, že byly z obou stran naplněny veškeré podmínky stanovené Smlouvou o smlouvě budoucí k tomu, aby mohla být uzavřena tato Smlouva.

 5. Pronajímatel konstatuje, že nemá v úmyslu provozovat Budovu jako hotel na svůj účet, nýbrž ji má v úmyslu pronajmout jako celek včetně Pozemku nájemci.

 6. Pronajímatel a nájemce konstatují, že stavba hotelu včetně jeho zařízení byla uskutečněna dle smluvními stranami odsouhlaseného projektu v takové kvalitě a takovým způsobem, který vyhovuje potřebám a nárokům nájemce na vybavení a kategorii hotelu.

I.

Účel Smlouvy

 1. Pronajímatel přenechává touto Smlouvou Pozemek a Budovu (včetně obvodového pláště, střešní konstrukce a krytiny a veškerých vnitřních prostor) do pronájmu nájemci za podmínek daných touto Smlouvou a nájemce touto Smlouvou Budovu a Pozemek do pronájmu přijímá a zavazuje se plnit závazky vyplývající z této Smlouvy; zejména je nájemce povinen hradit nájemné.

 2. Pronajímatel přenechává Budovu a Pozemek nájemci do pronájmu za účelem provozování hotelu, poskytování stravovacích služeb, provozování restauračního zařízení a k poskytování s provozem hotelu souvisejících doprovodných služeb (např. směnárenská činnost).

 3. Kromě Budovy a Pozemku jsou Předmětem pronájmu též movité věci tvořící vybavení Budovy a její příslušenství, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Budova, movité věci tvořící vybavení Budovy a její příslušenství jsou dále označeny jako "Předmět nájmu“.

 4. V seznamu uvedené movité věci a příslušenství jsou nájemci přenechány pouze k účelu užívání, tak jak je specifikován v předchozím článku. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nelze tento účel užívání měnit nebo movité věci, součásti Budovy nebo Pozemku nebo jejich příslušenství demontovat nebo přemísťovat mimo Budovu.

 5. Pronajímatel není povinen na svůj náklad vybavit Budovu dalšími movitými věcmi, příslušenstvím nebo součástmi nad rámec stanovený přílohou č. 3. Zbývající movité věci potřebné pro provoz hotelu je povinen pořídit nájemce. Nájemce je rovněž povinen tyto movité věci na svůj náklad obnovovat.

 6. V provozovně umístěné v Předmětu nájmu bude nájemce provozovat následující živnosti:

 • ....................................

II.

Nájemné

 1. V souladu s ustanovením čl. I. odst. 1 je nájemce povinen platit za pronájem nájemné ve výši 6 000 000 Kč (slovy: šestmilionůkorunčeských ) za kalendářní rok nájmu. Nájemné je splatné v měsíčních splátkách po 500 000 Kč (Slovy: pětsettisíckorunčeských). Nájemné je osvobozeno od DPH.

 2. Jednotlivé splátky nájemného jsou splatné vždy předem do posledního dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který je splátka nájemného hrazena, a to na číslo účtu pronajímatele č.ú. ........................

 3. Povinnost k úhradě splátky nájemného je nájemcem splněna, je-li splátka v takto stanovené lhůtě připsána v plné výši na účet pronajímatele.

 4. Na úhradu nájemného nebude pronajímatelem vystavována zvláštní faktura (daňový doklad). Jako daňový doklad bude nájemci sloužit tato Smlouva a splátkový kalendář vystavený pronajímatelem vždy pro konkrétní kalendářní rok. V případě změny právní úpravy daňových dokladů jsou smluvní strany povinny tuto Smlouvu doplnit tak, aby odrážela zákonem požadované změny.

 5. Splátkový kalendář pro následující kalendářní rok je pronajímatel povinen zaslat nájemci vždy do 30. 6. předchozího kalendářního roku. V případě změny výše nájemného dle inflační doložky dle článku 4. tohoto odstavce v průběhu kalendářního roku je pronajímatel zároveň s oznámením o zvýšení nájemného povinen zaslat nájemci nový splátkový kalendář.

 6. Počínaje kalendářním rokem následujícím po podpisu Smlouvy je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit dohodnuté nájemné o index inflace za uplynulý rok, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem pro oblast nájmu nebytových prostor. Zvýšení nájemného se vztahuje na celý příslušný kalendářní rok, i když bude nájemci oznámeno v jeho průběhu. Výpočtovou základnou je vždy výše nájemného z předchozího kalendářního roku. Rozdíl, o nějž byl nájem zvýšen za předchozí kalendářní měsíce daného roku, je splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy bude na tento rozdíl vystavena pronajímatelem nájemci faktura.

 7. Smluvní strany se pro případ přechodu České republiky na jednotnou měnovou jednotku Evropské unie euro nebo na jinou jednotku zavazují společnými silami upravit údaje o nájemném tak, že hodnoty uvedené v korunách budou nahrazeny hodnotami uvedenými v eurech (jiné jednotce) k prvnímu dni platnosti nové měny. Hodnoty nájemného a jiných plateb budou na eura (jinou jednotku) převedeny dle zákonných předpisů a přepočtových kurzů stanovených ke dni přechodu nebo nebudou-li takové předpisy a přepočtové kurzy vydány dle středového směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni předcházejícímu prvnímu dni platnosti nové měny.

 8. V případě prodlení nájemce s úhradou splátek nájemného je nájemce povinen hradit pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky.

III.

Doba trvání Smlouvy

 1. Nájem dle této Smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 20 let ode dne podpisu této Smlouvy.

 2. Pronajímatel je povinen předat nájemci Předmět nájmu do užívání dnešního dne, a to na základě předání generálního klíče. O předání generálního klíče bude sepsán předávací protokol.

 3. Pronajímatel a nájemce uzavřením této Smlouvy souhlasí s tím, že jeden rok před datem ukončení nájemního poměru zahájí vzájemná jednání o dalším prodloužení nájmu za obchodních podmínek v té době obvyklých. Teprve v okamžiku, kdy bude 6 měsíců před ukončením nájmu zřejmé, že se smluvní strany nedohodnou, je pronajímatel oprávněn hledat jiného zájemce.

 4. V případě, že se nájemce nedohodne s pronajímatelem na prodloužení nájmu nebo v případě ukončení nájmu výpovědí, je nájemce povinen umožnit pronajímateli vstup do Nemovitostí s třetími osobami za účelem prohlídky. Pronajímatel se však zavazuje, že těmito prohlídkami nebude rušit činnost nájemce nad míru obvyklou a nebude rušit soukromí ubytovaných hostů.

 5. Bez předchozího souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn přenechat Předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu.

IV.

Údržba Předmětu nájmu

 1. Nájemce se zavazuje Předmět nájmu užívat tak, aby se Předmět nájmu nacházel ve stavu, v jakém byl na počátku nájmu s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení. Nájemce se také zavazuje respektovat všechny oprávněné požadavky pronajímatele a jím pověřených osob na způsob užívání Předmětu nájmu.

 2. Pronajímatel se zavazuje opravit jakékoliv poškození Předmětu nájmu, které bylo způsobeno chybným provedením nebo chybnou konstrukcí stavby, fasády nebo střechy Předmětu nájmu a nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli nezbytnost takových oprav.

 3. Nájemce se rovněž zavazuje vrátit po skončení nájmu pronajímateli Předmět nájmu včetně příslušenství a movitých věcí uvedených v příloze č. 3 ve stavu způsobilém k užívání (pouze s ohledem na běžné opotřebení) tak, aby bylo umožněno další bezprostřední pronajmutí.

 4. Nájemce není oprávněn provádět na Předmětu nájmu žádné podstatné změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce není oprávněn měnit účel místností v Budově. V případě, že pronajímatel povolí nájemci změny na Předmětu nájmu, je nájemce oprávněn požadovat úhradu nákladů s tím spojeným jen v případě, že se k tomu pronajímatel písemně zaváže.

 5. Nedohodnou-li se strany jinak, není nájemce oprávněn požadovat úhradu nákladů za provedené změny ani po skončení nájmu a ani není oprávněn požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota Předmětu nájmu.

 6. O technické zhodnocení provedené na náklady nájemce nezvýší pronajímatel hodnotu Předmětu nájmu a nájemce má právo takováto zhodnocení po dobu nájmu odepisovat.

 7. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel.

 8. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za způsobenou škodu a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Předmět nájmu pro vady, jež nebyly pronajímateli včas a řádně nahlášeny. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání Předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování Předmětu nájmu. Pronajímatel se zavazuje (s výjimkou havarijních stavů) provádět veškeré udržovací práce na Předmětu nájmu v pouze v rozmezí od 10 do 18 hod pracovního dne.

 9. Při skončení nájmu sepíší pronajímatel s nájemcem protokol o stavu předávaného Předmětu nájmu. Pronajímatel bude oprávněn požadovat po nájemci uvedení Předmětu nájmu do původního stavu, a to pouze s ohledem na běžné opotřebení. V případě, že nájemce Předmět pronájmu neuvede do původního stavu, je oprávněn tak učinit pronajímatel a žádat po nájemci úhradu nákladů, které s tímto pronajímateli vznikly.

 10. Za trvání nájmu je pronajímatel včetně osob jím pověřených oprávněn v přiměřené míře kontrolovat Předmět nájmu. Musí však respektovat soukromí ubytovaných hostů a klientů nájemce a právní vztahy z ubytování vyplývající. Do kuchyně a skladů umístěných v budově je pronajímatel oprávněn vstupovat pouze za přítomnosti nájemce nebo jím pověřené osoby.

Nahrávám...
Nahrávám...