dnes je 17.6.2024

Input:

Vzory

29.1.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o zřízení věcného břemene – práva cesty ve prospěch konkrétně určené právnické osoby

Stáhnout vzor

Smlouva o zřízení věcného břemene

BTU-AT s.r.o.
se sídlem Praha 10, Jahodová 17
IČ: 354 55 861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 6115
jednající panem Pavlem Krausem, jednatelem

(dále jen "vlastník“)

a

DUTROAN, s.r.o.
se sídlem Korutanská 255, Praha 4, PSČ 144 00
IČ 155 32 714
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 55799
jednající Ing. Janem Hladkým, jednatelem

(dále jen "oprávněný“)

uzavřely dnešního dne v souladu s ustanovením § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku tuto Smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen "Smlouva“) následujícího znění:

I.
Zatížené nemovitosti

  1. 1.1 Vlastník je vlastníkem pozemků parc. č. 91/6 o výměře 412 m2, parc. č. 91/8 o výměře 149 m2 a parc. č. 91/17 o výměře 786 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na LV č. 516, vedeném pro katastrální území Nová ves (dále jen jako "zatížené nemovitosti“).

II.
Oprávněný

  1. 2.1 Práva odpovídající věcnému břemeni, zřizovanému touto Smlouvou, se zřizují ve prospěch právnické osoby – společnosti DUTROAN, s.r.o., se sídlem Korutanská 255, Praha 4, PSČ 144 00, IČ 155 32 714.

III.
Zřízení a trvání věcného břemene

  1. 3.1 Vlastník zatížených nemovitostí zřizuje ve prospěch oprávněného věcné břemeno odpovídající právu cesty v rozsahu dle čl. IV této smlouvy.
  2. 3.2 Oprávněný právo odpovídající věcnému břemeni přijímá.
  3. 3.3 Věcné břemeno dle této Smlouvy se zřizuje na dobu trvání nájemní smlouvy, která byla mezi Vlastníkem jako pronajímatelem a oprávněným jako nájemcem uzavřena dne 15. 8. 2004 a kterou je upraveno právo oprávněného užívat pozemek parc. č. 91/22 v k.ú. Nová ves k výstavbě a užívání překladiště maloobchodního zboží.

IV.
Rozsah věcného břemene

  1. 4.1 Věcné břemeno zřízené ve smyslu čl. III. této Smlouvy se zřizuje v rozsahu práva používání celých pozemků parc. č. 91/6 o výměře 412 m2, parc. č. 91/8 o výměře 149 m2 a parc. č. 91/17 o výměře 786 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na LV č. 516, vedeném pro katastrální území Nová ves, a to za účelem průchodu osob a průjezdu vozidel přímo souvisejícího s provozem překladiště maloobchodního zboží, jež bude umístěno na pozemku parc. č. 91/22 o výměře 2.869 m2 v katastrálním území Nová ves (dále jen jako "Překladiště“).
  2. 4.2 Vlastník zatížených nemovitostí je povinen výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni dle předcházejícího čl. 4.1 této Smlouvy strpět a je povinen zdržet se všech úkonů, kterými by oprávněnému či třetím osobám při výkonu práva oprávněného znemožňoval výkon věcného břemene práva cesty stanoveného touto Smlouvou nebo je v tomto výkonu omezoval.

V.
Hodnota věcného břemene

  1. 5.1 Věcné břemeno se zřizuje bezplatně a oceňuje se v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, na 10.000,- Kč.

VI.
Udržování cesty a další práva a povinnosti stran

  1. 6.1 Vlastník je povinen zajistit, aby byla cesta, k níž se zřizuje právo cesty touto Smlouvou, po celou dobu trvání této Smlouvy v řádném stavu. Za řádný stav cesty smluvní strany považují takový stav, který umožní bezplatný, nepřetržitý a bezpečný přístup k Překladišti všem osobám, jejichž přístup k Překladišti může být v souvislosti s jejím vybudováním, užíváním a provozováním důvodně vyžadován, zejména zaměstnancům, smluvním partnerům a zákazníkům oprávněného. V rámci toho je Vlastník především povinen zajistit, aby cesta byla po dobu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu otevřená a sjízdná, aby provoz na cestě nebyl omezen žádnými cizími předměty (odstavená vozidla, spadlé stromy, elektrické vedení a podobně) či v důsledku povětrnostních vlivů (sníh, led), aby povrch přístupové komunikace svým stavem umožňoval bezpečnou jízdu osobních i nákladních vozidel a aby nebyl poškozen.
  2. 6.2 Vlastník se podpisem této Smlouvy rovněž zavazuje umožnit bezplatně přístup přes zatíženou nemovitost i jakýmkoliv třetím osobám majícím zájem o přístup k Překladišti, a to v kteroukoliv denní i
Nahrávám...
Nahrávám...