dnes je 24.7.2024

Input:

Vzory

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva zprostředkovatelská

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

 1. Pan:

  .........................................................................
  bytem ..................................................................
  (dále jen "zájemce“)

  a

 2. Společnost:

  ............................................................................,
  IČ: ......................................................................,
  sídlem .................................................................
  (dále jen "zprostředkovatel“)

spolu uzavírají podle § 774 a násl. občanského zákoníku tuto

zprostředkovatelskou smlouvu

I.
Předmět smlouvy

Zprostředkovatel se zavazuje provádět činnost ve prospěch zájemce, aby tento získal možnost uzavřít kupní smlouvu na prodej bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech domu, a to za minimální cenu .... Kč (dále jen "smlouva“).

Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli v případě uzavření smlouvy za jeho přičinění odměnu.

II.
Práva a povinnosti zájemce

Zájemce je povinen poskytovat zprostředkovateli na jeho výzvu potřebnou součinnost.

Dále je povinen ho informovat o všech skutečnostech (a jejich změnách), které jsou důležité pro účely uzavření smlouvy zájemcem.

Zájemce je povinen do jednoho týdne od uzavření této smlouvy zaplatit zprostředkovateli zálohu na odměnu ve výši ..... Kč. Vznikne-li zprostředkovateli nárok na odměnu, bude záloha započtena na celkovou výši odměny. Skončí-li tato smlouva, aniž by zprostředkovateli vznikl nárok na odměnu, je povinen neprodleně zálohu vrátit zájemci.

III.
Práva a povinnosti zprostředkovatele

Zprostředkovatel je povinen vyvíjet konkrétní činnost za účelem uzavření smlouvy zájemcem, a to zejména zveřejněním možnosti uzavření smlouvy a nabízením uzavření této smlouvy jiným klientům v rámci své podnikatelské činnosti.

Nahrávám...
Nahrávám...