dnes je 25.5.2024

Input:

Vzory

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A - Smlouva o umístění reklamy

Stáhnout vzor

Smluvní strany:
KAHO s.r.o.
IČ: 121 21 212
se sídlem Kohoutova 17, Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 456
jednající jednatelem Josefem Koutkem
(dále jen "KAHO“) na straně jedné

a

OKNA, s.r.o.
IČ: 555 55 555
se sídlem Liberec, Broučkova 506, PSČ 46013
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 555
jednající jednatelem společnosti Ing. Pavlem Koníčkem
(dále jen "OKNA“) na straně druhé

uzavírají podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o umístění reklamy

I.

  1. Společnost KAHO prohlašuje, že má na základě výpisu z katastru nemovitostí ve výlučném vlastnictví budovu č.p. . umístěnou na pozemku p.č. .............................. o výměře ....... m2 (zastavěná plocha a nádvoří), to vše v katastrálním území ............, obec ......., , okres ....... (dále jen "budova“).

  2. Vlastnické právo společnosti KAHO k výše uvedené budově je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ............, se sídlem v ............, KP ......, na listu vlastnictví č. ....... pro k.ú. ............, obec ............, okres ..................

II.

Smluvní strany se na základě této smlouvy dohodly na umístění níže uvedených reklamních zařízení na budově blíže popsané v článku I. této smlouvy. Na základě této smlouvy je společnost OKNA oprávněna na oba střešní štíty budovy přibližně do místa označeného červeně na nákresu střešních štítů, který je přílohou č. 1 této smlouvy, trvale umístit dva reklamní nápisy o rozměru reklamní plochy . x . m, jejichž nákres je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen "reklamní nápisy“), a společnost KAHO je povinna tyto reklamní nápisy na budově strpět.

III.

  1. Společnost OKNA je oprávněna umístit reklamní nápisy na budovu počínaje od ....................... .2009. Náklady spojené s umístěním reklamních nápisů nese společnost OKNA.

  2. Společnost OKNA je oprávněna v průběhu tohoto smluvního vztahu měnit vzhled reklamních nápisů; není však oprávněna měnit jejich rozměry.

  3. Společnost KAHO se zavazuje, že na budově již neumístí žádné jiné reklamní nápisy. Dále se společnost KAHO zavazuje zdržet se jakéhokoli jiného jednání, které by narušovalo plnění účelu reklamních nápisů.

IV.

Společnost OKNA se zavazuje hradit společnosti KAHO za umístění obou reklamních nápisů částku ve výši .................................,- Kč měsíčně. Částka je uvedena bez DPH. Společnost KAHO.................................... je povinna v této souvislosti vystavit společnosti OKNA zpětně každý měsíc daňový doklad (fakturu) se splatností 15 dnů od vystavení.

V.

  1. V případě prodlení společnosti OKNA se zaplacením úplaty dle této smlouvy vzniká společnosti KAHO nárok na úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

  2. Dojde-li k porušení povinností

Nahrávám...
Nahrávám...