dnes je 13.7.2024

Input:

Vzory

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A - Zápis z jednání valné hromady – odvolání a jmenování jednatele

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Zápis
z jednání valné hromady společnosti KALAFUNA, s.r.o.

IČ: 443 76 123, se sídlem Staroměstské nám. 24, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 1863
(dále jako "Společnost“)

Datum konání valné hromady: 18. června 2011
Místo konání valné hromady: sídlo společnosti KALAFUNA, s.r.o. na adrese Staroměstské nám. 24, Praha 1, PSČ 110 00
Zahájení jednání valné hromady: 9:00 hodin
Ukončení jednání valné hromady: 9:30 hodin

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

  1. Prezence společníků

  2. Volba orgánů valné hromady

  3. Odvolání a volba jednatelů

  4. Závěr

I.

Jednání valné hromady obchodní společnosti KALAFUNA, s.r.o. zahájil v 9:00 hodin jednatel společnosti pan Milan Novotný, který uvedl, že valná hromada společnosti byla po dohodě všech společníků svolána na dnešní den na 9:00 hodin, a to na základě písemné žádosti společníka MERT, s.r.o. a byla jednatelem svolána řádně a včas.

Dále prohlásil, že podle zápisu v obchodním rejstříku a dle platného seznamu společníků společnosti se v zastoupení účastní všichni společníci společnosti, a sice:

  • obchodní společnost MERT, s.r.o., se sídlem: Biskupcova 1234/22, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 123 45 678, s obchodním podílem o velikosti 80 %, hlasující prostřednictvím 162 hlasů, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2011 Mgr. Jiřím Hartmannem, advokátem, se sídlem Praha 2, Nádražní 12, PSČ 120 00, a

  • společník Otomar Vadil, r.č. 571222/4352, bytem Hostivice, Ve vilkách 12, PSČ 253 01, s obchodním podílem o velikosti 20 %, hlasující prostřednictvím 38 hlasů, právně zastoupený na základě plné moci ze dne 4. 6. 2011 JUDr. Kamilou Pražákovou, advokátkou, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1496/5, PSČ 186 00,

a valná hromada je tedy usnášeníschopná.

II.

Jednatel společnosti Milan Novotný poté přistoupil k druhému bodu, tedy k volbě orgánů valné hromady. Po proběhlé diskusi navrhl právní zástupce společníka MERT, s.r.o., Mgr. Jiří Hartmann, přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada společnosti KALAFUNA, s.r.o. volí orgány valné hromady v následujícím složení:

předseda valné hromady: Mgr. Jiří Hartmann
zapisovatel: JUDr. Kamila Pražáková

O uvedeném návrhu usnesení hlasovali společníci následovně:
Pro přijetí: 100 % (MERT, s.r.o., Otomar Vadil)
Proti přijetí: 0 %
Zdrželi se: 0 %

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty. Výše uvedené usnesení valnou

Nahrávám...
Nahrávám...