dnes je 14.6.2024

Input:

Vzory

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A - Dohoda o započtení vzájemných pohledávek (podle 364 obchodního zákoníku)

Stáhnout vzor

ABCD, a.s.
IČ: 123 45 678
se sídlem: Na Dolinách 12, 147 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 123
jejímž jménem jedná Ing. Jan Petrů, předseda představenstva

(dále jako "ABCD“)

a

GFC, a.s.
IČ: 222 44 666
se sídlem: Doudova 19, 111 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 656
jejímž jménem jedná Ladislav Jakl, předseda představenstva

(dále jako "GFC“)

(ABCD a GFC též společně jako "smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 364 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Dohodu o započtení vzájemných pohledávek
(dále jen "dohoda“)

I.
Předmět dohody

Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran o započtení pohledávek specifikovaných v této dohodě, a to za podmínek touto dohodou stanovených.

II.
Specifikace dluhu společnosti ABCD

  1. Společnost ABCD má ke dni uzavření této dohody vůči společnosti GFC, jako věřiteli, dluh v celkové výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

  2. Dluh specifikovaný v odst. 1 vznikl z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 8. 2007, jíž společnost GFC společnosti ABCD poskytla půjčku ve výši 5 000 000 Kč, kterou se společnost ABCD zavázala vrátit společnost GFC spolu se smluvním úrokem ve výši 5 % p.a. nejpozději do 31. 12. 2008 (dále jen "půjčka“).

  3. Společnost ABCD ke dnešnímu dni vrátila společnosti GFC příslušenství půjčky, a to v plné výši, z jistiny půjčky pak bylo uhrazeno 4 000 000 Kč.

  4. Společnost ABCD tímto uznává svůj dluh vůči společnosti GFC specifikovaný v tomto článku II. v celkové výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to co do důvodu a výše.

III.
Specifikace dluhu GFC

  1. Společnost GFC má ke dni uzavření této dohody dluh vůči společnosti ABCD ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

  2. Dluh specifikovaný v odst. 1 vznikl na základě Dohody o převzetí dluhu ze dne 7. 4. 2009 a představuje sjednanou úplatu za převzetí dluhu vůči společnosti HAVANA, s.r.o., IČ 998 22 111, se sídlem Formanova 12, 500 12 Hradec Králové, který na základě této dohody převzala společnost ABCD a stala se tak dlužníkem místo společnosti GFC. Uvedený dluh se stal splatným dne 7. 4. 2009.

  3. Společnost GFC tímto uznává svůj závazek vůči společnosti ABCD specifikovaný v tomto článku III. v celkové výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to co do důvodu a výše.

IV.
Dohoda o započtení

  1. Smluvní strany se dohodly, že pohledávka společnosti GFC ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) se započítává vůči pohledávce společnosti ABCD ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

  2. Pohledávka společnosti GFC tímto zaniká do výše 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. zaniká v plné výši. Pohledávka společnosti ABCD tímto zaniká do výše 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

  3. Smluvní strany konstatují, že po provedeném zápočtu i nadále existuje pohledávka společnosti

Nahrávám...
Nahrávám...