dnes je 24.7.2024

Input:

Vzory

26.1.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o založení komanditní společnosti

Stáhnout vzor

Smlouva o založení komanditní společnosti

Čl. I
Zakladatelé

 1. ..................................................... (jméno), r. č. .................../..........

  bytem ..............................................................................................
  jako komanditista

 2. ..................................................... (jméno), r. č. .................../..........

  bytem ..............................................................................................
  jako komanditista

 3. ..................................................... (název), IČ: ................................

  se sídlem .........................................................................................

  zastoupená .......................................
  jako komanditista

 4. ..................................................... (název), IČ: ................................

  se sídlem .........................................................................................

  zastoupená ......................................, jednatelem společnosti
  jako komplementář

 5. ..................................................... (jméno), r. č. .................../..........

  bytem ..............................................................................................
  jako komplementář

uzavírají tuto smlouvu o založení komanditní společnosti.

Čl. II.
Obchodní firma a sídlo

 1. Obchodní firma komanditní společnosti zní:

 2. Sídlem společnosti je:

Čl. III.
Předmět podnikání

Předmětem činnosti je: .....................................................

Čl. IV.
Vklady společníků

 1. Komanditista ............... se zavazuje vložit do společnosti peněžitý vklad ve výši ....... Kč.

 2. Komanditista ............... se zavazuje vložit do společnosti peněžitý vklad ve výši ....... Kč.

 3. Komanditista ..................... se zavazuje vložit do společnosti nepeněžitý vklad spočívající v .............................. v hodnotě ............ Kč podle znaleckého posudku .................. ze dne .........................

 4. Komplementář ............... se zavazuje vložit do společnosti peněžitý vklad ve výši ........ Kč.

 5. Komplementář ............... se zavazuje vložit do společnosti peněžitý vklad ve výši ........ Kč.

 6. Společníci se dohodli, že výše uvedené peněžité vklady komanditistů i komplementáře budou plně splaceny ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku na účet založený správcem vkladu na firmu společnosti ...................................

 7. Nepeněžitý vklad, spočívající v .................................. bude předán správci vkladu ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

 8. Správcem vkladů je ........................................., komplementář společnosti.

Čl. V.
Obchodní vedení

 1. Obchodním vedením komanditní společnosti je pověřen komplementář ............................

 2. Obchodní vedení je neodvolatelné.

 3. Komplementář pověřený obchodním vedením je povinen informovat na požádání ostatní společníky o záležitostech společnosti, jinak nejméně 1x ročně na schůzi společníků. Komanditisté mají právo nahlížet do účetních knih a účetních dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. Mohou k tomu zmocnit auditora. Dále mají právo na vydání stejnopisu účetní závěrky.

Čl. VI.
Rozhodování o ostatních záležitostech společnosti

 1. O ostatních záležitostech společnosti, které nelze podřadit pod obchodní vedení společnosti, rozhodují komplementáři společně s komanditisty.

 2. Za účelem projednání ostatních záležitostí svolává komplementář, pověřený obchodním vedením, schůzi všech společníků. Schůze všech společníků se svolává písemnou pozvánkou zaslanou na poslední známou adresu společníků, nejméně 15 dnů přede dnem konání schůze společníků. Pozvánku lze zaslat i faxem. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání schůze společníků, jakož i program. Schůze společníků se koná podle potřeby, nejméně však 1x ročně.

 3. Do působnosti schůze společníků patří zejména:

  • schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky,

  • rozhodování o vyloučení

Nahrávám...
Nahrávám...