dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Zakladatelská smlouva akciové společnosti

Stáhnout vzor

Notářský zápis

sepsaný dne ......, tj. slovy ................ v notářské kanceláři se sídlem ........., mnou .........., notářkou v ......, za účasti mně osobně jménem ani příjmením neznámých účastníků, podle jejich prohlášení způsobilých k právním úkonům, kteří prokázali svou osobní totožnost platným úředním průkazem.

Dostavili se:

  1. ......................................................................... (jméno, r.č., adresa)

  2. ......................................................................... (jméno, r.č., adresa)

  3. ......................................................................... (jméno, r.č., adresa)

Jmenovaní účastníci učinili přede mnou, notářkou, toto své

rozhodnutí zakladatelů o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií ve smyslu ustanovení § 172 a násl. obchodního zákoníku

I.

Pan ............................., pan ............................., pan ............................. (v dalším textu tohoto notářského zápisu označovaní jako zakladatelé) rozhodli v souladu s ustanovením § 172 a násl. ObchZ o založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií takto:

II.
Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: ....................................................., a.s.

III.
Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: ...........................................................................

IV.
Předmět činnosti

Předmětem činnosti je: ..........................................................................

V.
Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

VI.
Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí ................. Kč (slovy: .................................... korun českých).

Základní kapitál je rozdělen na ... akcií znějících na majitele, v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu ........ Kč (slovy: ...... korun českých).

Zakladatelé se dohodli, že sami upíší a splatí celý základní kapitál, který je tvořen peněžitými vklady zakladatelů, takto:

  • Pan ............................. upisuje ...... ks akcií peněžitým vkladem, který činí .................... Kč. Emisní kurz jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí .................... Kč. Emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem ke dni uzavření zakladatelské smlouvy.

  • Pan ............................. upisuje ...... ks akcií peněžitým vkladem, který činí .................... Kč. Emisní kurz jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí .................... Kč. Emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem ke dni uzavření zakladatelské smlouvy.

  • Pan ............................. upisuje ...... ks akcií peněžitým

Nahrávám...
Nahrávám...