dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

28.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Stáhnout vzor

S M L O U V A
O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY
(dále též "smlouva“)

uzavřená podle ust. § 66 odst. 2 obchodního zákoníku mezi

panem Josefem Maříkem
r.č. 550212/5555
bytem Loucká 17, Pelhřimov

(dále jako "člen dozorčí rady“ nebo jako "pan Josef Mařík“)

a

společností KOPA a.s.
se sídlem Kostřínská 5, Praha 8
IČ: 66666666
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 5555
jednající panem Janem Lánským, předsedou představenstva
a panem ing. Františkem Potužníkem, členem představenstva

(dále jako "společnost“)

následovně:

Článek I.
Předmět smlouvy

 1. Rozhodnutím valné hromady společnosti KOPA a.s. ze dne 20. 8. 2008 byl pan Josef Mařík v souladu s čl. IX. stanov společnosti a v souladu s § 200 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“) zvolen s účinností od 1. 9. 2008 členem dozorčí rady společnosti KOPA a.s. Funkční období člena dozorčí rady trvá 5 let.

 2. Pan Josef Mařík prohlásil, že

  • splňuje podmínky stanovené ustanovením § 200 odst. 3 ve spojení s § 194 odst. 7 obchodního zákoníku pro výkon funkce člena dozorčí rady,

  • na jeho straně není dána žádná překážka pro výkon funkce člena dozorčí rady uvedená v § 38l obchodního zákoníku,

  • funkci člena dozorčí rady přijímá.

 3. Tato smlouva upravuje některé podmínky, za nichž bude pan Josef Mařík funkci člena dozorčí rady společnosti KOPA a.s. vykonávat. Smluvní strany berou na vědomí, že další podmínky, zejména týkající se práv a povinností člena dozorčí rady ve vztahu ke společnosti a k ostatním orgánům společnosti, jsou dány stanovami společnosti, obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy, Jednacím řádem dozorčí rady a případně dalšími vnitřními předpisy vydanými společností.

Článek II.
Práva a povinnosti člena dozorčí rady

 1. Činnost člena dozorčí rady spočívá v dohledu na výkon působnosti představenstva společnosti a v dohledu na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

 2. Za tímto účelem je člen dozorčí rady oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy.

 3. Ostatní práva a povinnosti člena dozorčí rady jsou upraveny především článkem IX. stanov společnosti, touto smlouvou a obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy, Jednacím řádem dozorčí rady a případně dalšími vnitřními předpisy vydanými společností.

 4. Člen dozorčí rady prohlašuje, že se se svými právy a povinnostmi člena dozorčí rady řádně seznámil a že tyto bude důsledně naplňovat a vykonávat s péčí řádného hospodáře.

 5. Člen dozorčí rady bere dále na vědomí, že dozorčí rada společnosti je povinna se řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

 6. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou činnost pro společnost osobně a s využitím svých nejlepších schopností a znalostí a chránit v nejvyšší možné míře zájmy společnosti. Při výkonu své funkce je povinen počínat si s péčí řádného hospodáře.

 7. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat svou činnost v sídle společnosti a v případě potřeby také na jiných místech na území ČR nebo v zahraničí.

Článek III.
Další povinnosti člena dozorčí rady

 1. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat po dobu výkonu předmětné funkce zákaz konkurence v rozsahu vymezeném v ust. § 196 odst. 1 obch. zák.

 2. Člen dozorčí rady je povinen nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly společností svěřeny k výkonu jeho funkce, jako s majetkem společnosti a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami a na žádost společnosti je kdykoli předat některému z ostatních členů dozorčí rady nebo jiné určené osobě; při ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady je povinen učinit tak i bez výslovné výzvy společnosti. Uplatnění zadržovacího práva člena dozorčí rady k těmto předmětům je vyloučeno.

Článek IV.
Povinnosti společnosti

 1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svou funkci vykovávat v souladu s touto smlouvou, obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, Jednacím řádem dozorčí rady a případně dalšími vnitřními předpisy vydanými společností.

 2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

 3. Společnost je povinna hradit členovi dozorčí rady za výkon funkce odměnu specifikovanou dále v této smlouvě a poskytovat případně další požitky v této smlouvě uvedené.

Článek V.
Odměňování

 1. Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží panu Josefu Maříkovi měsíční odměna ve výši ..........Kč (slovy: ....... korun českých) před zdaněním. Tato odměna je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce na účet člena dozorčí rady č. 1111111111/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

 2. Kromě odměny dle odst. 1

Nahrávám...
Nahrávám...