dnes je 25.7.2024

Input:

Vzory

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A - Výpověď (podle § 582 občanského zákoníku a § 12 zákona o nájmu nebytových prostor)

Stáhnout vzor

ABCD, a.s.
Doudova 17
111 00 Praha 1

V Praze dne 24. 6. 2009

Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor


Vážení,

na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1. 1. 2006 mezi naší společností GFC, a.s., IČ: 222 33 444, se sídlem Brabcova 2, 147 00 Praha – Podolí, jako pronajímatelem a Vaší společností jako nájemcem (dále také jen "smlouva“), Vám vzniklo právo užívání nebytových prostor, 2 místností o celkové výměře 95 m2 nacházejících se v přízemí domu č.p. 1 (objekt bydlení) postaveného na pozemku parc. č. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), obojí zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 1400 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

V ustanovení čl. III shora popsané smlouvy se Vaše společnost zavázala za užívání popsaných nebytových prostor platit nájemné ve výši 20 000 Kč včetně DPH za každý započatý měsíc trvání najmu splatné do 15. dne kalendářního měsíce, za který se platí. Dle ustanovení článku VI. odst. 6 uvedené smlouvy může naše společnost jako pronajímatel písemně vypovědět smlouvu před uplynutím stanovené doby, jestliže se Vaše

Nahrávám...
Nahrávám...